ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.01; 91.040.30 Květen 2009

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802

 

Fire protection of buildings – Non-industrial buildings

Sécurité des bâtimens contre l’incendie – Objects non-déterminés pour production

Brandsicherheit der Bauten – Die nicht für Produktion bestimmte Bauobjekte

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0802 z prosince 2000.

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání se zněním ČSN 73 0802:2000 dochází k těmto změnám:

Souvisící normy

ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN P CEN/TS 54-14 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

ČSN EN 60332-1-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební systémy

ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

ČSN EN 60332-2-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací – Postup pro svítivý plamen

ČSN EN 50266-1 (34 7113) Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 1: Systémy

ČSN EN 12416-2+A1 (38 9240) Stabilní hasicí zařízení – Prášková zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

ČSN EN 15004-1 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: Návrh, instalace a údržba

ČSN P CEN/TS 14972 (38 9260) Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování a montáž

ČSN P CEN/TS 14816 (38 9270) Stabilní hasicí zařízení – Sprejová zařízení – Navrhování, instalace a montáž

ČSN EN 12101-1 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Reichel, DrSc., IČ 16141687, Sečská 1962/16, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s PAVUS, a.s. IČ 60193174, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Značky 11

5 Všeobecně 12

5.1 Základní ustanovení 12

5.2 Podlaží objektu 13

5.3 Požární úseky 15

5.4 Požární odolnost 18

5.5 Reakce stavebních výrobků na oheň 19

5.6 Výhřevnost 19

6 Požární riziko 20

6.1 Základní ustanovení 20

6.2 Výpočtové požární zatížení 20

6.3 Požární zatížení 21

6.4 Součinitel a 22

6.5 Součinitel b 23

6.6 Součinitel c, aktivní požárně bezpečnostní zařízení a opatření 25

6.7 Požární úseky a prostory bez požárního rizika 30

7 Požární bezpečnost a velikost požárních úseků 31

7.1 Základní ustanovení 31

7.2 Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 31

7.3 Velikost požárních úseků 34

8 Stavební konstrukce 37

8.1 Základní ustanovení 37

8.2 Požární stěny 41

8.3 Požární stropy 41

8.4 Obvodové stěny 42

8.5 Požární uzávěry otvorů 46

8.6 Prostupy 46

8.7 Nosné konstrukce 47

8.8 Nenosné konstrukce 49

8.9 Konstrukce schodišť 50

8.10 Výtahové šachty 50

8.11 Strojovny výtahů 51

8.12 Instalační šachty a kanály 51

8.13 Shozy odpadků 52

8.14 Povrchové úpravy konstrukcí objektů 52

8.15 Střešní plášť 54

9 Únikové cesty 56

9.1 Základní ustanovení 56

9.2 Nechráněná úniková cesta 57

Strana

9.3 Chráněná úniková cesta 58

9.4 Typ chráněných únikových cest 59

9.5 Úniková cesta sousedním požárním úsekem 62

9.6 Rampy, eskalátory a výtahy 62

9.7 Náhradní únikové možnosti 63

9.8 Použití únikových cest 64

9.9 Počet únikových cest 64

9.10 Mezní délky únikových cest 66

9.11 Šířky únikových cest 68

9.12 Doba evakuace 72

9.13 Dveře na únikových cestách 73

9.14 Schodiště na únikových cestách 74

9.15 Osvětlení únikových cest 74

9.16 Označení únikových cest 75

9.17 Zvuková zařízení (domácí rozhlas) 75

10 Odstupy 75

10.1 Základní ustanovení 75

10.2 Požárně nebezpečný prostor 75

10.3 Odstupová vzdálenost 76

10.4 Určení odstupových vzdáleností od stavebních objektů 76

10.5 Určení požárně nebezpečného prostoru stavebního objektu 80

11 Technická zařízení 80

11.1 Prostupy rozvodů 80

11.2 Vytápění 81

12 Zařízení pro protipožární zásah 81

12.1 Základní ustanovení 81

12.2 Přístupové komunikace 81

12.3 Vjezdy a průjezdy 82

12.4 Nástupní plochy 82

12.5 Vnitřní zásahové cesty 82

12.6 Vnější zásahové cesty 84

12.7 Zásobování vodou pro hašení 84

12.8 Přenosné hasicí přístroje 84

12.9 Dodávka elektrické energie 85

Příloha A (normativní)  Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn a součinitele an pro některé druhy provozů
nebo objektů 87

Příloha B (normativní)  Hodnoty výpočtového požárního zatížení pv pro vybrané druhy provozů a objektů 98

Příloha C (normativní)  Hodnoty součinitele am 99

Příloha D (normativní)  Velikost pomocné hodnoty n 101

Příloha E (normativní)  Hodnoty součinitele k 102

Příloha F (normativní)  Hodnoty odstupových vzdáleností d 104

Příloha G (normativní)  Hmotnost odhořelých hořlavých kapalin a tuhých hořlavých látek 107

Příloha H (normativní)  Zásady pro navrhování požárního odvětrání stavebních objektů 109

Příloha I  (informativní)  Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti 120

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.

Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.