ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.10; 93.040 Červen 2011

Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky

ČSN 73 2603

 

Steel Bridge Structure – Complementary Specification for Execution, Quality Control and Inspections

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 2603 z ledna 1996.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny, definice a zkratky 5

3.1 Termíny a definice 5

3.2 Zkratky 7

4 Dokumentace zhotovitele 7

4.1 Výrobní a montážní dokumentace 7

5 Záznamy o výrobě a montáži 7

6 Kontrola kvality 9

6.1 Všeobecně 9

6.2 Dílenská přejímka 10

6.3 Montážní prohlídka 11

7 Prohlídky ocelových mostních konstrukcí 13

8 Rekonstrukce, opravy a údržba 13

9 Způsobilost zhotovitele k montáži ocelových mostních konstrukcí 14

Příloha A (informativní) Doplňující informace volby požadavků podle ČSN EN 1090-2 15

Příloha B (informativní) Výrobní a montážní dokumentace 24

Bibliografie 29

Předmluva

Tato norma stanoví doplňující ustanovení pro provádění ocelových mostních konstrukcí, kterým musí odpovídat inženýrské dílo tak, aby plnilo funkci během životnosti, pro kterou bylo navrženo.

Tato norma navazuje na ČSN EN 1090-2. Jedná se o stanovení: tříd provedení a pokynů k vypracování dokumentace, způsob přejímky konstrukcí, pokyny k provádění prohlídek ocelových konstrukcí nových, opravovaných nebo rekonstruovaných.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě tato norma doplňuje problematiku provádění ocelových mostních konstrukcí s vazbou na ČSN EN 1090-1 a ČSN 1090-2. Z tohoto důvodu byl změněn i název normy.

Souvisící ČSN

ČSN EN 1990 (73 0002)Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1994-1-1 (73 1470)Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-2 (73 6210)Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

Souvisící právní předpisy

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.361/2001 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: PONTIS, spol. s r. o., IČ 49970143, Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.

Spolupracovali: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Milan Kučera

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro provádění trvalých a zatímních ocelových konstrukcí mostních objektů, viz ČSN 73 6200:

a objektů s konstrukcí mostům podobnou viz ČSN 73 6200 (např.točnice, přesuvny, váhy, výklopníky, ochozy, dopravníky, návěstní krakorce a obslužné lávky, portály, mýtné brány apod.), které se nacházejí na:

Norma obsahuje ustanovení pro specifikaci montáže, přestavby, rekonstrukce, opravy, údržbu, demontáže ocelových mostních konstrukcí, včetně mostních závěrů, montáže provizorních podepření mostních objektů/konstrukcí pro výsun nebo zásun mostních objektů, montáže provizorních mostních objektů, veškeré manipulace s konstrukcemi mostních objektů apod.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.