ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009

Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0848

 

Fire protection of buildings – Cable line

Sécurité des bâtiments contre l’incendie – Ligne de cable

Brandsicherheit der Bauten – Kabelleitung

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma doplňuje a upřesňuje požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů a dodávku elektrické energie, které jsou uvedeny v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a normách souvisejících.

Souvisící normy

ČSN EN 61537 ed. 2 (34 0400)Vedení kabelů – Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

ČSN EN 50267-2-2 (34 7104)Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2-2: Postupy – Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů

ČSN EN 50200 ed. 2 (34 7105)Zkušební metoda odolnosti proti požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

ČSN EN 61034-1 (34 7020)Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 1: Zkušební zařízení

ČSN EN 61034-2 (34 7020)Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

ČSN EN 60332-1-1 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení

ČSN EN 60332-2-1 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací – Zkušební zařízení

ČSN EN 50266-1 (34 7113)Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 1: Zařízení

ČSN EN 50266-2-1 (34 7113)Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-1: Postupy – Kategorie A F/R

ČSN EN 50266-2-3 (34 7113)Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-3: Postupy – Kategorie B

ČSN EN 50266-2-4 (34 7113)Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-4: Postupy – Kategorie C

ČSN EN 50266-2-5 (34 7113)Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-5: Postupy – Kategorie D

ČSN EN 61386-1 (37 0000)Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 13943 (73 0801)Požární bezpečnost – Slovník

ČSN EN 1363-2 (73 0851)Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-1 (73 0852)Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

ČSN EN 1634-3 (73 0852)Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

ČSN EN 1366-3 (73 0857)Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 (73 0857)Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (73 0857)Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (73 0857)Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (73 0857)Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

CEN/TS 13381-1 (73 0858)Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 1: Vodorovné ochranné membrány

ČSN P ENV 13381-4 (73 0858)Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků

ČSN EN 13501-1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 14135 (73 0889)Obklady – Stanovení požárně ochranné účinnosti

ČSN EN 14600 (74 6073)Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikace

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 458/2000 Sb. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 26/1999 Sb., Hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Citované technické předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a nařízením vlády č. 190/2002 Sb.

Rozhodnutí Komise 2006/751/ES ze dne 28. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o klasifikace reakce stavebních výrobků na oheň

Vypracování normy

Zpracovatel: K.B.K. fire, s.r.o., Ing. Petr Bebčák, Ph.D., Rudná 1117/33a, Ostrava-Vítkovice, IČ 25905031

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

Obsah

Strana

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 6

4 Všeobecné požadavky 8

4.1 Zajištění dodávky elektrické energie 8

4.2 Kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení 9

4.3.1 Kabelové trasy v prostoru chráněných únikových cest a prostorách bez požárního rizika 12

4.4 Další požadavky na vedení kabelových tras 12

4.5 Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech 12

4.6 Všeobecné požadavky pro účinný zásah jednotek požární ochrany 13

5 Požární bezpečnost prostorů kabelového rozvodu 14

5.1 Samostatné požární úseky musí tvořit 14

5.2 Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras 14

5.3 Označení kabelových požárních přepážek 17

5.4 Označení kabelových ucpávek 18

5.5 Únikové cesty v prostorech kabelového rozvodu 18

5.6 Elektrické rozvaděče 19

5.7 Kabelové trasy a příspěvek k nahodilému požárnímu zatížení 19

5.8 Větrání prostorů kabelových rozvodů 19

5.9 Osvětlení 20

6 Požární bezpečnost elektrických zařízení a prostorů kabelových rozvodů při změnách staveb 20

6.1 Rozvody kabelů a vodičů 20

6.2 Elektrické rozvaděče 21

Příloha A (informativní)  Třídy reakce elektrických kabelů na oheň 22

Příloha B (informativní)  Kabelové trasy s funkční integritou 23

1Předmět normy

Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru.

POZNÁMKAZákladní požadavky požární bezpečnosti elektrických kabelových tras jsou uvedeny v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb související s elektrickými zařízeními a rozvody jsou uvedeny v ČSN 73 0810.

Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.

V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru.

POZNÁMKA U objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby podle zvláštního předpisu 1). Při zpracování „Expertizní zprávy“ nebo „Expertizního posudku“ se doporučuje vycházet pro řešení napájení el. energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu.

Tato norma neplatí pro instalaci elektrických zařízení:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.