ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.50 Prosinec 2009

Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování –

Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

ČSN
EN 1634-2


73 0852

 

Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements of building hardware – Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware

Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge –
Teil 2: Charakterisierungsprüfungen zum Feuerwiderstand von Baubeschlägen

Essai de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries –
Partie 2: Caractérisation de la résistance au feu pour les éléments de quincaillerie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1634-2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1634-2:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1634-2 (73 0852) z dubna 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ČSN EN 1634-2:2008 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z února 2009 převzala ČSN EN 1634-2:2008 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1154:1996 zavedena v ČSN EN 1154:1998 (16 6232) Stavební kování – Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání – Požadavky a zkušební metody

EN 1363-1:1999 zavedena v ČSN EN 1363-1:2000 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1634-1:2008 zavedena v ČSN EN 1634-1:2009 (34 5791) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

EN 1935:2002 zavedena v ČSN EN 1935:2002 (16 5763) Stavební kování – Jednoosé závěsy – Požadavky a zkušební metody

EN 12209 zavedena v ČSN EN 12209 (16 5124) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

EN 12519:2004 zavedena v ČSN EN 12519:2004 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 14600:2005 zavedena v ČSN EN 14600:2006 (74 6073) Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 1634-2:2008
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 13.220.20; 91.060.50

Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování –
Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

Fire resistence and smoke control tests for door, shutter and openable windows assemblies and elements of building hardware –
Part 2: Fire resistence characterisation test for elements of building hardware 

Essai de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries –
Partie 2: Caractérisation de la résistance au feu pour les éléments de quincaillerie

Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge –
Teil 2: Charakterisierungsprüfungen zum Feuerwiderstand von Baubeschlägen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-09-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1634-2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 11

2 Citované normativní dokumenty 11

3 Termíny a definice 12

4 Zkušební podmínky 13

4.1 Podmínky prostředí v laboratoři 13

4.2 Podmínky ohřívání 13

4.2 Tlakové podmínky 13

4.2.1 Všeobecně 13

4.2.2 Tlakové podmínky pro zkoušení jednoosých závěsů na bočně zavěšených dveřích nebo otevíravých oknech 13

4.2.3 Tlakové podmínky pro zkoušení zajišťovacích prostředků 14

4.2.4 Tlakové podmínky pro zkoušení prvků stavebního kování osazených mimo okraj 14

4.2.5 Tlakové podmínky pro zkoušení horních zavíračů dveří, osazených na povrchu 14

4.2.6 Tlakové podmínky pro zkoušku vznětlivosti 14

5 Zkušební konstrukce 14

5.1 Všeobecně 14

5.2 Zkušební konstrukce pro hodnocení jednoosých závěsů 14

5.3 Zkušební konstrukce pro hodnocení zajišťovacích prostředků 15

5.4 Zkušební konstrukce pro hodnocení prvků stavebního kování osazených mimo okraj 15

5.5 Zkušební konstrukce pro hodnocení rizika vznícení prvků, připevněných na neohřívanou stranu neizolovaných ocelových nebo prosklených dveří 15

5.6 Zkušební konstrukce pro hodnocení horních zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání, osazených
na povrchu, pro použití na sestavách dveří bez střelkových zámků 15

6 Zkušební vzorek 16

6.1 Přidružená konstrukce 16

6.2 Kondicionování 16

6.3 Upevnění 16

6.4 Zkušební vzorek pro hodnocení jednoosých závěsů 16

6.4.1 Konstrukce zkušebního vzorku 16

6.4.2 Počet vzorků 17

6.4.3 Velikosti spár 17

6.4.4 Instalace 17

6.5 Zkušební vzorek pro hodnocení zajišťovacích prostředků 17

6.5.1 Konstrukce zkušebního vzorku 17

6.5.2 Počet zkušebních vzorků 17

6.5.3 Velikosti spár 17

6.5.4 Instalace 18

6.6 Zkušební vzorek pro hodnocení prvků stavebního kování, osazených mimo okraj (včetně větracích mřížek) 18

6.6.1 Konstrukce zkušebního vzorku 18

6.6.2 Počet zkušebních vzorků 18

6.6.3 Velikosti spár 18

6.6.4 Instalace 18

6.7 Zkušební vzorek pro hodnocení rizika vznícení na povrchu osazených horních zavíračů dveří
s řízeným průběhem zavírání 18

6.7.1 Konstrukce zkušebního vzorku 18

Strana

6.7.2 Počet zkušebních vzorků 19

6.7.3 Velikosti spár 19

6.7.4 Instalace 19

6.8 Zkušební vzorek pro hodnocení na povrchu osazených horních zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání, z hlediska jejich schopnosti udržet dřevěné dveře bez střelkového zámku v zavřené poloze 19

