ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.01 Březen 2011

Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0834

 

Fire protection of buildings – Changes of buildings

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0834 z července 2000.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Všeobecně 6

3.1 Třídění 6

3.2 Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu 6

3.3 Změny staveb skupiny I 7

3.4 Změny staveb skupiny II 8

3.5 Změny staveb skupiny III 8

4 Technické požadavky na změny staveb skupiny I 8

5 Technické požadavky na změny staveb skupiny II 9

5.1 Zásady řešení 9

5.2 Požární zatížení 11

5.3 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 11

5.4 Velikost požárních úseků 12

5.5 Stavební konstrukce a prvky 12

5.6 Únikové cesty 17

5.7 Požárně bezpečnostní zařízení 22

5.8 Vzduchotechnická zařízení 22

5.9 Odstupy 22

5.10 Zařízení pro protipožární zásah 23

Příloha A (normativní) Technické požadavky na změny staveb bytových domů řešených podle typových podkladů 24

Příloha B (normativní) Technické požadavky na změny staveb kulturních památek 28

Příloha C (normativní) Technické požadavky na mateřské školy ve změnách staveb 30

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předcházejícím zněním ČSN 73 0834:2000 jde o úpravy s návazností na revize požárních norem a to ČSN 73 0802:2009, ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0804:2010, jakož i o úpravy ve vazbě na současnou praxi změn stavebních objektů. Jedná se zejména o tyto změny:

Souvisící ČSN

ČSN 73 0821 ed. 2Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0824Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0842Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13501-3+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN P ENV 1187 (ČSN 73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

Související právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Reichel, DrSc., IČ 16141687, Sečská 1962/16, 100 00 Praha 10,
ve spolupráci s PAVUS, a. s., IČ 60193174, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

1Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají ohlášení, změně účelu užívání nebo stavebnímu povolení podle příslušného právního předpisu 1).

Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a normy řady ČSN 73 08xx.

Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a norem řady ČSN 73 08xx; tyto normy také stanovují závaznou terminologii i pro změny staveb.

Normu lze pro změny staveb použít opakovaně, pokud jsou splněny požadavky 3.2.

Pro změny staveb kulturních památek (památkově chráněné stavby) platí tato norma v rozsahu přílohy B, kde je také uvedena příslušná terminologie.

Norma neplatí pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a norem řady ČSN 73 08xx, kromě:

Změny staveb skupiny II (viz 3.4) lze pro:

aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.

Podle přílohy C této normy se posuzují změny staveb skupiny I a II, které se nově využívají jako třídy mateřské školy (změny skupiny III se posuzují podle požadavků příslušného právního předpisu 2)).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.