ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.01; 91.080.20 Červen 2010

Desky na bázi dřeva – Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů

ČSN
EN 1058

73 1715

 

Wood-based panels – Determination of characteristic 5-percentile values and characteristic mean values

Panneaux à base de bois – Détermination des valeurs caractéristiques correspondant au fractile à 5 % d’exclusion
et des valeurs caractéristiques moyennes

Holzwerkstoffe – Bestimmung der charakteristischen 5-%-Quantil Werte und charakteristischen Mittelwerte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1058:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1058:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1058 (73 1715) z října 1996.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Pro stanovení pevnostních a pružnostních vlastností při logaritmicko-normálním rozdělení výsledků zkoušek se odkazuje na EN 14358. Výpočet charakteristických 5% kvantilů pevnosti a tuhosti při logaritmicko-normálním rozdělení výsledků zkoušky podle EN 14358 je popsán v příloze A a vysvětlen pomocí příkladů a výpočet charakteristického průměru (50% kvantil) při normálním rozdělení výsledků zkoušky v příloze B a vysvětlen také pomocí příkladů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 326-1zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

EN 789zavedena v ČSN EN 789 (73 1780) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva

EN 14358zavedena v ČSN EN 14358 (73 1705) Dřevěné konstrukce – Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 1058
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2009

ICS 79.060.01 Nahrazuje EN 1058:1995

Desky na bázi dřeva – Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů

Wood-based panels – Determination of characteristic 5-percentile values
and characteristic mean values 

Panneaux à base de bois – Détermination des valeurs caractéristiques correspondant au fractile
à 5 % d’exclusion et des valeurs caractéristiques moyennes

Holzwerkstoffe – Bestimmung der charakteristischen
5-%-Quantil Werte und charakteristischen Mittelwerte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-10-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1058:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN 1058:2009) vypracovala technická komice CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2010.

Některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nezodpovídá za jejich identifikaci.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Tento dokument nahrazuje EN 1058:1995, v něm uvedené statistické vyhodnocení muselo být korigováno. Statistické vyhodnocení se provádí podle Přílohy D EN 1990:2002, podle EN 1995-1-1:1993, Eurokódu 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby a EN 14358:2006, Dřevěné konstrukce – Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr.

Proti EN 1058:1995 byly provedeny následující změny:

  1. pro stanovení pevnostních a tuhostních vlastností při logaritmicko-normálním rozdělení výsledků zkoušek se odkazuje na EN 14358;

  2. výpočet charakteristických 5% kvantilů pevnosti a tuhosti při logaritmicko-normálním rozdělení výsledků zkoušky podle EN 14358 je popsán v příloze A a vysvětlen pomocí příkladů;

  3. výpočet charakteristického průměru (50% kvantil) při normálním rozdělení výsledků zkoušky je popsán v příloze B a vysvětlen pomocí příkladů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice 6

4 Značky 7

5 Referenční základní soubor 7

6 Stanovení charakteristických hodnot mechanických a fyzikálních vlastností 7

6.1 Odběr vzorků 7

6.2 Zkoušení 7

6.3 Výpočet výsledků 7

6.3.1 Všeobecně 7

6.3.2 Pevnostní a tuhostní vlastnosti 7

6.3.3 Charakteristický průměr (50% kvantil charakteristické hodnoty) 7

7 Protokol o zkoušce 7

Příloha A (informativní)  Výpočet hodnoty charakteristického 5% kvantilu logaritmicko-normálního rozdělení
zkušebních dat podle EN 14358 8

A.1 Značky 8

A.1.1 Písmenné značky 8

A.1.2 Indexy 8

A.2 Výpočet výsledků 8

A.2.1 Charakteristická hodnota mk výsledků zkoušek s neznámým variačním koeficientem 8

A.2.2 Charakteristická hodnota mkvýsledků zkoušek se známým variačním koeficientem 9

A.3 Přejímací kriteria vzorku 9

A.4 Příklady výpočtu 9

A.4.1 Stanovení charakteristické hodnoty modulu pružnosti v ohybu [image]třískových desek s neznámým variačním koeficientem 9

A.4.2 Stanovení charakteristické hodnoty modulu pružnosti v ohybu [image]třískových desek se známým variačním koeficientem 10

Příloha B (normativní)  Výpočet charakteristického průměru (50% kvantil) při normálním rozdělení výsledků zkoušky 12

B.1 Značky 12

B.1.1 Písmenné značky (viz též příloha A) 12

B.1.2 Indexy (viz též příloha A) 12

B.2 Výpočet výsledků 12

B.2.1 Charakteristické 50% kvantily (charakteristické průměry) 12

B.3 Přejímací kriteria výběru 13

B.4 Příklady výpočtu 13

B.4.1 Stanovení dolního charakteristického 50% kvantilu (dolního charakteristického průměru) hodnoty modulu
pružnosti v ohybu [image]normálně rozděleného vzorku OSB desek rovnoběžně se směrem výroby
s neznámým variačním koeficientem 13

B.4.2 Stanovení horního charakteristického 50% kvantilu (horního charakteristického průměru) hustoty [image]
normálně rozděleného vzorku třískových desek se známým variačním koeficientem [image] 14

Bibliografie 15

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup výpočtu na základě výsledků zkoušek desek na bázi dřeva pro nosné účely pro stanovení:

Výsledky zkoušky mají být stanoveny zkušebními postupy podle EN 789.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.