ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.20 Prosinec 2009

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků

ČSN
EN 409

73 1763

 

Timber structures – Test methods – Determination of the yield moment of dowel type fasteners

Structures en bois – Méthodes d’essais – Détemination du moment plastique des organes d’assemblage de type tige

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Bestimmung des Fließmoments von stiftförmigen Verbindungsmitteln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 409:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 409:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 409 z prosince 1995.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny, které byly zavedeny v této verzi normy jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 14592 zavedena v ČSN EN 14592 (73 2862) Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

EVROPSKÁ NORMA EN 409
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2009

ICS 91.080.20 Nahrazuje EN 409:1993

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků

Timber structures – Test methods – Determination of the yield moment of dowel-type fasteners

Structures en bois – Méthodes d’essais – Détemination du moment plastique des organes d’assemblage de type tige

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Bestimmung
des Fließmoments von stiftförmigen Verbindungsmitteln

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-11-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 409:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky a zkratky 6

5 Požadavky 6

6 Zkušební metody 6

6.1 Princip zkoušky 6

6.2 Materiály 7

6.3 Zařízení 7

6.4 Příprava zkušebního tělesa 7

6.5 Postup zatěžování 7

6.6 Výsledky 8

6.7 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (informativní) Zkušební ohýbací zařízení 10

Předmluva

Tento dokument (EN 409:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 409:1993.

V této verzi EN 409 byly zavedeny tyto změny:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.