ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040 Červenec 2012

Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti –
Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky
pro řízení výroby

ČSN
EN 14081-3

73 2823

 

Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control

Structures en bois – Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance – Partie 3: Classement mécanique – Exigences complémentaires relatives au contrôle da la production en usine

Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt – Teil 3: Maschinelle Sortierung, zusätzliche Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14081-3:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14081-3:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14081-3 (73 2823) z července 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny, které jsou zavedeny v této verzi normy, jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 408 zavedena v ČSN EN 408 (73 1741) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

EN 14081-1 zavedena v ČSN EN 14081-1:2006 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky

EN 14081-2 zavedena v ČSN EN 14081-2:2006 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 2: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro počáteční typové zkoušky

Souvisící ČSN

ČSN EN 336 (73 2822)Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky

ČSN EN 338 (73 1711)Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. KODR, IČ 13088092, Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 14081-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2012

ICS 79.040 Nahrazuje EN 14081-3:2005

Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné
podle pevnosti –
Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby

Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section –
Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control 

Structures en bois – Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance –
Partie 3: Classement mécanique – Exigences complémentaires relatives au contrôle
de la production en usine

Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes Bauholz
für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt –
Teil 3: Maschinelle Sortierung, zusätzliche Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14081-3:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky 7

5 Požadavky na provoz, kalibraci a udržování třídicího stroje 7

6 Doplňující požadavky na řízení výroby pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj 7

6.1 Obecně 7

6.2 Požadavky na třídy s charakteristickou pevností větší než C30 8

7 Doplňující požadavky na řízení výroby u výrobce pro systémy s kontrolou vztaženou na produkci 8

Příloha A (normativní)  Požadavky pro používání kontrolních fošen 9

A.1 Obecně 9

A.2 Požadavky pro výběr kontrolních fošen 9

A.3 Požadavky pro používání kontrolních fošen při interním řízení výroby (u výrobce) 9

A.4 Požadavky pro používání kontrolních fošen pro řízení výroby u výrobce třetí stranou 10

Příloha B  (informativní)  Doplňující požadavky na řízení výroby u výrobce pro systémy s kontrolou vztaženou
na produkci 11

B.1 Obecně 11

B.2 Řízení výroby 11

Příloha C (informativní)  Příklad kontrolních karet hlavních součtů 14

Bibliografie 18 

Předmluva

Tento dokument (EN 14081-3:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14081-3:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Další části řady norem EN 14081 jsou

V porovnání s EN 14081-3:2005 byly provedeny tyto změny:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Strojní třídění se běžně používá ve více zemích. Používají se dva základní systémy, označované jako systém „s kontrolou vztaženou na produkci“ a systém „s kontrolou vztaženou na stroj“. Oba systémy vyžadují vizuální prověření tříděného dřeva pro zjištění pevnost snižujících charakteristik, které nejsou automaticky evidovány strojem.

Systém s kontrolou vztaženou na produkci je vhodný pro použití tam, kde jsou třídicí stroje umístěny v pilařských závodech pro třídění omezených rozměrů, druhů a jakostních tříd dřeva v opakovaném výrobním toku v průběhu jedné nebo více pracovních směn. To umožňuje kontrolu systému zkoušením vzorků dřeva z každodenní produkce. Tyto zkoušky společně se statistickými postupy se používají pro monitorování a úpravu nastavení stroje, aby se dodržely požadované mechanické vlastnosti pro každou třídu pevnosti. Tento systém dovoluje stanovení nižších požadavků na schvalování stroje a schválení strojů téhož typu s rozdílným výkonem.

Systém s kontrolou vztaženou na stroj byl vyvinut v Evropě. Vzhledem k velkému počtu používaných rozměrů, druhů dřeva a jakostních tříd nebylo možné provádět kontrolní zkoušky vzorků dřeva odebíraných z výroby. Systém je proto založen na přísném posuzování a kontrole strojů a na rozsáhlém výzkumu pro odvození nastavovacích hodnot stroje, které zůstávají konstantní pro všechny stroje téhož typu.

Přijatelnost třídicích strojů a odvození nastavovacích hodnot je založeno na statistických postupech a výsledky budou proto záviset na použité metodě. V této normě jsou proto uvedeny příslušné statistické postupy.

Požadavky této normy jsou založeny na typech strojů používaných v současnosti a na budoucích typech strojů, pokud mohou být předvídány. Je třeba poznamenat, že v případě nepředvídaného vývoje může dojít k požadavku dalších kapitol nebo norem.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí doplňující požadavky k požadavkům uvedeným v EN 14081-1, pro řízení výroby (u výrobce) strojně tříděného konstrukčního dřeva obdélníkového průřezu opracovaného řezáním, frézováním nebo jinými způsoby, jehož odchylky od určených (jmenovitých) rozměrů odpovídají EN 336.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.