ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.040 Březen 2011

Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6221

 

Inspection of Road Bridges

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6221 z července 1996.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Všeobecná ustanovení 6

5 Druhy a termíny prohlídek 7

5.1 Druhy prohlídek 7

5.2 Běžná prohlídka 7

5.3 Hlavní prohlídka 7

5.4 Mimořádná prohlídka 7

5.5 Kontrolní prohlídka 8

6 Provádění prohlídek 8

6.1 Běžné prohlídky 8

6.2 Hlavní prohlídky 9

6.2.1 Všeobecné zásady 9

6.2.2 První hlavní prohlídka 10

6.3 Mimořádné prohlídky 10

6.4 Kontrolní prohlídky 10

6.5 Rozsah prohlídek částí mostu 10

6.5.1 Všeobecně 10

6.5.2 Základy mostních podpěr 11

6.5.3 Mostní podpěry 12

6.5.4 Nosné konstrukce 12

6.5.5 Ložiska, klouby, uložení nosné konstrukce a mostní závěry 13

6.5.6 Mostní svršek 14

6.5.7 Mostní vybavení 14

6.5.8 Cizí zařízení 15

6.5.9 Území pod mostem 15

6.6 Posouzení stavu mostu 15

6.6.1 Všeobecně 15

6.6.2 Spolehlivost konstrukce 16

6.6.3 Klasifikační stupně stavu mostu 16

6.6.4 Bezpečnost provozu na mostním objektu (Použitelnost) 19

6.6.5 Naléhavost odstranění závady 20

7 Záznam o prohlídce (Protokol) 20

7.1 Všeobecně 20

7.2 Běžné prohlídky 21

7.3 Hlavní a mimořádné prohlídky 21

7.4 Kontrolní prohlídky 21

8 Diagnostický průzkum mostu 21

9 Všeobecná ustanovení o údržbě a opravách mostů 22

Strana

Příloha A (normativní) Údržba a opravy mostů 23

A.1 Rozsah údržby, oprav a opatření k zabezpečení dopravy 23

A.1.1 Všeobecně 23

A.1.2 Údržba mostů 23

A.1.3 Opravy mostů 24

A.1.4 Opatření k zabezpečení dopravy 25

A.2 Provádění zimní údržby 25

A.3 Provádění stavební údržby a oprav mostů 26

Příloha B (informativní) Formuláře pro prohlídky mostů 27

Formulář B.1 – Běžná prohlídka mostu 27

Formulář B.2 – Hlavní a mimořádná prohlídka mostu 28

Formulář B.3 – 1. Hlavní prohlídka mostu 30

Formulář B.4 – Technická prohlídka mostu 32

Bibliografie 33

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla vypracována s přihlédnutím k poznatkům získaným v průběhu používání předchozí ČSN, na základě poznatků získaných při provádění prohlídek mostů a na základě požadavků zapracování výsledků výzkumných úkolů řešených v posledních letech.

Souvisící právní předpisy

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb.

Vyhláška č. 177/1995, kterou se vydává stavebně technický řád drah

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT a. s., IČ 45272387, ve spolupráci se spol. Pontex s r. o., Ing. Vladislav Vodička

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1Předmět normy

Norma platí pro prohlídky trvalých i zatimních mostů a lávek, po nichž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo speciální dráha (např. metro nebo lanová dráha), nebo na nichž je zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komunikace (např. parkoviště).1)

Norma platí i pro prohlídky mostů sdružených a přiměřeně objektů s konstrukcí mostům podobnou, dále stavební části tunelů, migračních objektů, galerií, opěrných zdí, protihlukových stěn, portálů, mýtných bran a propustků na pozemních komunikacích a dále pro podjezdy a podchody pozemních komunikací, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drah a konstrukce, jež zasahují do prostoru vyhrazeného těmto komunikacím např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod lanovkami, městské brány a pod.

Pod pojmem most se v této normě rozumějí všechny trvalé i zatimní mosty na pozemních komunikacích, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drahách, lávky pro chodce a cyklisty na pozemních komunikacích a mostům podobné konstrukce, pokud se v jednotlivých článcích normy nestanoví jinak (dále „mosty“).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.