ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220; 91.040.30 Září 2010

Požární bezpečnost staveb –
Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0833

 

Fire protection of buildings – Buildings for dwelling and lodging

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0833 z ledna 1996.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Všeobecně 4

4 Budovy skupiny OB1 6

4.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 6

4.2 Stavební konstrukce 7

4.3 Únikové cesty 8

4.4 Přístupové komunikace 8

4.5 Hasicí přístroje 8

4.6 Zařízení pro protipožární zásah 8

5 Budovy skupiny OB2 8

5.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 8

5.2 Stavební konstrukce 9

5.3 Únikové cesty 10

5.4 Hasicí přístroje 11

5.5 Zařízení pro protipožární zásah 12

6 Budovy skupiny OB3 12

6.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 12

6.2 Stavební konstrukce 12

6.4 Hasicí přístroje 14

6.5 Zařízení pro protipožární zásah 14

7 Budovy skupiny OB4 14

7.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 14

7.2 Stavební konstrukce 15

7.3 Únikové cesty 16

7.4 Hasicí přístroje 17

7.5 Zařízení pro protipožární zásah 18

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předcházejícímu znění této normy se změnou Z1 v roce 2000 vycházejí nové změny ze souvisících
novelizovaných norem (ČSN 73 0810:2009, ČSN 73 0802:2009 a částečně i z ČSN 73 0804:2010), jakož i z vyhlášky č. 23/2008 Sb. Kromě toho se rozšířily varianty výstavby rodinných domů, bytových domů
a menších nebo velkých hotelů, které musí být z důvodů požární bezpečnosti lépe zajištěny. V novelizované
ČSN 73 0833 jsou zapracovány tyto podstatné změny:

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Reichel, DrSc., IČ 16141687, Sečská 1962/16, 100 00 Praha 10
ve spolupráci s PAVUS, a.s. IČ 60193174, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, pro projektování změn staveb stávajících objektů a prostorů určených k bydlení nebo ubytování a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují stávající objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory pro bydlení a ubytování, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.

Tato norma neplatí pro lůžková zdravotnická zařízení, prostory v dětských domovech pro děti do 3 let a prostory v budovách pro bydlení a ubytování, funkčně nesouvisející s bydlením nebo ubytováním (prostory společenské, stravovací, administrativní, skladovací apod.) s výjimkou prostorů uvedených v 3.3.

Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory pro bydlení a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0802:2009, která platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny specifickými požadavky této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.