ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.220.01 Srpen 2011

Požární bezpečnost – Slovník

ČSN
EN ISO 13943

73 0801

idt ISO 13943:2008

Fire safety – Vocabulary

Sécurité au feu – Vocabularie

Brandsicherheit – Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13943:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13943:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13943 (73 0801) z července 2001 a ČSN EN ISO 13943 (73 0801) z března 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13943:2010 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z března 2011 převzala EN ISO 13943:2010 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Původní vydání z roku 2001 obsahovalo 177 termínů, současné vydání obsahuje 354 termínů. Došlo k značnému rozšíření termínů v oblasti požární bezpečnosti, zejména k doplnění termínů z oblasti aktivních prvků požární bezpečnosti.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6707-1:2004 zavedena v ČSN P ISO 6707-1:2009 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ISO 10241:1992 zavedena v ČSN 01 0500:1996 Terminologické normy – Příprava a uspořádání

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V českém překladu bylo vynecháno označení slovních druhů (podstatné jméno, sloveso apod.), které je v některých případech v angličtině nutné, ale v češtině je rod zcela zřejmý.

Některé důležité v normě uvedené anglické termíny mají význam postihující dva i více českých termínů. Tyto české termíny se v navazujících (souvisejících) definicích buď významově dotýkají, částečně překrývají nebo i zcela vylučují. V prvotním překladu anglického termínu jsou proto uvedeny oba české termíny a dále v překladech definic jsou buď podle významu použity s lomítkem oba české termíny, nebo pouze jeden z nich významově příslušný.

Například anglický termín „ignition“ zahrnuje české termíny „vznícení“ i „zapálení“, z nichž každý má v českém jazyce jiný význam. Termín „vznícení“ je zaveden pro iniciaci hoření teplem prostředí, kdežto termín „zapálení“ pro iniciaci hoření místně působícím zdrojem tepla.

Dalším příkladem může být anglický termín „specimen“, který zahrnuje české termíny „zkušební vzorek“ i „zkušební těleso. Termín „zkušební těleso“ je v překladech zkušebních norem reakce na oheň zaveden pro geometrická tělesa určených rozměrů, termín zkušební vzorek pak pro tvarově neurčité předměty zkoušek. V normách pro zkoušení požární odolnosti a zkoušení aktivních prvků požární bezpečnosti se termín „zkušební těleso“ nepoužívá.

Pro anglický termín „escape“ a jeho odvozeniny je používán český ekvivalent „únik“, pro anglický termín „evacuation“ je používán termín „evakuace“ a pro anglický termín „movement“ a jeho odvozeniny byl zvolen termín „přesun“, jako vyjádření pohybu při evakuaci.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.63, 4.109, 4.114, 4.124, 4.217, 4.238, 4.255, 4.256 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek, Ing. Pavel Vaniš, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 13943
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2010

ICS 01.040.13; 13.220.01 Nahrazuje EN ISO 13943:2000

Požární bezpečnost – Slovník
(ISO 13943:2008)

Fire safety – Vocabulary
(ISO 13943:2008) 

Sécurité au feu – Vocabulaire
(ISO 13943:2008)

Brandsicherheit – Terminologie
(ISO 13943:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-09-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 13943:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Definice termínu „item“ 8

4 Termíny a definice 8

Bibliografie 58

Český abecední rejstřík 59

Český věcný rejstřík 64

Český rejstřík nevhodných termínů 69

 

Foreword 5

Introduction 6

1 Scope 8

2 Normative references 8

3 Definition of the term “item” 8

4 Terms and definitions 8

Bibliography 58

Alphabetical index 70

Systematic index 76

Index of deprecated terms 81

 

Předmluva

 

Foreword

Text ISO 13943:2008 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 92 „Požární bezpečnost“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako
FprEN ISO 13943:2010 technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

The text of ISO 13943:2008 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 92 “Fire safety” of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as FprEN ISO 13943:2010 by Technical Committee CEN/TC 127 “Fire safety in buildings”, the secretariat of which is held by BSI.

