ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Duben 2009

Kalové vrstvy – Specifikace

ČSN
EN 12273

73 6146

 

Slurry surfacing – Requirements

Matériaux bitumineux coulés à froid – Spécifications

Dünne Asphaltschichten in Kaltbauweise – Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12273:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12273:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12273 (73 6146) ze září 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje požadavky na kalové vrstvy, jejich rozdělení do skupin příbuzných výrobků a jejich zatřídění spolu se stanovením požadovaných parametrů.

Dále norma obsahuje následující změny:

a) zavedení zkušebního úseku pro schválení typu TAIT;

b) podmínky pro zkoušení v souladu s novými metodami zkoušení a platnými evropskými normami.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor

EN 933-8 zavedena v ČSN 933-8 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 8: Posouzení jemných částic – Zkouška ekvivalentu písku

EN 933-9 zavedena v ČSN 933-9 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 9: Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří

EN 1097-5 zavedena v ČSN EN 1097-5 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

EN 12274-2 zavedena v ČSN EN 12274-2 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva

EN 12274-6 zavedena v ČSN EN 12274-6 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 6: Pokládaná množství

EN 12274-8 zavedena v ČSN EN 12274-8 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 8: Vizuální posuzování poruch

EN 13036-1:2001 zavedena v ČSN EN 13036-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

EN 13043 zavedena v ČSN EN 13043 (72 1501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch)

EN 13808 zavedena v ČSN EN 13808 (65 7207) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

EN ISO 13473-1 zavedena v ČSN EN ISO 13473-1 (01 1678) Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 1: Určení průměrné hloubky profilu (ISO 13473-1:1997)

Souvisící ČSN

ČSN 73 6130 Stavba vozovek – Emulzní kalové vrstvy

ČSN ISO 11819-1 (01 1679) Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk – Část 1: Statistická metoda při průjezdu

ČSN 73 6114:1995 Vozovky pozemních komunikací – Základní ustanovení pro navrhování

Vypracování normy

Zpracovatel: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, IČ 60460491 ve spolupráci s RNDr. Jaromírem Dvořákem, MSc. a Ing. Václavem Valentinem

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 12273
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2008

ICS 93.080.20

Kalové vrstvy – Specifikace

Slurry surfacing – Requirements 

Matériaux bitumineux coulés à froid – Spécifications

Dünne Asphaltschichten in Kaltbauweise – Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-02-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje, Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12273:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Symboly a zkratky 8

5 Požadavky 8

5.1 Základní materiály 8

5.2 Kalové vrstvy 9

5.3 Trvanlivost 10

6 Prokazování shody 10

Příloha A (normativní) Řízení výroby u výrobce (FPC) 11

Příloha B (normativní) Minimální četnosti kontrol a zkoušek pro systém řízení výroby u výrobce (FPC) 15

Příloha C (normativní) Zkušební úsek pro schválení typu (TAIT) 18

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy týkající se ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích (CPD) 19

Bibliografie 25

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12273:2008) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze považovat za zodpovědné za identifikaci některých nebo všech takovýchto patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EHS.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EHS uvádí informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkční charakteristiky a postupy řízení při zhotovení kalové vrstvy jako výrobku při povrchové úpravě vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (např. chodníků a cyklostezek).

Tuto evropskou normu nelze použít pro kalové vrstvy prováděné na vozovkách v plochách menších než 500 m2, které nejsou souvislé (například lokální vysprávky).

Tato evropská norma se netýká kalových vrstev navržených objednatelem.

Tuto evropskou normu nelze použít pro kalové vrstvy prováděné v tunelech, u nichž platí protipožární směrnice. Nebyly dosud zjištěny žádné příslušné předpisy a rovněž neexistuje metoda klasifikace reakce na oheň.

POZNÁMKA Členské státy mohou určit technické požadavky této evropské normy pro použití v tunelech.

Tuto evropskou normu nelze použít pro vozovky na letištních plochách, kterých se týkají mezinárodní nařízení, např. ustanovení International Civil Aviation Organization (ICAO) (letiště).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.