ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080 Březen 2011

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6056

 

Parking areas for road vehicles

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6056 z 1987-08-10.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Definice 5

4 Všeobecné požadavky 6

4.1 Základní dělení parkovacích stání 6

4.2 Prognóza potřeb dopravy v klidu 7

5 Zásady návrhu parkovacích stání 8

5.1 Všeobecné zásady 8

5.2 Vliv na životní prostředí 9

5.3 Umístění parkovacích stání 9

6 Prostorové uspořádání parkovacích stání 10

6.1 Všeobecné zásady 10

6.2 Parkovací stání s podélným řazením pro osobní a lehká užitková vozidla 11

6.3 Parkovací stání s kolmým a šikmým řazením vozidel pro osobní a lehká užitková vozidla 12

6.4 Parkovací stání pro nákladní vozidla a autobusy 14

6.5 Návrh ploch pro zásobování v dopravním prostoru 16

6.6 Bezbariérové užívání 17

6.7 Speciální parkovací stání 17

6.8 Parkovací stání pro motocykly 18

6.9 Parkovací stání pro jízdní kola 18

7 Parkoviště (parkovací prostor na samostatné ploše) 19

7.1 Všeobecné zásady 19

7.2 Prostorové uspořádání 20

7.3 Komunikace uvnitř parkoviště 20

7.4 Dopravní připojení 21

7.5 Zásobovací dvory 21

7.6 Odpočívky, truckparky a parkoviště u čerpacích stanic pohonných hmot 22

8 Další ustanovení a vybavení parkovacích ploch 22

8.1 Stavební požadavky na řešení parkovacích ploch 22

8.2 Dopravní značení 22

8.3 Další vybavení 23

8.4 Požární požadavky na parkovací plochy 23

8.5 Parkovací zařízení 23

8.6 Provoz parkovacích ploch 24

Příloha A (normativní)  Piktogramy pro označení vyhrazených parkovacích stání 25

Příloha B (informativní)  Ověření šířky parkovacího stání a přilehlé komunikace pomocí vlečných křivek 26

Bibliografie 27

 

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Podle této normy se navrhují nejen rozměry parkovacích stání, šířky příjezdových, případně odjezdových komunikací pro osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy, ale nově i parkovací plochy pro jízdní kola, motocykly a zásobovací dvory pro nákladní vozidla. Všechny změny oproti předchozí normě jsou navrženy s důrazem na vytvoření bezpečnějších podmínek pro dopravu na pozemních komunikacích a efektivní využití území. Hlavním cílem revize této normy bylo přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komunikací vozovému parku České republiky, zpracovat požadavky pro parkování různých kategorií vozidel do jednoho dokumentu a uplatnit nové technické poznatky při projektování.

Porovnání s mezinárodní normou

EAR 05 Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (Německo), vydané Forschungsgesellschaft
fűr Strassen und Verkehrswesen e.V., Köln v roce 2005

SN 640 291a Anordung und Geometrie der Parkierungsanlagen (Švýcarsko), vydané Schweizerischer
Verband der Strassen und Verkehrsfachleute VSS 1. února 2006

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN u PRAGOPROJEKT, a.s. Praha, IČ 45272387, K Ryšánce 1668/16, Praha 4, Ing. Miloslav Müller a kolektiv

Technická normalizační komise: TNK 146 projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

Úvod

Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci na odstavné a parkovací plochy v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve stavebním řízení (příp. ohlášení, veřejnoprávní smlouva, zkrácené stavební řízení). Na normu přímo navazuje ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně pro rekonstrukce (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy, motocykly a jízdní kola). Přiměřeně platí pro ostatní kategorie vozidel (stavební stroje apod.).

Tato norma platí pro navrhování odstavných a parkovacích ploch na veřejně přístupných pozemních komunikacích, samostatných venkovních parkovacích plochách a společně s ČSN 73 6058 pro navrhování jednotlivých, řadových a hromadných garáží.

Při navrhování parkovacího stání pro ostatní kategorie vozidel (stavební stroje apod.) a parkovacího stání k soukromému použití na neveřejně přístupném pozemku se postupuje následovně:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.