 

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nej-
později do března 2011.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, wither by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2011, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 13943:2000.

 

This document supersedes EN ISO 13943:2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucem-
burska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text mezinárodní normy ISO 13943:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 13943:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of ISO 13943:2008 has been approved by CEN as an EN ISO 13943:2010 without any modification.

  

Úvod

 

Introduction

Během posledních dvou desetiletí došlo k výraznému rozvoji v oboru požární bezpečnosti. Došlo ke znač-
nému vývoji v navrhování podle zásad požárně bez-
pečnostního inženýrství, zejména pokud se týká stavebních projektů, stejně jako vývoje koncepcí souvisejících s navrhováním na základě technických parametrů. S tímto pokračujícím vývojem roste potřeba sjednocení společného jazyka v rozsáhlém oboru požární bezpečnosti, kromě toho, co ji bylo tradičně vymezeno pro oblast zkoušení požárního nebezpečí.

 

Over the last two decades, there has been significant growth in the subject field of fire safety. There has been a considerable development of fire safety engineering design, especially as it relates to construction projects, as well as the development of concepts related to performance-based design. With this continuing evolution, there is an increasing need for agreement on a common language in the large domain of fire safety, beyond what traditionally has been limited to the subject field of fire hazard testing.

První vydání ISO 13943 obsahovalo definice asi 180 termínů. Avšak oblast technologie, která souvisí s požární bezpečností, se nadále rychle vyvíjí a toto druhé vydání obsahuje mnoho nových termínů, jakož i nové definice některých termínů, které byly v již prvním vydání.

 

The first edition of ISO 13943 contained definitions of about 180 terms. However, the area of technology that is related to fire safety has continued to evolve rapidly and this second edition contains many new terms as well as new definitions of some of the terms that were in the first edition.

Tato mezinárodní norma definuje obecné termíny, které tvoří slovník požární bezpečnosti, včetně požární bez-
pečnosti budov a inženýrských staveb a dalších prvků v rámci zastavěného prostředí. Norma bude aktuali-
zována, jakmile budou vytvořeny a schváleny termíny a definice pro další pojmy v oblasti požární bezpečnosti.

 

This International Standard defines general terms to establish a vocabulary applicable to fire safety, including fire safety in buildings and civil engineering works and other elements within the built environment. It will be updated as terms and definitions for further concepts in the subject field of fire safety are agreed upon and developed

 

Je důležité poznamenat, že pokud jsou některé obecné termíny požární bezpečnosti použity v právních předpisech, mají užší výklad, a proto definice uvedené v této mezinárodní normě neplatí.

 

It is important to note that when used in legislation, some general fire safety terms have a narrower interpretation and hence the definition given in this International Standard does not apply.

Termíny uvedené v této mezinárodní normě jsou

 

The terms in this International Standard are

 • základní pojmy, které mohou být výchozími pro další, speciálnější definice,

 

fundamental concepts, which may be the starting point for other, more specific, definitions,

speciálnější pojmy používané v několika oblastech požární bezpečnosti, jako je požární zkušebnictví a požárně bezpečnostní inženýrství, používané v požárních normách ISO a IEC, a

 

more specific concepts, used in several areas of fire safety such as fire testing and fire safety engineering used in ISO and IEC fire standards, and

souvisící oborové pojmy označené termíny převzatými z oblasti pozemního a inženýrského stavitelství.

 

related concept fields, designated by borrowed terms used in building and civil engineering.

Struktura je v souladu s ISO 10241, pokud není uvedeno jinak. Prvky hesla proto mají následující pořadí:

 

The layout is in accordance with ISO 10241, unless otherwise specified. Thus, the elements of an entry appear in the following order:

 1. číslo hesla;

 

 1. entry number;

 1. preferovaný termín (termíny);

 

 1. preferred term(s);

 1. dovolený termín (termíny);

 

 1. admitted term(s);

 1. nevhodný termín (termíny);

 

 1. deprecated term(s);

 1. definice;

 

 1. definition;

 1. příklad (příklady);

 

 1. example(s);

 1. poznámka (poznámky).

