ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50 Únor 2010

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí
a požární klapky

ČSN
EN 13501-3+A1


73 0860

 

Fire classification of construction products and building elements – Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Classement au feu des produits et éléments de bâtiment – Partie 3: Classement utilisant des données d’essais
de résistance au feu de composants d’installations de services de ventilation: Conduits et clapets résistatnts au feu

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: feuerfeste Leitungen und Brandschutzklappen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13501-3:2005+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficielní verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13501-3:2005+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13501-3 (73 0860) z března 2006.

 

Národní předmluva

Změny oproti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Tato norma nově umožňuje užívání protokolů o rozšířené aplikaci v klasifikačním procesu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1366-1:1999 zavedena v ČSN EN 1366-1:2000 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnické potrubí

EN 1366-2:1999zavedena v ČSN EN 1366-2:2000 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky

!prEN 15725 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN"

EN ISO 13943:2000zavedena v ČSN EN ISO 13943:2001 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 13501-3:2005+A1:2009
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2009

ICS 13.220.50 Nahrazuje EN 13501-3:2005

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

Fire classification of construction products and building elements –
Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements
used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers 

Classement au feu des produits et éléments de bâtiment –
Partie 3: Classement utilisant des données d’essais de résistance au feu de composants d’installations de services de ventilation: Conduits et clapets résistatnts au feu

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten –
Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: feuerfeste Leitungen und Brandschutzklappen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-09-22 a obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2009-07-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13501-3:2005+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požární scénáře 8

4.1 Všeobecně 8

4.2 Normová křivka teplota/čas (požár po celkovém vzplanutí) 8

5 Charakteristiky vlastností požární odolnosti 8

5.1 Charakteristiky vlastností 8

5.1.1 Úvod 8

5.1.2 E – Celistvost 8

5.1.3 I – Izolace 9

5.1.4 S – Kouřotěsnost 9

6 Vyjádření vlastností požární odolnosti 9

6.1 Klasifikační doba 9

6.2 Identifikační písmena 9

6.3 Vyjádření vlastností 9

6.4 Kombinace tříd 10

6.5 Uvádění klasifikace 10

6.6 Deklarace tříd požární odolnosti ve specifikaci výrobku 10

7 Klasifikační postup pro požární odolnost 10

7.1 Všeobecně 10

7.1.1 Postup 10

7.1.2 Obecná pravidla pro odvození počtu zkoušek požární odolnosti 10

!7.1.3 Oblast aplikace" 11

7.2 Klasifikace 11

7.2.1 Všeobecně 11

7.2.2 Vzduchotechnická potrubí 11

7.2.3 Požární klapky 13

Příloha A (normativní) Protokol o klasifikaci 15

A.1 Všeobecně 15

A.2 Obsah a forma 15

Bibliografie 18

Předmluva

Tento dokument (EN 13501-3:2005+A1:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost budov“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou v rozporu, je nutno zrušit do března 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentního práva. CEN (a/nebo CENELEC) nejsou zodpovědné za přezkoumání jakýchkoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2009-07-17.

Tento dokument nahrazuje EN 13501-3:2005.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Změna A1 umožňuje užívání protokolů o rozšířené aplikaci v klasifikačním procesu."

Komise CEN, CENELEC a EOTA, připravující technické specifikace, které obsahují požadavky na vlastnosti ve vztahu k požární odolnosti, mají uvádět odkazy na klasifikaci požární odolnosti popsanou v této evropské normě, a ne odkazovat přímo na jakoukoliv určitou zkušební metodu.

EN 13501 sestává z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Cílem této evropské normy je stanovit harmonizované postupy klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků a prvků. Tato klasifikace je založena na zkušebních metodách uvedených v !kapitole 2 a odpovídajících
postupech pro oblast aplikace."

Tato evropská norma byla vypracována k podpoře druhého základního požadavku Směrnice ES o stavebních výrobcích (89/106/EHS), jak je rozpracován v Interpretačním dokumentu 2 (ID2): Požární bezpečnost (OJC62 sv. 37). Odráží rozhodnutí Komise z 3. května 2000 o zavedení Směrnice rady 89/106/EHS ve vztahu ke klasifikaci požárního chování stavebních výrobků, staveb a jejich částí.

Interpretační dokument a rozhodnutí Komise z 3. května 2000 stanovuje vlastnosti a třídy požární odolnosti. Tyto třídy jsou označovány stanovenými písmeny, z nichž každé odpovídá důležité vlastnosti požární odolnosti.

Tato evropská norma umožňuje obecné pochopení těchto požadavků, vysvětluje funkční požadavky pro různé skupiny stavebních prvků a vysvětluje metodu pro stanovení jejich klasifikace na základě !výsledků zkoušek a/nebo výsledků rozšířené aplikace jednotlivých výrobků nebo prvků."

!POZNÁMKAZkušební protokoly tvoří základ pro protokoly o rozšířené aplikaci, jak je uvedeno v prEN 15725."


1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a prvků budov, používaných jako části provozních instalací v budovách, na základě výsledků zkoušek požární odolnosti v rozsahu
přímé aplikace příslušné zkušební metody. !Klasifikace na základě rozšířené aplikace výsledků zkoušek je také předmětem této evropské normy."

Výrobky/prvky užívané ve vzduchotechnických zařízeních zahrnují (s výjimkou odvětrání kouře a tepla):

Příslušné zkušební metody, vypracované pro tyto výrobky/prvky, jsou uvedeny v kapitole 2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.