ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Březen 2011

Nestmelené směsi – Specifikace

ČSN
EN 13285

73 6155

 

Unbound mixtures – Specification

Graves non traitées – Spécifications

Ungebundene Gemische – Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13285:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13285:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13285 (73 6155) z června 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN EN 13285:2006 je maximální velikost horního síta nestmelené směsi (D) zvýšena z 80 mm na 90 mm, možnost použití velikosti horního síta (D) vyšší než 90 mm v místě použití zůstává zachována. Pro nižší kategorie nadsítného se zavádějí nové požadavky pro síto 1,4 D. Dále byla zrušena příloha A Popis směsí obsahujících recyklované kamenivo, která je nyní uvedena v článku 5.6 ČSN EN 13242+A1:2008.

Také národní příloha byla změněna. Kromě upřesnění některých pojmů byly z tabulky NA.1 vypuštěny všeobecné požadavky na zrnitost a maximální obsah jemných částic kameniva pro ŠD a ŠP a nahrazeny odkazem na požadavky na směs podle ČSN EN 13285 konkretizované v tabulce NA.2. Dále bylo zvýšeno povolené maximální množství jemných částic u frakce 0/8 pro výrobu MZK a upřesněny požadavky na kvalitu jemných částic. V tabulce NA.2 byly pro MZK upřesněny požadavky na zrnitost a kontrolu vlhkosti.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 933-1zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stano-vení zrnitosti – Sítový rozbor

EN 1744-1zavedena v ČSN EN 1744-1 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 1: Chemický rozbor

EN 13242zavedena v ČSN EN 13242+A1 (72 1504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydrau-lickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

EN 13286-1 zavedena v ČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků

EN 13286-2zavedena v ČSN EN 13286-2 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška

EN 13286-3zavedena v ČSN EN 13286-3 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační tlak s řízenými parametry

EN 13286-4zavedena v ČSN EN 13286-4 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační pěch

EN 13286-5zavedena v ČSN EN 13286-5 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační stůl

Souvisící ČSN

ČSN 73 6126-1Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6126-2Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (72 1007)Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení konzistenčních mezí

EN 1097-5zavedena v ČSN EN 1097-5 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

EN 1097-6zavedena v ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

EN 13286-7zavedena v ČSN EN 13286-7 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji

EN 13286-47zavedena v ČSN EN 13286-47 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN u PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, ve spolupráci s Ing. Janem Zajíčkem – APT SERVIS

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová


EVROPSKÁ NORMA EN 13285
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2010

ICS 93.080.20 Nahrazuje EN 13285:2003

Nestmelené směsi – Specifikace

Unbound mixtures – Specification 

Graves non traitées – Spécifications

Ungebundene Gemische – Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13285:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva……………………………………………………………………………………………………….…….…..…… … 7

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Definice 8

4 Požadavky 9

4.1 Všeobecné požadavky 9

4.2 Požadavky na kamenivo 9

4.3 Požadavky na směs 9

4.3.1 Označení směsi 9

4.3.2 Obsah jemných částic 10

4.3.3 Nadsítné 11

4.4 Požadavky na zrnitost 11

4.4.1 Všeobecné požadavky na zrnitost 11

4.4.2 Zrnitost jednotlivých dávek 12

4.5 Ostatní požadavky 13

5 Hodnocení shody 13

5.1 Odběr vzorků 13

5.2 Systém řízení výroby (u výrobce) 13

5.3 Deklarace laboratorní suché objemové hmotnosti a optimální vlhkosti 13

5.4 Deklarace obsahu vodou rozpustných síranů 14

6 Označení a popis 14

7 Označování a značení štítkem 14

Příloha A (informativní) Použití dodavatelem deklarovaných hodnot 15

Příloha B (informativní) Návod na posouzení mechanického chování nestmelených směsí 17

Příloha C (normativní) Řízení výroby 18

Bibliografie 22

Národní příloha NA (informativní) Doplňující ustanovení 23

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2011.

Tento dokument nahrazuje EN 13285:2003

Hlavní změna oproti původnímu vydání je, že původní informativní příloha pro klasifikaci směsí, obsahujících recyklované kamenivo byla nahrazena všeobecným odkazem na EN 13242.

Musí se věnovat pozornost tomu, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému právu. CEN (a/nebo CENELEC) nenese žádnou odpovědnost za zjištěné shody s jakýmkoliv takovým patentovým právem.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organi-zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi použité pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (viz dále jen vozovek). Požadavky jsou definovány pomocí příslušných vzájemných odkazů na EN 13242.

Tato evropská norma se používá pro nestmelené směsi z přírodního, umělého a recyklovaného kameniva
(viz příloha A) s velikostí horního síta (D) od 8 mm do 90 mm a velikostí dolního síta (d) = 0 v místě dodávky.

POZNÁMKY

  1. Směsi s velikostí horního síta (D) vyšší než 90 mm nejsou předmětem této normy, ale mohou být specifikovány v místě použití.

  2. Vlhkost směsi a objemová hmotnost položené vrstvy nejsou pro směs specifikovanými požadavky. Oba parametry jsou závislé na způsobu provádění pokládky vrstvy a nejsou předmětem této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.