ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0804

 

Fire protection of buildings – Industrial buildings

Sécurité des bâtimens contre l’incendie – Objects pour production

Brandsicherheit der Bauten – Produktionsobjekte

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0804 z října 2002.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 9

4 Značky 13

5 Všeobecně 16

5.1 Základní ustanovení 16

5.2 Požární úseky 17

5.3 Základní charakteristiky objektu 21

5.4 Požární odolnost 24

5.5 Reakce stavebních výrobků na oheň 25

5.6 Třídění konstrukčních částí 25

5.7 Třídění konstrukčních systémů 26

5.8 Požární a ekonomické riziko 26

6 Požární riziko 27

6.1 Základní ustanovení 27

6.2 Doba trvání požáru 28

6.3 Požární zatížení 28

6.4 Parametr odvětrání 31

6.5 Rychlost odhořívání 34

7 Ekonomické riziko 35

7.1 Základní ustanovení 35

7.2 Požárně bezpečnostní zařízení a opatření 37

7.3 Stavební řešení objektu 42

7.4 Škody způsobené požárem 42

7.5 Ekonomické riziko otevřených technologických zařízení 43

8 Stupeň požární bezpečnosti 43

8.1 Základní ustanovení 43

8.2 Nejnižší stupeň požární bezpečnosti 45

8.3 Požární úseky bez požárního rizika 45

8.4 Součinitel bezpečnosti 46

9 Stavební konstrukce 47

9.1 Základní ustanovení 47

9.2 Požární stěny 52

9.3 Požární stropy 53

9.4 Obvodové stěny 53

9.5 Požárně otevřené plochy 56

9.6 Požární pásy 57

9.7 Požární uzávěry otvorů 60

9.8 Nosné konstrukce 61

9.9 Nenosné konstrukce 65

9.10 Konstrukce schodišť 65

9.11 Konstrukce šachet 65

Strana

9.12 Strojovna výtahů 67

9.13 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí 68

9.14 Střešní plášť 69

10 Únikové cesty 71

10.1 Základní ustanovení 71

10.2 Nechráněná úniková cesta 72

10.3 Částečně chráněná úniková cesta 73

10.4 Chráněná úniková cesta 73

10.5 Typy chráněných únikových cest 74

10.6 Eskalátory, výtahy 79

10.7 Náhradní únikové možnosti 80

10.8 Použití únikových cest 81

10.9 Dimenzování únikových cest 82

10.10 Únikový pruh 88

10.11 Počet únikových cest 89

10.12 Délka únikových cest 91

10.13 Šířka únikové cesty 92

10.14 Kapacita evakuačního výtahu 94

10.15 Únikové cesty z otevřených technologických zařízení 94

10.16 Dveře na únikových cestách 95

10.17 Schodiště na únikových cestách 97

10.18 Osvětlení únikových cest 97

10.19 Označení únikových cest 97

10.20 Technická zařízení k řízení evakuace 98

11 Odstupy 98

11.1 Základní ustanovení 98

11.2 Požárně nebezpečný prostor 99

11.3 Odstupová vzdálenost 101

11.4 Určení odstupových vzdáleností od stavebních objektů 102

11.5 Určení odstupových vzdáleností volných skladů 106

11.6 Určení odstupových vzdáleností od otevřených technologických zařízení 107

12 Technická a technologická zařízení 107

12.1 Všeobecně 107

12.2 Technická a technologická zařízení uvnitř stavebních objektů 108

12.3 Technická a technologická zařízení vně stavebních objektů 110

12.4 Kabelové rozvody 111

13 Zařízení pro protipožární zásah 112

13.1 Základní ustanovení 112

13.2 Přístupové komunikace 112

13.3 Vjezdy a průjezdy 112

13.4 Nástupní plochy 113

13.5 Vnitřní zásahové cesty 113

13.6 Požární výtah 115

Strana

13.7 Vnější zásahové cesty 116

13.8 Zásobování požární vodou 116

13.9 Přenosné hasicí přístroje 117

13.10 Dodávka elektrické energie 118

Příloha A (normativní)  Ekvivalentní doba trvání požáru 120

Příloha B (normativní)  Stanovení součinitele k1 122

Příloha C (normativní)  Stanovení součinitele k4 124

Příloha D (normativní)  Hmotnost odhořelých hořlavých kapalin a tuhých hořlavých látek 126

Příloha E (normativní)  Skupiny výrob a provozů 129

Příloha F (normativní)  Stanovení součinitele k7 137

Příloha G (normativní)  Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků vybraných provozů 138

Příloha H (normativní)  Odstupové vzdálenosti 140

Příloha I  (normativní)  Požární bezpečnost garáží 143

I.1 Základní ustanovení 143

I.2 Třídění garáží 143

I.3 Požární úseky 144

I.4 Požární a ekonomické riziko 148

I.5 Stavební konstrukce 150

I.6 Únikové cesty 151

I.7 Zařízení pro protipožární zásah 151

Příloha J (informativní)  Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti 153

J.1 Společné zásady 153

J.2 Kvalitativní analýza požární bezpečnost staveb 153

J.3 Kvantitativní analýza požární bezpečnost staveb 154

J.4 Posouzení výsledků analýzy podle kriterií bezpečnosti 155

J.5 Zaznamenání a prezentace výsledků 155

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání se zněním ČSN 73 0804:2002 dochází k těmto změnám:

Navržené změny rovněž vycházejí ze stávajícího i budoucího předpokládaného charakteru výrobních objektů požárně řešených podle této normy.

Souvisící ČSN

ČSN 33 2130 ed.2Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3220Elektrotechnické předpisy – Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3240Elektrotechnické předpisy – Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN EN 1991-1-2 (73 0035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN 73 0843Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN EN 1363-1 (73 0851)Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 13501-3 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Reichel, DrSc., IČ 16141687, Sečská 1962/16, 100 00 Praha 10,
ve spolupráci s PAVUS, a.s., IČ 60193174, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení).

Pro projektování výrobních objektů a technologií, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušnin.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.