ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.01; 91.080.20 Říjen 2012

Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky

ČSN
EN 14592+A1

73 2862

 

Timber structures – Dowel-type fasteners – Requirements

Structures en bois – Eléments de fixation de type tige – Exigences

Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmittel – Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14592:2008+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14592:2008+A1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14592 (73 2862) z července 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 EN 14592, schválenou CEN v dubnu 2012.

Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

V normě jsou nově zahrnuty spojovací prostředky, které mohou být opatřeny povlakem, jsou uvedeny typy povlaku a požadavky na jeho zkoušení, Pro vruty a kolíky jsou doplněny a upřesněny požadavky na materiál. Norma byla rovněž upravena podle nového metodického pokynu pro zpracování technických norem MPN1:2011, který vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Informace o citovaných dokumentech

EN 409 zavedena v ČSN EN 409 (73 1763) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků 

EN 1382 zavedena v ČSN EN 1382 (73 1767) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

EN 1383:1999 zavedena v ČSN EN 1383:2000 (73 1768) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy

EN 1995-1-1:2004 zavedena v ČSN EN 1995-1-1:2006 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1.1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 10016 (soubor) soubor nezaveden*)

EN 10025-2 zavedena v ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

EN 10025-3 zavedena v ČSN EN 10025-3 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

EN 10083-1 zavedena v ČSN EN 10083-1 (42 0931) Oceli k zušlechťování – Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

EN 10083-2 zavedena v ČSN EN 10083-2 (42 0931) Ocel k zušlechťování – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli

EN 10088 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 10088 (42 0927 až 42 0929) Korozivzdorné oceli 

EN 10149-1 zavedena v ČSN EN 10149-1 (42 1090) Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena – Část 1: Všeobecné dodací podmínky

EN 10218-1 zavedena v ČSN EN 10218-1 (42 0418) Ocelový drát a výrobky z drátu. Všeobecně. Část 1: Zkušební metody

EN 10263 (soubor) zavedena v  ČSN EN 10263 (45 1079 až42 1083) Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena

EN 10269 zavedena v ČSN EN 10269 (42 0947) Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

EN 10277-2 zavedena v ČSN EN 10277-2 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 2: Oceli pro všeobecné technické použití

EN 14358 zavedena v ČSN EN 14358 (73 1705) Dřevěné konstrukce – Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr

EN 15737 zavedena v  ČSN EN 15737 (73 1771) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů

EN ISO 780 zavedena v ČSN EN ISO 780 (77 0051) Obaly – Manipulační značky

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 4014 zavedena v ČSN EN ISO 4014 (02 1101) Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třídy A a B 

EN ISO 4016 zavedena v ČSN EN ISO 4016 (02 1301) Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída C 

EN ISO 4017 zavedena v ČSN EN ISO 4017 (02 1308) Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třídy A a B 

EN ISO 4018 zavedena v ČSN EN ISO 4018 (02 1303) Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída C 

EN ISO 4032 zavedena v ČSN EN ISO 4032 (02 1401) Šestihranné matice, typ 1 – Výrobní třída A a B 

EN ISO 4034 zavedena v ČSN EN ISO 4034 (02 1601) Šestihranné matice – Výrobní třída C 

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

EN ISO 10666:1999 zavedena v ČSN EN ISO 10666:2000 (02 1055) Samovrtné šrouby se závitem do plechu – Mechanické a funkční vlastnosti

ISO 2081 zavedena v ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Souvisící ČSN

EN 10083-3 (42 0931) Oceli k zušlechťování – Část 3: Technické dodací podmínky pro legované oceli

EN 10218-2 (42 2018) Ocelový drát a výrobky z drátu – Všeobecně – Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 26891 (73 2070) Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., KODR, IČ 13088092, Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová


EVROPSKÁ NORMA EN 14592:2008+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2012

ICS 21.060.01; 91.080.20 Nahrazuje EN 14592:2008

Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky

Timber structures – Dowel-type fasteners – Requirements 

Structures en bois – Eléments de fixation de type tige – Exigences

Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmittel – Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2008-08-09 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2012-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14592:2008+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Značky a zkratky 12

5 Rozměry a tolerance 13

5.1 Metoda měření a přesnost 13

5.2 Délka 13

5.3 Jmenovitý průměr 13

5.4 Ostatní rozměry 13

5.5 Plocha průřezu 13

6 Požadavky 13

6.1 Hřebíky 13

6.1.1 Obecně 13

6.1.2 Materiály 13

6.1.3 Geometrie 13

6.1.4 Mechanická únosnost a tuhost 14

6.1.5 Ochrana proti korozi 15

6.2 Sponky 15

6.2.1 Obecně 15

6.2.2 Materiály 15

6.2.3 Geometrie 15

6.2.4 Mechanická únosnost a tuhost 16

6.2.5 Ochrana proti korozi 16

6.3 Vruty 16

6.3.1 Obecně 16

6.3.2 Materiály 16

6.3.3 Geometrie 17

6.3.4 Mechanická únosnost a tuhost 17

6.3.5 Ochrana proti korozi 18

6.4 Kolíky 18

6.4.1 Obecně 18

6.4.2 Materiály 18

6.4.3 Geometrie 18

6.4.4 Mechanická únosnost a tuhost 19

6.4.5 Ochrana proti korozi 19

6.5 Svorníky a matice 19

6.5.1 Obecně 19

6.5.2 Materiály 19

6.5.3 Geometrie 19

6.5.4 Mechanická únosnost a tuhost 20

6.5.5 Ochrana proti korozi 20

Strana

7 Hodnocení shody 20

7.1 Obecně 20

7.2 Počáteční zkoušení typu (ITT) 20

7.2.1 Obecně 20

7.2.2 Odběr vzorků, zkoušení a kritéria shody 20

7.3 Řízení výroby (u výrobce) 24

7.3.1 Obecně 24

7.3.2 Každodenní kontrola 25

7.3.3 Šestiměsíční kontrola 28

8 Označení 28

8.1 Obecně 28

8.2 Hřebíky 28

8.3 Sponky 29

8.4 Vruty 29

8.5 Kolíky 29

8.6 Svorníky a matice 29

Příloha A (normativní) Vyjádření specifikací pro ochranu proti korozi 30

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích (CPD) 32

Bibliografie 37

Předmluva

Tento dokument (EN 14592:2008+A1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2012-04-09.

Tento dokument nahrazuje EN 14592:2008.

Začátek a konec vloženého nebo upraveného textu podle změny je označen v textu značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, geometrii, pevnost, tuhost a aspekty trvanlivosti (tj. ochranu proti korozi) kolíkových spojovacích prostředků pro použití v nosných dřevěných konstrukcích.

V této evropské normě jsou zahrnuty pouze kolíkové spojovací prostředky vyrobené z oceli. Pro účely této normy se za kolíkové spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce považují hřebíky, sponky, vruty, kolíky a svorníky s maticemi. Definice těchto pojmů jsou uvedeny v kapitole 3. Tato evropská norma také stanovuje postupy hodnocení shody a obsahuje požadavky na značení těchto výrobků.

!V této evropské normě nejsou zahrnuty spojovací prostředky ošetřené retardéry hoření pro zlepšení jejich chování při požáru.

Tato evropská norma zahrnuje spojovací prostředky, které mohou být opatřeny povlakem z těchto účelů:

  1. Ochrana proti korozi (např. žárové pozinkování, epoxidový nátěr)

  2. Mazadla (pro usnadnění zasunutí)

  3. Zlepšení vytažení a/nebo ukládání do zásobníku (povlak lepidlem)."

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.