6.8.1 Konstrukce 19

6.8.2 Počet prvků 19

6.8.3 Velikost spár 19

6.8.4 Instalace 19

7 Zatížení a upevnění 19

7.1 Všeobecně 19

7.2 Podmínky zatížení a upevnění pro hodnocení jednoosých závěsů 20

7.2.1 Hmotnost křídla 20

7.2.2 Aplikace bodového zatížení pro simulaci deformačních sil 20

7.3 Podmínky zatížení a upevnění pro hodnocení zajišťovacích prostředků 20

7.3.1 Hmotnost křídla 20

7.3.2 Aplikované bodové zatížení, simulující deformační síly 20

8 Zkušební zařízení 20

8.1 Pec 20

8.2 Měření podmínek okolí 20

8.3 Měření podmínek v peci 20

8.4 Zatěžovací zařízení 21

8.4.1 Druh zatížení 21

8.4.2 Metoda zatížení 21

8.5 Monitorovací přístroje 21

8.5.1 Měření teploty na neohřívaném povrchu 21

8.5.2 Měření deformace a posunutí 21

8.5.3 Měření síly 21

9 Ověření/charakteristika vzorku před zkouškou 21

9.1 Všeobecně 21

9.2 Charakteristika zkušebního vzorku pro hodnocení jednoosých závěsů 22

9.2.1 Rozměry komponentů 22

9.2.2 Umístění závěsů 22

9.2.3 Materiály 22

9.2.4 Připevnění závěsu k přidružené konstrukci 22

9.3 Charakteristika zkušebního vzorku pro hodnocení zajišťovacích prostředků 22

9.3.1 Rozměry komponentů 22

9.3.2 Umístění zajišťovacího prostředku 22

9.3.3 Materiály 22

9.3.4 Připevnění zajišťovacího prostředku 22

9.4 Charakteristika zkušebního vzorku pro hodnocení prvků osazených mimo okraj 22

9.5 Charakteristika zkušebního vzorku pro hodnocení rizika vznícení na povrchu osazených horních zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání 22

9.6 Charakteristika zkušebního vzorku pro hodnocení na povrchu osazených horních zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání 23

9.6.1 Rozměry komponentů 23

9.6.2 Materiály 23

Strana

9.6.3 Připevnění horního zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání, osazeného na povrchu 23

10 Zkušební postup 23

10.1 Obecné postupy 23

10.1.1 Všeobecně 23

10.1.2 Upevnění termoelektrických článků na neohřívané straně 23

10.1.3 Teplota okolního vzduchu 23

10.1.4 Aplikace zatížení 23

10.1.5 Měření síly 23

10.1.6 Měření deformace/posunutí 23

10.1.7 Zjištění srovnávacích hodnot 24

10.2 Začátek ohřívání a řízení podmínek ohřívání 24

10.3 Protokoly o zkoušce 24

10.3.1 Jednoosé závěsy 24

10.3.2 Zajišťovací prostředky 24

10.3.3 Prvky osazené mimo okraj 24

10.3.4 Zavírač dveří s řízeným průběhem zavírání, osazený na povrchu 24

10.4 Monitorování kritérií 24

10.5 Ukončení zkoušky 25

11 Kritéria chování 25

11.1 Všeobecně 25

11.2 Odolnost proti zatížení 25

11.3 Zachování zavírací síly 25

11.4 Celistvost (E) 25

11.5 Izolace (I) 25

11.6 Kritéria pro každý hodnocený prvek 25

11.6.1 Jednoosé závěsy 25

11.6.2 Zajišťovací prostředky 25

11.6.3 Prvky stavebního kování osazené mimo okraj 26

11.6.4 Horní zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání, osazené na povrchu 26

12 Vyjádření výsledků 26

12.1 Všeobecně 26

12.2 Jednoosé závěsy a zajišťovací prostředky 26

12.3 Prvky stavebního kování osazené mimo okraj 26

12.4 Hodnocení rizika z připevnění na povrchu osazovaných horních zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání k neohřívanému povrchu neizolovaných ocelových nebo prosklených dveří 26

12.5 Na povrchu osazené horní zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání, určené pro dveřní sestavy
bez střelkového zámku 27

