ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040 Prosinec 2010

Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti –
Část 2: Strojní třídění – Doplňující požadavky
pro počáteční zkoušky typu

ČSN
EN 14081-2

73 2823

 

Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 2: Machine grading – Additional requirements for initial type testing

Structures en bois – Bois de structure à section rectangulaire classé selon la résistance – Partie 2: Classement mécanique – Exigences supplémentaires concernant les essais de type initiaux

Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigen Querschnitt – Teil 2: Maschinelle Sortierung – Zusätzliche Anforderungen an die Erstprüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14081-2:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14081-2:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14081-2 (73 2823) z července 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě bylo doplněno ověření (v 6.2.2), zda jsou existující nastavovací hodnoty v EN 14081-4 přijatelné pro novou růstovou oblast téhož druhu dřeva. Byl doplněn postup (v 6.2.4.5) pro stanovení přesných hodnot pro optimální třídy.Byla zrušena příloha C o požadavcích na kontrolní fošny a příloha D o koncepci navrhování a materiálech kontrolních fošen. Tyto zásady jsou zahrnuty v EN 14081-3.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 338 zavedena v ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

EN 384 zavedena v ČSN EN 384 (73 1712) Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

EN 408:2003 zavedena v ČSN EN 408:2004 (73 1741) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

EN 14081-1:2005 zavedena v ČSN EN 14081-1:2006 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky

EN 14081-3 zavedena v ČSN EN 14081-3 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro řízení výroby

EN 14081-4 zavedena v ČSN EN 14081-4 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 4: Strojní třídění – Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

EVROPSKÁ NORMA EN 14081-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2010

ICS 79.040 Nahrazuje EN 14081-2:2005

Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu
tříděné podle pevnosti –
Část 2: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu

Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 2: Machine grading – Additional requirements for initial type testing 

Structures en bois – Bois de structure à section rectangulaire classé selon la résistance –
Partie 2: Classement mécanique – Exigences supplémentaires concemant les essais de type
initiaux

Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes Bauholz
für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt –
Teil 2: Maschinelle Sortierung – Zusätzliche Anforderungen an die Erstprüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-05-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14081-2:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Značky 8

5 Požadavky na stroje pro třídění podle pevnosti 9

6 Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj 10

6.1 Všeobecně 10

6.2 Požadavky na odvození a ověření nastavovacích hodnot stroje 10

7 Dodatečné požadavky pro počáteční zkoušky typu pro systémy s kontrolou vztaženou na produkci 15

7.1 Všeobecně 15

7.2 Požadavky pro stanovení počátečních nastavovacích hodnot 15

Příloha A (normativní) Výpočet hodnot matice základních nákladů pro článek 6.2.4.8 17

A.1 Všeobecně 17

A.2 Součinitele pro nesprávně zatříděné nadhodnocené prvky 17

A.3 Součinitele pro nesprávně zatříděné podhodnocené prvky 17

Příloha B  (informativní) Pokyny pro postup počátečních zkoušek typu pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj 18

B.1 Úvod 18

B.2 Pokyny 18

Bibliografie 19

Předmluva

Tento dokument (EN 14081-2:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí nést zodpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14081-2:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Další části této řady norem EN 14081 jsou:

EN 14081-1Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky

EN 14081-3Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro řízení výroby

EN 14081-4Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 4: Strojní třídění – Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Strojní třídění se běžně používá ve více zemích. Používají se dva základní systémy, označované jako systém „s kontrolou vztaženou na produkci“ a systém „s kontrolou vztaženou na stroj“. Oba systémy vyžadují vizuální prověření tříděného dřeva pro zjištění pevnost snižujících charakteristik, které nejsou automaticky evidovány strojem.

Systém s kontrolou vztaženou na produkci je vhodný pro použití tam, kde jsou třídicí stroje umístěny v pilařských závodech pro třídění omezeného počtu rozměrů, druhů a jakostních tříd dřeva v opakovaném výrobním toku v průběhu jedné nebo více pracovních směn. To umožňuje kontrolu systému zkoušením vzorků dřeva z každodenní produkce. Tyto zkoušky společně se statistickými postupy se používají pro kontrolu a úpravu nastavení stroje, aby se zajistily požadované pevnostní vlastnosti pro každou třídu pevnosti. Tento systém dovoluje stanovení nižších požadavků pro schválení stroje a stroje téhož typu mohou mít rozdílnou kapacitu.

Systém s kontrolou vztaženou na stroj byl vyvinut v Evropě. Vzhledem k velkému počtu používaných rozměrů, druhů dřeva a jakostních tříd nebylo možné provádět kontrolní zkoušky vzorků dřeva odebíraných z výroby. Systém je proto založen na přísném posuzování a kontrole strojů a na rozsáhlém výzkumu pro odvození nastavovacích hodnot stroje, které zůstávají konstantní pro všechny stroje téhož typu.

Přijatelnost třídicích strojů a odvození nastavovacích hodnot je založeno na statistických postupech a výsledky budou proto záviset na použité metodě. V této normě jsou proto uvedeny příslušné statistické postupy.

Požadavky této normy jsou založeny na typech strojů používaných v současnosti a na budoucích typech strojů, pokud mohou být předvídány. Je třeba poznamenat, že v případě nepředvídaného vývoje může dojít k požadavku dalších kapitol nebo norem.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje doplňující požadavky k EN 14081-1 pro počáteční typové zkoušky strojně tříděného dřeva obdélníkového průřezu opracovaného řezáním, frézováním nebo jinými způsoby, jehož odchylky od určených (jmenovitých) rozměrů odpovídají EN 336. To zahrnuje požadavky na stroje pro třídění podle pevnosti a na zkušební zařízení pro zkušební zatěžování tříděného materiálu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.