ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.10; 97.220.10 Červen 2013

Zařízení pro diváky –
Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny

ČSN
EN 13200-
 6

73 5905

 

Spectator facilities – Part 6: Demountable (temporary) stands

Installations pour spectateurs – Partie 6: Tribunes (temporaires) démontables

Zuschaueranlagen – Teil 6: Demontierbare (provisorische) Tribünen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13200-6:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 13200-6:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13200-6 (73 5905) z dubna 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1991-1-1zavedena v ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

EN 1991-1-4zavedena v ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

EN 13200-1:2012zavedena v ČSN EN 13200-1:2013 (73 5905) Zařízení pro diváky – Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

EN 13200-3zavedena v ČSN EN 13200-3 (73 5905) Zařízení pro diváky – Část 3: Oddělovací prvky – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Novotech s.r.o., IČ 14799367, Ing. Karel Novotný

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dženita Sagdati

EVROPSKÁ NORMA EN 13200-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 97.200.10; 97.220.10 Nahrazuje EN 13200-6:2006

Zařízení pro diváky –
Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny

Spectator facilities –
Part 6: Demountable (temporary) stands

Installations pour spectateurs –
Partie 6: Tribunes (temporaires) démontables

Zuschaueranlagen –
Teil 6: Demontierbare (provisorische) Tribünen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13200-6:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky na materiál 9

5 Návrh konstrukce 10

5.1 Obecně 10

5.2 Křivka viditelnosti 10

5.3 Základní specifikace 10

5.3.1 Obecně 10

5.3.2 Hloubka řady 10

5.4 Zatížení 10

5.4.1 Vlastní tíha 10

5.4.2 Svislé užitné zatížení 11

5.4.3 Osamělá zatížení 11

5.4.4 Vodorovné zatížení 11

5.4.5 Zatížení větrem 12

5.5 Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 12

5.6 Ochrana před pádem 13

5.7 Demontovatelná místa k stání 14

Příloha A (informativní)  Pořízení, montáž a rozebrání demontovatelných (dočasných) tribun 16

A.1 Obecně 16

A.2 Hlavní odpovědnost 16

A.3 Specifikace požadavků 16

A.4 Základové poměry a terén 17

A.5 Montáž tribuny 17

A.6 Kontrola 17

A.7 Rozebrání tribuny 17

Bibliografie 18 

Předmluva

Tento dokument (EN 13200-6:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 315 Zařízení pro diváky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13200-6:2006

Ve srovnání s předchozí verzí se v předmětu této normy uvádí, že obsahuje změnu vylučující takové typy mobilních tribun, u kterých jsou poslední řady diváků ve výšce menší než 1 m nad úrovní terénu.

Tato evropská norma s hlavním názvem „Zařízení pro diváky“ je rozdělena do dále uvedených částí:

EN 13200-1 Zařízení pro diváky – Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky;

CEN/TR 13200-2 Zařízení pro diváky – Kritéria pro navrhování provozních prostor – Část 2: Charakteristiky a národní situace;

EN 13200-3 Zařízení pro diváky – Část 3: Oddělovací prvky – Požadavky;

prEN 13200-4 Zařízení pro diváky – Část 4: Sedadla – Charakteristiky výrobku;

EN 13200-5 Zařízení pro diváky – Část 5: Teleskopické tribuny;

EN 13200-6 Zařízení pro diváky – Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny;

prEN 13200-7 Zařízení pro diváky – Část 7: Zařízení pro vstupy a východy, komunikace;

prEN 13200-8 Zařízení pro diváky – Část 8: Řízení bezpečnosti;

prEN 13200-9 Zařízení pro diváky – Část 9: Komunikační systémy v zařízeních pro diváky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma stanovuje všeobecná kritéria pro navrhování tribun pro diváky (pevných, pojízdných,
demontovatelných a teleskopických) s cílem zajistit jejich funkčnost.

V této normě jsou na některých místech uvedeny minimální a doporučené hodnoty pro dimenzování a zatížení. Mělo by být bráno na zřetel, že tyto hodnoty částečně podléhají požadavkům národních ustanovení. Je třeba respektovat, že tyto hodnoty musí být považovány za hodnoty, které uznávají částečně rozdílné národní požadavky jako základní ustanovení.

Je potřeba zdůraznit skutečnost, že v některých zemích mohou platit na základě současných národních předpisů a rovnocenných nařízení dodatečné/odlišné požadavky.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky výrobku pro demontovatelné (dočasné) tribuny používané při pořádání stálých nebo dočasných akcí v místech, jako jsou sportovní stadiony, sportovní haly a vnitřní či venkovní zařízení. Na tribuny na výstavištích a v zábavních parcích se tato norma nevztahuje (viz EN 13814).

Tato evropská norma se nemá používat pro takové typy mobilních tribun, u kterých jsou poslední řady diváků ve výšce menší než 1 m nad úrovní terénu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.