ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.10 Prosinec 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-5: Boulení stěn

ČSN
EN 1993-1-5
ed. 2

73 1401

 

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-5: Plated structural elements

Eurocode 3: Calcul des structures en acier –
Partie 1-5: Plaques planes

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 1-5: Plattenbeulen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1993-1-5:2006 včetně opravy EN 1993-1-5:2006/AC:2009-04. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1993-1-5:2006 including its Corrigendum EN 1993-1-5:2006/AC:2009-04. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) z února 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1993-1-5:2006, včetně její změny a tvoří její konsolidované znění. Norma obsahuje text normy ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) z února 2008 a zapracovanou opravu ČSN EN 1993-1-5:2006/Opr. 1 z února 2010, změnu ČSN EN 1993-1-5:2006/Z1 z března 2010 a změnu
ČSN EN 1993-1-5:2006/Z2 z prosince 2013.

Upozornění na používání této normy

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 zahrnuje

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až E je identickým překladem evropské normy EN 1993-1-5:2006.

Národní příloha NA určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1993-1-5, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

Tato norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně se soubory ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1993 a ČSN EN 1994.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1993-1-1 zavedena v ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Souvisící ČSN

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 (soubor) (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993 (soubor) (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1994 (soubor) (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 a od
1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny vysvětlující národní poznámky k článkům umožňujícím volbu národně stanovených parametrů, a které odkazují na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut ocelových konstrukcí, s. r. o., IČ 48401617, Ing. Lubomír Rozlívka, CSc., ve spolupráci s Excon a. s., Ing. Pavel Háša (Zpracovatel původní normy: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.)

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová


EVROPSKÁ NORMA EN 1993-1-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2006

ICS 91.010.30; 91.080.10 Nahrazuje ENV 1993-1-5:1997

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-5: Boulení stěn

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-5: Plated structural elements 

Eurocode 3: Calcul des structures en acier –
Partie 1-5: Plaques planes

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten –
Teil 1-5: Plattenbeulen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2006-01-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1993-1-5:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

1 Všeobecně 9

1.1 Rozsah platnosti 9

1.2 Citované normativní dokumenty 9

1.3 Termíny a definice 9

1.4 Značky 10

2 Zásady navrhování a modelování 11

2.1 Všeobecně 11

2.2 Modely pro globální analýzu uvažující účinné šířky 11

2.3 Účinky boulení stěn na prvky pravidelného tvaru 11

2.4 Metoda redukovaných napětí 11

2.5 Nepravidelné prvky 12

2.6 Prvky s tvarovanými stojinami 12

3 Smykové ochabnutí při návrhu nosníku 12

3.1 Všeobecně 12

3.2 Účinnás šířka pro pružné smykové ochabnutí 12

3.3 Smykové ochabnutí v mezním stavu únosnosti 15

4 Účinky boulení stěn vlivem normálových napětí v mezním stavu únosnosti 16

4.1 Všeobecně 16

4.2 Únosnost pro normálová napětí 16

4.3 Účinný průřez 16

4.4 Části stěn bez podélných výztuh 17

4.5 Vyztužené části stěn s podélnými výztuhami 20

4.6 Posouzení 23

5 Únosnost ve smyku 23

5.1 Všeobecně 23

5.2 Návrhová únosnost 24

5.3 Příspěvek stojiny 24

5.4 Příspěvek pásnic 26

5.5 Posouzení 27

6 Únosnost na příčné síly 27

6.1 Všeobecně 27

6.2 Návrhová únosnost 27

6.3 Roznášecí délka 28

6.4 Součinitel lokálního boulení cF pro účinnou délku pro únosnost 28

6.5 Účinná zatížená délka 29

6.6 Posouzení 29

7 Interakce 29

7.1 Interakce mezi smykovou silou, ohybovým momentem a osovou silou 29

7.2 Interakce mezi příčnou silou, ohybovým momentem a osovou silou 30

8 Boulení od ohybu pásnic 30

9 Výztuhy a podrobnosti 31

9.1 Všeobecně 31

Strana

9.2 Normálová napětí 31

9.3 Smyk 34

9.4 Příčná zatížení 35

10 Metoda redukovaných napětí 36

Příloha A (informativní) Výpočet kritických napětí pro vyztužené stěny 38

Příloha B (informativní) Nepravidelné prvky 43

Příloha C (informativní) Analýzy metodou konečných prvků (MKP) 44

Příloha D (informativní) Svařované nosníky s tvarovanými stojinami 49

Příloha E (normativní) Alternativní metody ke stanovení účinného průřezu 52

Národní příloha NA (informativní) Národně stanovené parametry a doplňující informace 53

Bibliografie 55

Předmluva

Tato norma EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 2010.

Tento dokument nahrazuje ENV 1993-1-5:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Národní příloha k EN 1993-1-5

Tato norma uvádí alternativní postupy, hodnoty a doporučení s poznámkami, které určují, kde se může provést národní volba. Národní norma zavádějící EN 1993-1-5 má tedy mít národní přílohu obsahující všechny národně stanovené parametry, jež se budou používat při navrhování pozemních a inženýrských staveb budovaných v příslušném státě.

Národní volba se v EN 1993-1-5 umožňuje v těchto článcích:

1Všeobecně

1.1Rozsah platnosti

(1)EN 1993-1-5 uvádí návrhové požadavky pro vyztužené a nevyztužené stěny, které jsou namáhány silami v jejich rovině.

(2)Uvádějí se účinky smykového ochabnutí, účinky od zavedení stěnového zatížení a účinky boulení stěn pro komorové nosníky a nosníky průřezu I. Zahrnuty jsou také stěnové konstrukční části namáhané zatížením v jejich rovině, jako je tomu u nádrží a zásobníků. Účinky zatížení působícího mimo rovinu stěn se v této normě neuvádějí.

POZNÁMKA 1Pravidla v této normě doplňují pravidla pro průřezy třídy 1, 2, 3 a 4, viz EN 1993-1-1.

POZNÁMKA 2Pro návrh štíhlých stěn namáhaných opakovaným normálovým nebo smykovým napětím, popř. jejich kombinací, a dále únavou od ohybu při boulení (dýcháním) viz EN 1993-2 a EN 1993-6.

POZNÁMKA 3Pro účinky deskového namáhání a kombinaci stěnového a deskového namáhání viz EN 1993-2 a EN 1993-1-7.

POZNÁMKA 4Samostatné stěnové části lze považovat za rovinné, pokud poloměr jejich zakřivení splňuje podmínku:

[image] (1.1)

kde je

a šířka panelu;

t tloušťka stěny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.