13 Protokol o zkoušce 27

14 Oblast přímé aplikace 27

14.1 Všeobecně 27

14.1.1 Úvod 27

14.1.2 Podklad pro oblast přímé aplikace 27

14.2 Jednočinné závěsy 28

14.2.1 Všeobecně 28

14.2.2 Zárubeň 28

14.2.3 Dveřní křídlo 28

14.2.4 Uspořádání sestavy 29

Strana

14.2.5 Konstrukce nákližku dveří/okraje křídla 29

14.2.6 Zpěňující ochrana 29

14.2.7 Vůle listu závěsu 29

14.2.8 Připevnění 29

14.2.9 Spáry 30

14.3 Zajišťovací prostředky 30

14.3.1 Všeobecně 30

14.3.2 Zárubně 30

14.3.3 Dveřní křídla a otevíravá okna 30

14.3.4 Uspořádání sestavy 31

14.3.5 Konstrukce dveřního nákližku/okraje křídla nebo okna 31

14.3.6 Zpěňující ochrana 31

14.3.7 Upevnění 32

14.3.8 Poloha zapadacího plechu a čela zámku 32

14.3.9 Spára 32

14.4 Na povrchu osazené horní zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání 32

14.4.1 Zachování zavírací síly u bezstřelkových dveřních sestav 32

14.4.2 Velikost síly 32

14.4.3 Kryt zavírače 33

14.5 Prvky stavebního kování osazené mimo okraj 33

14.5.1 Doba chování 33

14.5.2 Konstrukce dveřního křídla nebo okna 33

14.5.3 Tloušťka křídla 33

14.5.4 Upevnění 33

14.5.5 Zpěňující ochrana 33

14.5.6 Odstranění konstrukčního materiálu 33

14.5.7 Velikost větracích mřížek 33

11.5.8 Vznícení tlumicí kapaliny zavírače 34

Příloha A (normativní)Rozhodovací analýza 42

Příloha B (informativní)Řídicí pokyn pro podmínky zkoušky 49

B.1 Tlakové podmínky při zkoušení jednoosých závěsů 49

B.2 Aplikace zatížení a měření posunutí 49

Příloha C (informativní)Úloha a kritéria pro stavební kování při požáru 50

C.1 Jednoosé závěsy 50

C.2 Zajišťovací prostředky 50

C.3 Horní zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání, osazené na povrchu 50

C.4 Prvky stavebního kování, osazené mimo okraj 51

Příloha D (normativní)Řídicí pokyn pro vhodnost pecí ve zmenšené velikosti 52

Příloha E  (informativní)Řídicí pokyn pro zkušební konstrukci 53

E.1 Nezávislý externí čep 53

E.2 Volba přidružené konstrukce 53

Příloha F (informativní)Klasifikační postup 54

Bibliografie 55

Předmluva

Tento dokument (EN 1634-2:2008) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost budov“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za prokazování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU 89/106/EHS. 

EN 1634 “Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků staveb-ního kování“ tvoří následující části:

Jestliže se tento návrh stane evropskou normou, jsou členové CEN povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Tato evropská norma byla vydána CEN ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma umožňuje zhodnotit příspěvek, kterým je určitý prvek stavebního kování schopen přispět (kladně nebo záporně) k požární odolnosti závěsové nebo otočné dveřní sestavy, nebo otevíravé okenní sestavy, aniž by to vyžadovalo velkorozměrovou zkoušku.

Prvek stavebního kování nemá sám o sobě požární odolnost, protože požární odolnost je pojem, který je možno použít pouze na konstrukční prvek, a je kvantifikována zkouškou požární odolnosti. Prvek stavebního kování však může tvořit součást požární překážky (požárně odolných dveří a otevíravých oken) a proto se požaduje, aby prokázal svou vhodnost pro tento účel. Souvislost této zkušební normy s předmětovými normami, zkušebními metodami a klasifikací, vztahujícími se ke dveřím, viz přílohu F.

Tato evropská norma popisuje postup pro stanovení vlivu stavebního kování z hlediska požární odolnosti, ve smyslu celistvosti a izolace, jestliže je osazeno v sestavě požárně odolných dveří nebo otevíravých oken používaných pro vstup osob nebo pro údržbu, v některých zemích i jako prostředek k úniku. Tyto zkušební sestavy používají zkušební vzorky příslušné konstrukce ve zmenšené velikosti, místo sestavy ve skutečné velikosti. Při zkoušce v normové peci je možno zkoušet více než jeden vzorek, za předpokladu zachování mezery mezi prvky, požadované EN 1363-1. Zkouška je navržená k charakterizování vlivu, který má vybraný prvek stavebního kování na požární odolnost sestavy ve skutečné velikosti, přičemž si všímá pouze faktorů, které jsou tomuto prvku přisuzovány.

Pro charakterizování požárního chování následujících prvků stavebního kování existuje pět individuálních metod. Rozsah každé metody je dán následujícím výčtem:

 1. Metoda zkoušení jednoosých závěsů a čepů bočně zavěšených sestav dveří a otevíravých oken:

  1. jednoosé závěsy);

  2. jednoosé čepy1);

  3. pružinové závěsy (pro hodnocení vlivu na celistvost) – zavírače dveří bez řízeného průběhu zavírání;

  4. dvojčinné čepy.

