ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Červenec 2013

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka –
Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu

ČSN
EN 12697-
42

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud – Partie 42: Quantité de matériaux étrangers présents dans les agrégats d’enrobés

Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-42:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-42:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-42 (73 6160) ze září 2006.

 

Národní předmluva

Tato evropská norma je součástí souboru norem pro zkoušení asfaltových směsí.

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 932-1:1996zavedena v ČSN EN 932-1:1997 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru vzorků

EN 933-2zavedena v ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

EN 12697-27zavedena v ČSN EN 12697-27 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 27: Odběr vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, Ing. David Matoušek

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 12697- 42
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 93.080.20 Nahrazuje EN 12697-42:2005

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka –
Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu

Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt –
Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt 

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud –
Partie 42: Quantité de matériaux étrangers
présents dans les agrégats d’enrobés

Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt –
Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12697-42:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata zkoušky 7

5 Zkušební zařízení a pomůcky 8

6 Příprava vzorku 8

7 Zkušební postup 8

8 Vyjádření výsledků 9

9 Protokol o zkoušce 9

10 Shodnost 9

Příloha A (informativní) Množství cizorodých látek v drobnějších frakcích 10

A.1 Obecně 10

A.2 Další definice 10

A.3 Zkušební zařízení a pomůcky 10

A.4 Příprava vzorku 10

A.5 Zkušební postup 11

A.6 Vyjádření výsledků 11

A.7 Protokol o zkoušce 11

Předmluva

Tento dokument (EN 12697-42:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-42:2005.

V porovnání s EN 12697-42:2005 byly provedeny tyto podstatné změny:

UPOZORNĚNÍ Metody popisované v této evropské normě vyžadují použití rozpouštědel, která jsou nebezpečná lidskému zdraví a podléhají expozičním pracovním limitům, jež jsou uvedeny v příslušných právních a ostatních předpisech. Míra zatížení účinků rozpouštědel se týká manipulace i způsobů větrání a je nezbytné, aby zaměstnanci používající tyto látky byli řádně vyškoleni.

Soubor EN 12697, Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka obsahuje tyto části:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje vizuální zkušební metodu pro stanovení množství a složení hrubých cizorodých látek v asfaltovém recyklátu. Metoda pro stanovení množství a složení drobnějších cizorodých látek a jejich součástí v asfaltovém recyklátu je uvedena v příloze A. Tato metoda není vhodná pro kompletní klasifikaci cizorodých látek, které se mohou vyskytovat v asfaltové směsi.

POZNÁMKA 1Pro užití asfaltového recyklátu v asfaltových směsích je důležité znát složky obsažené v asfaltovém recyklátu a vědět, v jaké míře jsou přítomny hrubé cizorodé látky, které mohou ovlivnit vlastnosti asfaltové směsi.NP1)

POZNÁMKA 2 Metoda není určena pro klasifikaci všech cizorodých materiálů, ale spíše k zajištění minimalizace množství hrubých cizorodých látek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.