ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.020 Únor 2014

Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy

ČSN
EN 1537

73 1051

 

Execution of special geotechnical work – Ground anchors

Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Tirant d’ancrage

Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Specialtiefbau) – Verpressanker

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1537:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1537:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1537 (73 1051) z prosince 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1537:2013 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1537 z prosince 2013 převzala EN 1537:2013 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 206-1zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 447zavedena v ČSN EN 447 (73 2410) Injektážní malta pro předpínací kabely – Základní požadavky

EN 934-2zavedena v ČSN EN 934-2+A1 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

EN 1992-1-1zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1997-1:2004zavedena v ČSN EN 1997-1:2006 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

EN 1997-2zavedena v ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

EN 10025 (soubor)zaveden v ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí

EN 10080zavedena v ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

prEN 10138-1nezavedena

EN 10210-1zavedena v ČSN EN 10210-1 (42 1051) Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí – Část 1: Technické dodací podmínky

EN 10219-1zavedena v ČSN EN 10219-1 (42 1052) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena – Část 1: Technické dodací podmínky

EN 10219-2zavedena v ČSN EN 10219-2 (42 5953) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena – Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

EN ISO 12944-5zavedena v ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy (ISO 12944-5)

prEN ISO 22477-5nezavedena

ETAG 013nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 50162 (34 1521)Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

ČSN EN 1990 (73 0002)Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401)Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-5 (73 1451)Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny

ČSN EN 445 (73 2408)Injektážní malta pro předpínací kabely – Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: ARCADIS Geotechnika, a. s., IČ 41192168, Ing. Vítězslav Herle ve spolupráci
s Doc. Ing. Janem Masopustem

Technická normalizační komise: TNK 41 Geotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 1537
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2013

ICS 93.020 Nahrazuje EN 1537:1999

Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy

Execution of special geotechnical work – Ground anchors 

Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Tirant d’ancrage

Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Specialtiefbau) – Verpressanker

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1537:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny, definice a značky 9

3.1 Termíny a definice 9

3.2 Značky 11

4 Informace potřebné pro provádění prací 11

4.1 Obecně 11

4.2 Speciální informace 12

5 Geotechnický průzkum 12

5.1 Obecně 12

5.2 Zvláštní požadavky 12

6 Materiály a výrobky 13

6.1 Obecně 13

6.2 Kotevní komponenty pro protikorozní ochranu 13

6.2.1 Kotevní táhlo 13

6.2.2 Kotevní hlava 14

6.2.3 Spojník 14

6.2.4 Kotevní délka táhla 14

6.2.5 Díly kotev ve vrtu 14

6.2.6 Tlakový prvek kotvy s tlačeným kořenem 15

6.3 Protikorozní ochrana ocelového táhla a napínaných ocelových součástí 15

6.3.1 Obecně 15

6.3.2 Dočasná kotva 15

6.3.3 Trvalá kotva 15

6.4 Injektážní hmoty k protikorozní ochraně a k přenosu síly 16

6.4.1 Cementová injektáž pro dočasné kotvy 16

6.4.2 Cementová injektáž pro trvalé kotvy uvnitř obálek 16

6.4.3 Cementová injektáž pro trvalé kotvy vně obálek 17

6.4.4 Injektáž prováděná pryskyřicemi 17

6.5 Ostatní komponenty a materiály pro antikorozní ochranné bariéry 17

6.5.1 Plastové povlakové trubky 17

6.5.2 Návleky smrštitelné teplem 18

6.5.3 Těsnění 18

6.5.4 Protikorozní ochranné komponenty na bázi ropných produktů, vosků nebo mazadel 18

6.5.5 Pokovování 18

6.5.6 Ostatní povlaky ocelových částí 19

6.5.7 Ocelové trubky a víka 19

6.6 Aplikace protikorozní ochrany 19

6.6.1 Obecně 19

6.6.2 Volná a kotevní délka táhla 19

6.6.3 Kotevní hlava 20

Strana

6.7 Systém protikorozní ochrany 20

7 Předpoklady pro navrhování 21

8 Provádění 22

8.1 Provádění vrtů 22

8.1.1 Metody vrtání 22

8.1.2 Odchylky 23

8.2 Výroba, přeprava, manipulace a instalace táhel 23

8.2.1 Výroba 23

8.2.2 Přeprava, manipulace a instalace 23

8.3 Injektáž 24

8.3.1 Obecně 24

8.3.2 Zkoušení vrtu 24

8.3.3 Předinjektáž 24

8.3.4 Injektáž kotev 25

8.3.5 Reinjektáž 26

8.4 Napínání 26

8.4.1 Obecně 26

8.4.2 Napínací zařízení 26

8.4.3 Postup napínání 26

8.4.4 Zaručená kotevní síla 27

8.4.5 Napínání kotev se stupňovitě uspořádanou volnou délkou 27

9 Dohled, zkoušení kotev a monitoring 27

9.1 Obecně 27

9.2 Přesnost měření 28

9.3 Předtížení 28

9.4 Zkušební postupy 28

9.5 Typová zkouška 28

9.6 Ověřovací zkouška 29

9.7 Kontrolní zkouška 29

9.8 Stanovení výpočtové volné délky táhla 29

9.9 Dohled nad výrobou a zkouškami 29

9.10 Monitoring 29

10 Protokoly 30

11 Zvláštní požadavky 31

Příloha A (informativní) Příklady zkoušek protikorozní ochrany 32

Příloha B (informativní) Pokyny pro přejímací podmínky plastických protikorozních hmot a příklady norem
pro zkoušení vlastností materiálů 34

