ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040 Říjen 2012

Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti –
Přiřazení vizuálních tříd a dřevin

ČSN
EN 1912

73 1713

 

Structural timber – Strength classes – Assignment of visual grades and species

Bois de structure – Classes de résistance – Affectation des classes visuelles et des essences

Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen – Zuordnung von visuellen Sortierklassen und Holzarten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1912:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1912:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1912+A4 (73 1713) ze září 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V tabulce 2 jsou doplněny pro některé státy další druhy dřeva a třídy listnatého dřeva a v tabulce 4 jsou pro tyto druhy dřeva doplněny botanické názvy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 384 zavedena v ČSN EN 384 (73 1712) Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

EN 14081-1 zavedena v ČSN EN 14081-1 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky

EN 14081-2 zavedena v ČSN EN 14081-2 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 2: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu

EN 14081-3 zavedena v ČSN EN 14081-3 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro řízení výroby

EN 14081-4 zavedena v ČSN EN 14081-4 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 4: Strojní třídění – Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., KODR, IČ 13088092, Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 1912
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2012

ICS 79.040 Nahrazuje EN 1912:2004+A4:2010

Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd a dřevin

Structural timber – Strength classes – Assignment of visual grades and species 

Bois de structure – Classes de résistance – Affectation des classes visuelles et des essences

Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen – Zuordnung von visuellen Sortierklassen und Holzarten

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-03-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1912:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky a zkratky 6

5 Požadavky 7

6 Přiřazení k třídám pevnosti 7

Příloha A (informativní) Normy pro třídění 15

Bibliografie 16

Předmluva

Tento dokument (EN 1912:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1912:2004+A4:2010.

Tato revidovaná verze obsahuje přiřazení dalších tříd a dřevin.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí vizuální třídy pro pevnost dřevaNP1), druhy a původ dřeva a stanovuje třídy pevnosti, ke kterým jsou přiřazeny, jak je dokumentováno v EN 338.

POZNÁMKAUvedené třídy, druhy a původ dřeva mají dlouhou historii používání a/nebo vyhovující výsledky ze zkoušek. Uvedený původ dřeva je proto převážně určen existující obchodní praxí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.