ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40 Únor 2011

Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů –
Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN
EN 15287-1+A1

73 4241

 

Chimneys – Design, installation and commissioning of chimneys – Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances

Conduits de fumée – Conception, installation et mise en oevre des conduits de fumée – Partie 1: Conduits de fumée
pour appareils qui dépendent de l’air dans la pièce

Abgasanlagen – Planung, Montage und Abnahme von Abgasanlagen – Teil 1: Abgasanlagen für raumluftabhängige Feuerstätten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15287-1:2007+A1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15287-1:2007+A1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15287-1 (73 4241) z dubna 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma zahrnuje navrhování, provádění a přejímku všech komínů pro otevřené spotřebiče paliv (kromě volně stojících), nezávisle na použitém materiálu, oproti původní normě, která zahrnovala pouze provádění kovových komínů pro otevřené spotřebiče paliv.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2010. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !  ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1443:2003zavedena v ČSN EN 1443:2004 (73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky

EN 1457zavedena v ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny – Pálené/Keramické komínové vložky – Požadavky a zkušební metody

EN 1806zavedena v ČSN EN 1806 (73 4203) Komíny – Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – Požadavky a zkušební metody

EN 1856-1zavedena v ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

EN 1856-2zavedena v ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

EN 1857zavedena v ČSN EN 1857 (73 4208) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky

EN 1858zavedena v ČSN EN 1858 (73 4209) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

EN 12446zavedena v ČSN EN 12446 (73 4207) Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu

EN 13063-1zavedena v ČSN EN 13063-1 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými komínovými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody odolnosti při vyhoření sazí

EN 13063-2zavedena v ČSN EN 13063-2 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými komínovými vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

EN 13063-3zavedena v ČSN EN 13063-3 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

EN 13069zavedena v ČSN EN 13069 (73 4212) Komíny – Pálené/Keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody

EN 13084 (všechny části)zavedeny v ČSN EN 13084 (73 4220) Volně stojící komíny (všechny části)

EN 13384-1:2002zavedena v ČSN EN 13384-1:2003 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické metody – Část 1: Samostatné komíny

EN 13384-2zavedena v ČSN EN 13384-2 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické metody – Část 2: Společné komíny

EN 13502zavedena v ČSN EN 13502 (73 4205) Komíny – Pálené/Keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody

EN 14297zavedena v ČSN EN 14297 (73 4211) Komíny – Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

EN 14471zavedena v ČSN EN 14471 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

EN 14989-1zavedena v ČSN EN 14989-1 (73 4242) Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče – Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kachlová kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné kachlové sporáky

ČSN EN 15287-2 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN TZÚS Praha s.p., IČ 00015679, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Schönem

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová


EVROPSKÁ NORMA EN 15287-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2010

ICS 91.060.40 Nahrazuje EN 15287:2007

Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů –
Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

Chimneys – Design, installation and commissioning of chimneys –
Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances 

Conduits de fumée – Conception, installation
et mise en oevre des conduits de fumée –
Partie 1: Conduits de fumée pour appareils
qui dépendent de l’air dans la pièce

Abgasanlagen – Planung, Montage und Abnahme
von Abgasanlagen –
Teil 1: Abgasanlagen für raumluftabhängige Feuerstätten

Tato evropská norma obsahuje změnu schválenou CEN 2007-07-28 a jako celek nahrazuje normu EN 15287-1, která byla schválena CEN 2007-07-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15287-1:2007+A1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Návrh 15

5 Montáž 26

6 Uvedení do provozu/předání 26

Příloha A (informativní)  Označování individuálních a dodatečně vložkovaných komínů 27

Příloha B (informativní)   Seznam údajů tepelného spotřebiče, požadovaný pro návrh komína 36

Příloha C (informativní)  Příklad označení komína 37

Příloha D (informativní)  Vztahy mezi parametry označení pro pálené/keramické komínové vložky a pálené/keramické komínové tvárnice a betonové komínové vložky a betonové komínové tvárnice 38