Příloha C (informativní) Systémy protikorozní ochrany pro dočasné a trvalé kotvy a typické detaily hlav trvalých kotev 35

Příloha D (informativní) Příklad protokolu 41

Příloha E (informativní) Stupeň závaznosti jednotlivých ustanovení 42

Bibliografie 46

Předmluva

Tento dokument (EN 1537:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 288 Provádění speciálních geotechnických prací, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1537:1999.

Cílem CEN/TC 288 je normalizace procesu provádění geotechnických prací (včetně způsobů zkoušení a kontrolních metod) a požadavků na vlastnosti materiálu. CEN/TC 288/WG14 byla pověřena revizí normy EN 1537:1999, jejímž předmětem jsou horninové kotvy, která zahrnuje všechny kotvy upnuté do základové půdy injektážní směsí a jsou napínané a zkoušené.

Tato norma byla připravena v souladu s EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a prEN ISO 22477-5, Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení kotev. Návrh, bezpečnostní aspekty a zkoušení, které jsou zahrnuty do informativních příloh D a E v předchozím vydání této evropské normy, EN 1537:1999, byly proto vyňaty ze současného vydání této normy. Kapitola 7 "Předpoklady pro navrhování" této normy se zabývá pouze těmi hledisky, která mají být zohledněna při provádění kotev, aby kotevní systém plnil navrhovanou funkci. Norma nicméně plně pokrývá požadavky na zhotovení a dohled.

Revize této evropské normy byla navržena pracovní skupinou zahrnující zástupce deset států a komentáře z těchto zemí byly vzaty v úvahu. Významné změny jsou:

Pokud nebude k dispozici norma EN ISO 22477-5, mohou být pro zkoušení kotev využity národní zkušenosti.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

1.1Tato evropská norma zahrnuje injektované horninové kotvy, které jsou napínány a zkoušeny. Mohou být použity pro trvalé nebo dočasné aplikace.

POZNÁMKA Pro účely této normy se termínem „kotva/kotvy“ rozumí „horninová/é kotva/kotvy“.

1.2Kotvy se navrhují v souladu s EN 1997-1:2004 a zkoušeny jsou v souladu s prEN ISO 22477-5.

1.3Typické kotvy s taženým a tlačeným kořenem jsou na obrázku 1 a obrázku 2.

1.4Termín „základová půda“ se vztahuje na zeminy, skalní horniny a  navážky existující na staveništi v místě provádění stavebních prací.

1.5Plánování a navrhování kotev vyžaduje zkušenost a znalost v tomto specializovaném oboru.

1.6Fáze zhotovení a zkoušení kotev vyžadují odborné a kvalifikované pracovní síly a dozor.

1.7Tato evropská norma nemůže nahradit znalosti specializovaného personálu a odborné znalosti zkušených dodavatelů požadované při používání této normy.

1.8Tato evropská norma neplatí pro alternativní kotevní systémy, jako jsou tahové piloty, zavrtávané kotvy, mechanické kotvy, zemní hřebíky, kotvy typu dead-man nebo rozpínané kotvy, které nesplňují požadavky této normy.

[image]

Legenda

1 bod uchycení kotvy v kotevním zařízení během napínání 8 těsnicí kroužek

2 bod ukotvení v hlavě kotvy 9 zemina/hornina

3 tažený díl v hlavě kotvy 10 vrt

4 podkladní deska 11 povlaková trubka

5 blok přenášející kotevní sílu do kotvené konstrukce 12 táhlo

6 kotvená konstrukce 13 kotevní délka injektované části kotvy

7 ochranná trubka nebo hlavová kotevní trubka 14 volná délka s odpovídající výplní

Obrázek 1 – Schéma horninové kotvy s taženým kořenem –
Detaily kotevní hlavy a ochrany hlavy jsou vynechány

[image]

Legenda

1 bod uchycení kotvy v kotevním zařízení během napínání 9 zemina/hornina

2 bod ukotvení v hlavě kotvy 10 vrt

3 tažený díl v hlavě kotvy 11 povlaková trubka

4 podkladní deska 12 táhlo

5 blok přenášející kotevní sílu do kotvené konstrukce 13 kotevní délka injektované části kotvy

6 kotvená konstrukce 14 volná délka s odpovídající výplní

7 ochranná trubka nebo hlavová kotevní trubka 15 tlačená část kořene kotvy

8 těsnicí O-kroužek

Obrázek 2 – Schéma horninové kotvy s tlačeným kořenem –
Detaily kotevní hlavy a ochrany hlavy jsou vynechány

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.