 2. Metoda zkoušení zajišťovacích prostředků osazených na okraji, včetně prostředků používaných pro posuvné dveře:

  1. zadlabané střelkové zámky, zadlabané zámky a zadlabané zámky se západkou, včetně elektrických zámků a vícebodových zámků se zapadacími plechy);

  2. střelky a zámky osazené na okraji1);

  3. válečky (pro zámky a střelkové zámky);

  4. dveřní a okenní západky;

  5. panikové kování

 3. Metoda zkoušení prvků stavebního kování osazených mimo okraj:

  1. dveřní štítky s otvorem pro poštu;

  2. větrací mřížky;

  3. tlačné destičky a tažná držadla;

  4. dveřní výstroj (jako jsou kliky a koule);

  5. dveřní kukátka;

  6. příslušenství/technika upevnění.

 4. Metoda hodnocení vznícení prvků připevněných k neohřívané straně neizolovaných ocelových nebo prosklených dveří:

  1. horní zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání, připevněné na povrchu.

 5. Metoda zkoušení zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání pro použití požárně odolných dveřních sestav bez střelkových zámků:

  1. horní zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání, připevněné na povrchu1);

  2. pružinové závěsy (pro zhodnocení schopnosti udržet dveře zavřené) – zavírač dveří bez řízeného průběhu zavírání.

Tato metoda není vhodná pro hodnocení zapuštěných a/nebo na podlaze osazených zavíračů dveří.

Výsledky zkoušek uvedené v této evropské normě jsou vyjádřeny na základě ohodnocení technických parametrů, které společně s příslušným článkem o přímé aplikaci definuje rozsah použití, pro nějž je tento konkrétní prvek stavebního kování vhodný. To je možno použít při stanovení oblasti použití sestavy dveří nebo otevíravého okna zajištěním, že se použije pouze stavební kování s pozitivním vlivem. Doporučené přístrojové vybavení je pouze požadovaným minimem, doporučuje se proto použít doplňkové termoelektrické články, čímž se umožní další extrapolace nebo interpolace výsledků.

Zdůrazňuje se nutnost zajistit, aby zkouška popsaná v této evropské normě byla uskutečněna ve vhodných podmínkách, poskytujících pracovníkům odpovídající ochranu před rizikem požáru a/nebo vdechnutím kouře a/nebo toxických zplodin hoření.


1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu charakterizující vliv prvků stavebního kování na požární vlastnosti, při jejich osazení do závěsových nebo otočných svisle instalovaných sestav požárních dveří (s jedním nebo dvěma křídly), nebo do svisle instalovaných otevíravých okenních sestav, se známou požární odolností do 240 minut pro celistvost (a tam, kde je to vhodné, i pro izolaci), v souladu s EN 1634-1. Platí pro zkoušení stavebního kování pro použití na závěsových a otočných dveřích a otevíravých oknech, což zahrnuje i rámové prosklené dveře a okna, nikoliv však skleněné dveře. Neobsahuje zkoušku trvanlivosti nebo jiné charakteristiky chování, které se mají hodnotit podle předmětové normy pro konkrétní prvek stavebního kování, nebo tak, jak je uvedeno v EN 14600.

Metoda je vhodná pro charakteristiku stavebního kování pro použití na nekovových dveřních nebo okenních sestavách, sestávající z celulosových materiálů nebo z minerálních desek oplášťovaných celulosovými materiály a zavěšených buď v celulosových nebo kovových zárubních, nebo v zárubních s minerálním jádrem; nebo pro běžné ocelové dveře z ocelových plechů o tloušťce nejvýše 1,5 mm, zavěšených v ocelových zárubních (ocelové dveře zahrnují dveře vyplněné minerálními deskami nebo s jádrem z minerální plsti, nikoliv však ocelí oplášťované dřevěné/celulosové dveře). Velikost těchto sestav může být až do rozměru uvedeného v oblasti přímé aplikace pro posuzovanou konstrukci dveřního křídla.

Tato metoda není přímo vhodná pro hodnocení stavebního kování pro použití na skleněných nebo prosklených dveřích s dekorativním obvodovým rámem. Vhodnost této metody je možno určit srovnáním s vývojovým diagramem v příloze A.

Tato evropská norma nestanoví zkoušku požární odolnosti pro křídlo, okno, zárubeň, zpěňující těsnění, nebo pro cokoliv jiného, než je konkrétní prvek stavebního kování. Použití jakékoliv výsledné oblasti přímé aplikace je omezeno na konstrukci křídla a zárubně, která byla úspěšně odzkoušena podle EN 1634-1. Metoda byla vytvořena primárně pro umožnění zhodnocení stavebního kování pro závěsové nebo otočné sestavy dveří a otevíravá okna, avšak je vhodná i pro hodnocení některých prvků stavebního kování, které nejsou osazeny na okraji, pro použití na posuvných dveřích a otevíravých oknech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.