ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.99; 91.080.20 Leden 2012

Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace
pro speciální hmoždíky pro dřevo

ČSN
EN 912

73 2860

 

Timber fasteners – Specifications for connectors for timber

Organes d’assamblage pour le bois – Spécifications des assembleurs pour bois

Holzverbindungsmittel – Spezifikationen für Dübel besonderer Bauart für Holz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 912:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 912:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 912 (73 2860) z června 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Změny, které jsou zavedeny v této verzi normy, jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1561 zavedena v ČSN EN 1561 (42 0953) Slévárenství – Litiny s lupínkovým grafitem

EN 1562 zavedena v ČSN EN 1562 (42 0955) Slévárenství – Temperované litiny

EN 1706 zavedena v ČSN EN 1706 (42 1433) Hliník a slitiny hliníku – Odlitky – Chemické složení a mechanické vlastnosti

EN 10025 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí

EN 10131 zavedena v ČSN EN 10131 (42 6314) Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10139 zavedena v ČSN EN 10139 (42 0043) Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena – Technické dodací podmínky

EN 10140 zavedena v ČSN EN 10140 (42 0038) Ocelový pás válcovaný za studena – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10143 zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10268 zavedena v  ČSN EN 10268 (42 0946) Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena – Technické dodací podmínky

EN 10346 zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN 13271 zavedena v ČSN EN 13271 (73 1721) Spojovací prostředky pro dřevo – Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

EVROPSKÁ NORMA EN 912
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2011

ICS 21.060.99; 91.080.20 Nahrazuje EN 912:1999

Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace
pro speciální hmoždíky pro dřevo

Timber fasteners – Specifications for connectors for timber 

Organes d’assemblage pour le bois –
Spécifications des assembleurs pour bois

Holzverbindungsmittel – Spezifikationen für Dübel besonderer Bauart für Holz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-06-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 912:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Značky 8

5 Požadavky 8

5.1 Všeobecně 8

5.2 Klasifikace speciálních hmoždíků a požadavky 8

6 Značení 9

Příloha A (normativní) Specifikace pro prstencové hmoždíky 10

A.1 Typ A1 10

A.1.1 Popis a rozměry 10

A.1.2 Materiál 10

A.2 Typ A2. 11

A.2.1 Popis a rozměry 11

A.2.2 Materiál 11

A.3 Typ A3 12

A.3.1 Popis a rozměry 12

A.3.2 Materiál 12

A.4 Typ A4 13

A.4.1 Popis a rozměry 13

A.4.2 Materiál 13

A.5 Typ A5 14

A.5.1 Popis a rozměry 14

A.5.2 Materiál 14

A.6 Typ A6 15

A.6.1 Popis a rozměry 15

A.6.2 Materiál 15

Příloha B  (normativní) Specifikace pro talířové hmoždíky 16

B.1 Typ B1 16

B.1.1 Popis a rozměry 16

B.1.2 Materiál 17

B.2 Typ B2 18

B.2.1 Popis a rozměry 18

B.2.2 Materiál 18

B.3 Typ B3 19

B.3.1 Popis a rozměry 19

B.3.2 Materiál 19

B.4 Typ B4 20

B.4.1 Popis a rozměry 20

B.4.2 Materiál 20

Strana

Příloha C  (normativní) Specifikace pro ozubené hmoždíky 21

C.1 Typ C1 21

C.1.1 Popis a rozměry 21

C.1.2 Materiál 22

C.2 Typ C2 22

C.2.1 Popis a rozměry 23

C.2.2 Materiál 23

C.3 Typ C3 23

C.3.1 Popis a rozměry 24

C.3.2 Materiál 25

C.4 Typ C4 25

C.4.1 Popis a rozměry 25

C.4.2 Materiál 26

C.5 Typ C5 26

C.5.1 Popis a rozměry 26

C.5.2 Materiál 27

C.6 Typ C6 27

C.6.1 Popis a rozměry 27

C.6.2 Materiál 28

C.7 Typ C7 28

C.7.1 Popis a rozměry 28

C.7.2 Materiál 28

C.8 Typ C8 29

C.8.1 Popis a rozměry 29

C.8.2 Materiál 29

C.9 Typ C9 30

C.9.1 Popis a rozměry 30

C.9.2 Materiál 30

C.10 Typ C10 31

C.10.1 Popis a rozměry 31

C.10.2 Materiál 31

C.11 Typ C11 32

C.11.1 Popis a rozměry 32

C.11.2 Materiál 32

Příloha D  (normativní) Specifikace pro jiné speciální hmoždíky 33

D.1 Typ D1 33

D.1.1 Popis 33

D.1.2 Materiál 33

Předmluva

Tento dokument (EN 912:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 912:1999.

V novém vydání této evropské normy byly zavedeny tyto významné změny:

  1. byla zapracována oprava EN 912:1999/AC:2000;

  2. úpravy vzhledem k novějším citovaným normám EN, druhům oceli a tolerancím.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje rozměry a materiály některých osvědčených typů speciálních hmoždíků pro použití ve spojích mezi prvky nosných dřevěných konstrukcí.

Pro údaje o únosnosti a deformaci spojů vyrobených se speciálními hmoždíky se odkazuje na EN 13271.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.