ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.20 Prosinec 2009

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky

ČSN
EN 1380

73 1765

 

Timber structures – Test methods – Load bearing nails, screws, dowels and bolts

Structures en bois – Méthode d’essais – Pointes, tire-fonds, broches at boulons porteurs

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben, Strabdübeln und Bolzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1380:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1380:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1380 z dubna 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání se norma vztahuje nejenom na hřebíky, ale také na vruty do dřeva, kolíky a svorníky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 322zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva – Zisťovanie vlhkosti

EN 323zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva – Zisťovanie hustoty

EN 13183-2zavedena v ČSN EN 13183-2 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva – Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

EN 14080zavedena v ČSN EN 14080 (73 2831) Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo – Požadavky

EN 14081-1zavedena v ČSN EN 14081-1 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky

EN 14358zavedena v ČSN EN 14358 (73 1705) Dřevěné konstrukce – Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr

EN 14592zavedena v ČSN EN 14592 (73 2862) Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky

EN 26891:1991zavedena v ČSN EN 26 891:1994 (73 2070) Spoje s mechanickými spojovacími prostředky – Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření (ISO 6891:1983)

EN 28970zavedena v ČSN EN 28970 (73 2071) Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky – Požadavky na hustotu dřeva (ISO 8970)

ISO 3131zavedena v ČSN 49 0108 Drevo – Zisťovanie hustoty

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

EVROPSKÁ NORMA EN 1380
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2009

ICS 91.080.20 Nahrazuje EN 1380:1999

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné hřebíky, vruty, kolíky a svorníky

Timber structures – Test methods – Load bearing nails, screws, dowels and bolts 

Structures en bois – Méthode d’essais – Pointes, tire-fonds, broches at boulons porteurs

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben, Strabdübeln
und Bolzen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-11-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1380:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky a zkratky 7

5 Požadavky 7

5.1 Dřevo 7

5.2 Výrobky na bázi dřeva 7

5.3 Kovové plechy a kolíkové spojovací prostředky 7

6 Zkušební metody 7

6.1 Všeobecně 7

6.2 Klimatizování 7

6.3 Výroba zkušebních těles 7

6.4 Příprava zkušebních těles 8

6.4.1 Zatížení rovnoběžně s vlákny 8

6.4.2 Zatížení kolmo k vláknům 8

6.4.3 Stanovení relativních posunutí 15

6.5 Postup zkoušky 15

6.6 Výsledky zkoušky 15

6.7 Protokol o zkoušce 15

Předmluva

Tento dokument (EN 1380:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 1380:1999.

První vydání této evropské normy, ve kterém byly uvažovány pouze spoje s hřebíky, bylo publikováno v září 1999. Když byla dostupná výrobková norma pro spojovací prostředky kolíkového typu EN 14592, byl předmět EN 1380 rozšířen. Tato revidovaná verze proto zahrnuje spojovací prostředky kolíkového typu jako hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky.

Pro nosné sponky platí EN 1381:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro stanovení charakteristik pevnosti a deformace příčně zatížených spojů s hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky.

Tyto metody posuzují spoje s prvky ze dřeva (rostlého dřeva nebo lepeného lamelového dřeva) nebo výrobků na bázi dřeva nebo kovových desek / plechů (nikoli však styčníkových desek s prolisovanými trny) v kombinaci navržené pro použití v provozu.

Metody jsou použity pro stanovení charakteristik zatížení/posunutí a maximálního zatížení spojů, u nichž jsou možné různé úhly mezi působící silou a směrem vláken dřeva popř. hlavním směrem deskových výrobků na bázi dřeva.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.