Příloha E (informativní)  Označení kovových systémových komínů a vztahy mezi specifikací materiálu kovové vložky a korozním zatížení v členských státech (MS) 40

Příloha F (informativní)  Příklad vzorové stavební konstrukce navržené tak, aby obsahovala potřebné informace 45

Příloha G (informativní)  Příklady komínového štítku 47

Příloha H (normativní)  Označování systémového kovového komínu 48

Příloha I (informativní)  Označování komínu dodatečně vložkovaného kovovou komínovou vložkou 49

Příloha J (informativní)  Příklad označení individuálního komínu používajícího pálené/keramické komínové vložky 53

Příloha K (normativní)  Označování kovových kouřovodů 57

Příloha L (informativní)  Kontrola, čištění a údržba spalinových cest 58

Příloha M (informativní)  Umístění ústí komínu 59

Příloha N (informativní)  Vypočítání teploty sousedícího materiálu 62

Příloha O (informativní)  Přejímka komínu 65

Příloha P (informativní)  Užitečné rady pro kontrolu, manipulaci a uskladnění materiálů a konstrukčních dílů
na staveništi 68

Bibliografie 69

Předmluva

Tato norma (EN 15287-1:2007+A1:2010) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února roku 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2011.

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN 2010-07-28.

Tento dokument nahrazuje !EN 15287-1:2007"

Změny v textu jsou na začátku a konci označeny takto: ! "

Existuje možnost, že některé z prvků této evropské normy jsou předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn odpovědným za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument je jeden ze sérií specifikací uvedených níže:

Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

CEN/TC 166 zahájilo svůj program normalizace komínů přibližně před 15 lety, a to  normami pro vzájemné vztahy, výrobky, pro jejich zkoušení a v neposlední řadě pro navrhování, provádění, přejímání a záležitosti uvádění do provozu.

V pracovním programu je v posledních letech věnována hlavní priorita výrobkovým a zkušebním normám.

Vydána byla nebo je připravena k vydání většina výrobkových a zkušebních norem.. Ke snadnému uvedení výrobků, které jsou zkoušeny a certifikovány v souladu s příslušnými Evropskými normami, na trhy různých zemí, jsou užitečná určitá společná pravidla pro navrhování, provádění, a uvádění do provozu, zvláště pokud jde o označování komínů.

CEN/TC 166/subkomise SC 2 začala svou práci normou provádění pro kovové komíny. Tato první norma byla vydána jako EN 12391-1 již  roce 2003.

Aby nebylo nutné tuto práci opakovat pro všechny materiály, na které jsou orientovány subkomise a pracovní skupiny, dala CEN/TC 166 v roce 2002 úkol pracovní skupině WG 1, aby zpracovala materiálově nezávislou normu pro navrhování, provádění a přejímku komínů.

CEN/TC 166/WG 1 začala práci v roce 2003 a rozhodla se nejdříve připravit dva dokumenty, jeden pro komíny s připojenými otevřenými tepelnými spotřebiči a jeden pro komíny s připojenými uzavřenými tepelnými spotřebiči. Při práci na dokumentech existovaly dvě vyhraněné pozice, první pro technickou specifikaci (TS) a druhá pro evropskou normu (EN).

Podle návrhu CEN/TC 166/WG 1 rozhodla CEN/TC 166 provést hlasování k otázce, která ze dvou pozic by se měla použít. Členové CEN/TC 166 dali přednost vytvoření evropských norem (EN).

1Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metodu specifikující navrhování, montážní zásady pro systémové komíny, provádění individuelně stavěných komínů a vložkování stávajících komínů. Současně též informuje o uvádění komínů do provozu.

Tato evropská norma se také zabývá kouřovody.

Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny, pro které platí EN 13084-1.

Tato evropská norma se nevztahuje na komíny označované H (vysokopřetlakové komíny) a komíny pro uzavřené spotřebiče paliv.

Pro účel této evropské normy termín „provádění“ zahrnuje konstrukční provedení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.