ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.080; 93.020 Duben 2010

Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN 73 0020

 

Terminology of structural reliability

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0020 z 1989-12-13.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Základní termíny 4

3 Návrh 5

4 Poruchy 6

5 Spolehlivost 6

6 Mezní stavy 8

7 Návrhové situace 8

8 Životnost 9

9 Materiál a základová půda 9

10 Zatížení 10

11 Účinky zatížení 11

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma obsahuje změny, které souvisejí s revizí původních ČSN a zavedením ČSN EN Eurokódů. Text je uveden do souladu s terminologickými normami a ČSN EN Eurokódy.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 (všechny části) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992 (všechny části) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993 (všechny části) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1994 (všechny části) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

ČSN EN 1995 (všechny části) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996 (všechny části) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997 (všechny části) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 1998 (všechny části) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

ČSN EN 1999 (všechny části) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí

ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

Vypracování normy

Zpracovatel: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, IČ 68407700, prof. Ing. Milan Holický, DrSc., doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 38Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1Předmět normy

Tato norma uvádí základní termíny z oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí a jejich definice. Je platná pro použití v technických normách, technické dokumentaci, technické literatuře apod.

Termíny jsou řazeny podle věcné příslušnosti a jsou rozděleny do jednotlivých částí normy takto:

POZNÁMKAČeské termíny jsou doplněny o ekvivalentní anglické, francouzské a německé termíny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.