 

 1. note(s).

Termíny jsou uvedeny v anglickém abecedním pořadí a jsou vyznačeny tučně, kromě přijatelných, ale nepre-
ferovaných termínů a nevhodných termínů, které jsou v normálním typu písma.

 

The terms are presented in English alphabetical order and are in bold type except for accepted but non-preferred terms and deprecated terms, which are in normal type.

V definici, příkladu nebo v poznámce je odkaz na jiné heslo při jeho prvním výskytu vyznačen tučně, s nás-
ledným uvedením čísla hesla v závorce.

 

In a definition, example or note, reference to another entry in bold face is followed by the entry number in brackets, when it is first mentioned.

 

Číslo hesla, preferovaný termín a definice jsou závaznými prvky každého hesla. Ostatní prvky se objevují, pouze pokud je to vhodné.

 

Entry number, preferred term and definition are the mandatory elements of each entry. Other elements appear only when appropriate.

Pokud daný termín označuje více pojmů, jsou pojmy uvedeny v samostatných, po sobě následujících heslech a termíny jsou číslovány jednotlivě.

 

Where a given term designates more than one concept, the concepts are listed in separate consecutive entries and the terms individually numbered.

Pokud má termín obecný význam, ale je používán
v určitém oboru, je tento obor uveden ve špičatých závorkách, áñ, na začátku definice.

 

If the term has a general meaning but is being used in a specific subject field, that subject field is indicated in angled brackets, á  ñ, at the beginning of the definition.

Slovní druh, např. „podstatné jméno“, „přídavné jméno“, „sloveso“, se uvádí v případě, že existuje riziko nedo-
rozumění.

 

Word class, e.g. “noun”, “adj.”, “verb”, is indicated if there is a risk of misunderstanding.

V případě, že termín popisuje fyzikální veličinu, připojuje se poznámka s obvyklými jednotkami, které jsou pou-
žívány (s výjimkou případů, kdy je jednotka jednorozměrná, jako je hmota, čas nebo délka).

 

Where the term describes a physical quantity, a note is given to indicate the typical units that are used (except in cases where the unit is a single dimension such as mass, time or length).

V případě, že se v angličtině preferuje národní varianta nebo existuje jiný ekvivalent, je to uvedeno tučně za preferovaným termínem a doplněno příslušným kódem země. Pokud není tučně uvedeno žádné jiné označení země nebo jiný ekvivalent, znamená to, že preferovaný termín je termín akceptovaný v anglicky mluvících zemích.

 

Where a national variant in English is preferred or another equivalent exists, this has been given in bold face following the preferred term and annotated by the respective country code. Where no other country code or other equivalent is given in bold, this signifies that the preferred term is the accepted term in English-speaking countries.

 

Termín následující po preferovaném termínu, neuvedený tučným písmem, je nepreferované synonymum.

 

A term following the preferred term not given in boldface type is a non-preferred synonym.

Pro snadnější vyhledání jakéhokoliv termínu uvedeného v této mezinárodní normě, bez ohledu na preferenci nebo zemi původu, obsahují abecední rejstříky všechna preferovaná i nepreferovaná synonyma, bez uvedení příslušného kódu země. K dispozici je rovněž věcný rejstřík a rejstřík nevhodných termínů.

 

To facilitate the location of any term given in this International Standard, irrespective of preference or country of origin, the alphabetical index lists all preferred and non-preferred synonyms, without the respective country code being indicated. There is also a systematic index and an index of deprecated terms.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma definuje terminologii vztahující se k požární bezpečnosti, tak jak se používá v mezi-
národních normách a dalších dokumentech Mezinárodní organizace pro normalizaci a Mezinárodní elektrotech-
nické komise.

 

This International Standard defines terminology relating to fire safety as used in International Standards and other documents of the International Standardization Organization and the International Electrotechnical Committee.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.