ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20; 93.080.30 Říjen 2009

Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky –
Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

ČSN
EN 1463-1

73 7018

 

Road markings materials – Retroreflecting road studs – Part 1: Initial performance requirements

Produits de marquage routier – Plots rétororéflechissants – Partie 1: Spécifications des performances intiales

Straßenmarkierungsmaterialien – Markierungsknöpfe – Teil 1: Anforderungen im Neuzustand

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1463-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou nor-
malizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1463-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1463-1 (73 7018) z července 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato ČSN EN 1463-1:2009 nahrazuje předchozí ČSN EN 1463-1:1998. Platnost uvedené ČSN EN 1463-1:1998 musí být ukončena nejpozději v září 2009.

Oproti předchozí ČSN EN 1463-1:1998 tato norma nepoužívá třídy S0 a R0.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1463-2:2000zavedena v ČSN EN 1463-2:2001 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky –
Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

ISO 10526dosud nezavedena

ISO 10527dosud nezavedena

Publikace CIE č. 054.2-2001dosud nezavedena

Publikace IEC/CIE č. 017.4-1987dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 13212 (73 7020)Vodorovné dopravní značení – Materiály pro vodorovné dopravní značení – Požadavky na řízení výroby u výrobce

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící technické podmínky

TP 65Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR 2002)

TP 66Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (MD ČR 2004)

TKP 14Dopravní značky a dopravní značení (MDS ČR 2002)

POZNÁMKA Technické podmínky TP 65 a TP 66 jsou dostupné na adrese: Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33, 636 00 Brno. Technické kvalitativní podmínky TKP 14 jsou dostupné na adrese: Pragoprojekt Praha a.s., K Ryšánce 16,
147 54 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., IČ 64507181, Ing. Irena Šašinková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních kolmunikací mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 1463-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 93.080.20 Nahrazuje EN 1463-1:1997

Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky –
Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

Road marking materials – Retroreflecting road studs –
Part 1: Initial performance requirements 

Produits de marquage routier –
Plots rétroréfléchissants –
Partie 1: Spécifications des performances initiales

Straßenmarkierungsmaterialien – Markierungsknöpfe –
Teil 1: Anforderungen im Neuzustand

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1463-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice 6

4 Typy dopravních knoflíků 7

5 Funkční charakteristiky 8

5.1 Konstrukční řešení 8

5.2 Rozměry 8

5.3 Viditelnost v noci 8

5.4 Viditelnost přechodných dopravních knoflíků ve dne 11

5.5 Odolnost vůči stlačení stlačitelných dopravních knoflíků 11

6 Upevnění dopravních knoflíků 11

7 Označení 11

Příloha A (normativní)  Zkušební metoda stanovení součinitele svítivosti 13

Příloha B (normativní)  Zkušební metoda stanovení trichromatických souřadnic odraženého světla 15

Příloha C (normativní)  Zkušební metoda stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu pro denní viditelnost 17

Příloha D (normativní)  Zkušební metoda stanovení odolnosti vůči stlačení stlačitelných dopravních knoflíků 18

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají směrnice EU o stavebních výrobcích 19

Bibliografie 24

Předmluva

Tento dokument (EN 1463-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Změně této evropské normy EN 1463-1:2009 musí být nejpozději do září 2009 udělen status národní normy, a to vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny do září 2009.

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že na některé prvky tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) nenesou zodpovědnost za zjišťování (identifikaci) některého nebo všech takových patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1463-1:1997 a EN 1463-1:1997/A1:2003.

Technická změna zahrnutá v této revizi je obsažena v tabulce ZA.1 přílohy ZA.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

V Mandátu M/111 je jasný požadavek na trvanlivost při používání. Aby byl tento požadavek splněn, EN 1463-1 specifikuje v tabulce ZA.1 přílohy ZA normu EN 1463-2 (Zkoušení na zkušebních úsecích).

V tabulce ZA.1 předchozí normy jsou třídy S0 a R0 (Žádný ukazatel není stanoven (NPD)) zahrnuty (pouze jako způsob, jak vyjádřit výsledek uvedené zkoušky trvanlivosti, která vyžaduje 1roční zkoušení navrhovaného dopravního knoflíku na vozovce) a některé notifikované orgány tuto skutečnost interpretovaly ve smyslu, že se nevyžaduje zkoušení podle EN 1463-2 a proto tedy označení CE byla udělována bez zkoušení trvanlivosti. Nicméně v jiných případech byla uvedená zkouška provedena; proto jsou v současné době na trhu dopravní knoflíky obou skupin označené CE.

K nápravě této neuspokojivé situace byl pozměněn požadavek „R“ na požadavek pro R1 až R4, tj. vyloučit R0, což mohlo být zavádějící. Kromě toho byl zrušen požadavek na „S“, neboť není nezbytným pro zajištění zkoušení trvanlivosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje základní funkční požadavky a laboratorní zkušební metody pro dopravní knoflíky určené pro použití jako trvalé a přechodné vodorovné dopravní značení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.