ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30 Červenec 2011

Injektážní malta pro předpínací kabely –
Základní požadavky

ČSN
EN 447

73 2410

 

Grout for prestressing tendons – Basic requirements

Coulis pour câble de précontrainte – Prescriptions pour les coulis courants

Einpressmörtel für Spannglieder – Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 447:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 447:2007. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 447 (73 2410) ze srpna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 447:2007 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ze srpna 2008 převzala EN 447:2007 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 196-3zavedena v ČSN EN 196-3 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení doby tuhnutí a objemové stálosti

EN 197-1zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement – Část 1: Složení specifikace, kriteria shody cementy pro obecné použití

EN 206-1:2000zavedena v ČSN EN 206-1:2001 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 445zavedena v ČSN EN 445 (73 2408) Injektážní malta pro předpínací kabely – Zkušební metody

EN 446zavedena v ČSN EN 446 (73 2409) Injektážní malta pro předpínací kabely – Postupy injektáže

EN 934-2zavedena v ČSN EN 934-2 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda značení a označování štítkem

EN 934-4zavedena v ČSN EN 934-4 (72 2326) Přísady do malty a injektážní malty pro přepínací kabely – Část 4: Přísady do injektážní malty pro přepínací kabely – Definice, požadavky, shoda značení a označování štítkem

EN 1008zavedena v ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

EN 13263 (všechny části)zavedené v souboru ČSN EN 13263 (72 2095) Křemičitý úlet do betonu

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz výrobců betonu ČR, IČ 64935124, Ing. Michal Števula, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 447
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2007

ICS 91.100.30 Nahrazuje EN 447:1996

Injektážní malta pro předpínací kabely – Základní požadavky

Grout for prestressing tendons – Basic requirements 

Coulis pour câble de précontrainte – Prescriptions pour les coulis courants

Einpressmörtel für Spannglieder – Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-06-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2007 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 447:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Materiály 7

4.1 Cement 7

4.2 Voda 7

4.3 Přísady 8

4.4 Příměsi 8

5 Dávkování a míchání injektážní malty 9

6 Vlastnosti injektážní malty 8

6.1 Všeobecně 8

6.2 Sítová zkouška 9

6.3 Tekutost 9

6.4 Odlučování vody 9

6.5 Objemové změny 9

6.6 Pevnost 9

6.7 Doba tuhnutí 9

6.8 Objemová hmotnost 10

7 Hodnocení shody 10

7.1 Řízení výroby 10

7.2 Počáteční zkoušky typu 10

7.3 Auditní zkoušení 11

Bibliografies 12

Předmluva

Tento dokument (EN 447:2007) byl vypracován v technické komisi CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2008.

Tato norma nahrazuje EN 447:1996.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

U konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu představuje injektování kabelů důležitou činnost. Záměrem této evropské normy je stanovit základní požadavky pro odsouhlasení injektážní malty, jejichž dodržování bude předpokladem splnění požadavků uvedených v prEN 13670.

Hlavní účel injektování je:

Zkušební režim předpokládaný touto evropskou normou obsahuje tři úrovně:

  1. Počáteční zkoušky typu a auditní zkoušení v souladu s touto evropskou normou;

  2. Zkoušky vhodnosti pro ověření vybrané injektážní malty pro konkrétní projekt podle EN 446;

  3. Inspekce během injektážních prací konkrétního projektu v souladu s EN 446.

Zkušební metody pro každý zkušební režim jsou uvedeny v EN 445.

[image]

Systémy dokumentů CEN a EOTA jsou základem pro navrhování, provádění a výběr materiálů na ochranu předpínacích systémů (jen hlavní moduly).

1 Předmět normy

Tato evropská norma zahrnuje materiály, které mohou být použity při výrobě injektážní malty a požadované vlastnosti a složení injektážní malty. Je použitelná pro injektáž přepínacích kabelů všech typů konstrukcí včetně mostů a budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.