ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.100 Duben 2009

Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

ČSN 73 4959

 

Platforms and roofs of platforms of state, regional and industrial railways

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4959 z února 1998.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Společná ustanovení 7

5 Technické parametry nástupišť 9

6 Technické parametry nástupištních přístřešků 12

7 Návazná zařízení a objekty 12

8 Vybavení nástupišť 13

Příloha A (normativní) Stanovení ploch nástupišť a výpočet průchodné šířky veřejných komunikací na železničních
drahách 14

Příloha B (normativní) Zatížení nástupišť 15

Příloha C (informativní) Vzor řešení umístění vodicích linií, varovných pásů a průchodů pro cestující a průjezdů vozíků
na ostrovních nástupištích 16

Příloha D (informativní) Vzor výstražné tabule u centrálního přechodu 18

Příloha E (informativní) Nástupiště ve stanicích a zastávkách – příklady řešení 19

Příloha F (normativní) Rozhledové poměry centrálního přechodu 22

Předmluva

Tato norma upravuje především geometrické a rozměrové požadavky staveb nástupišť. Podrobné řešení úpravy nástupišť pro jejich používání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) stanoví zvláštní předpis).

Změny proti předchozím normám

Tato norma nahrazuje původní ČSN 73 4959 z února 1998. V porovnání s předcházející normou byly do normy zapracovány změny vyvolané úpravou právních předpisů a změnami v souvisejících technických normách. Do normy byla rovněž zapracována ustanovení Technických specifikací pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (TSI PRM). Norma obsahuje technické parametry stanovené pro rychlost na přilehlých kolejích do 200 km/h včetně.

Souvisící ČSN

ČSN 73 0802Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 1901Navrhování střech

ČSN 73 6110Projektování místních komunikací

ČSN 73 6301Projektování železničních drah

ČSN 73 6310Navrhování železničních stanic

ČSN 73 6360-1Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování

ČSN 73 6360-2Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

ČSN 73 6380:2004Železniční přejezdy a přechody

ČSN EN 81-70(27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 115(27 4802)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

ČSN EN 12183(84 1021)Ručně poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12184(84 1022)Elektricky poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením, skútry a jejich nabíječe – Požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 9386-1(27 4013)Poháněné zdvihací plošiny pro osoby omezenou schopností pohybu – Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz – Část 1 – Svislé zdvihací plošiny

ČSN ISO 9386-2(27 4013)Poháněné zdvihací plošiny pro osoby omezenou pohyblivostí – Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz – Část 2 – Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy

Souvisící odvětvové normy a předpisy

TNŽ 34 2572Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících

TNŽ 34 2609Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení

TNŽ 34 2610Železniční světelná návěstidla

TNŽ 73 4955Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD

TNŽ 73 6334Oplocení a zábradlí na dráhách celostátních a regionálních

TNŽ 73 6390Názvy železničních zastávek ČD

TNŽ 73 6949Odvodnění železničních tratí a stanic

SŽDC S 3Železniční svršek

SŽDC S 5/4Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

SŽDC Ž8Vzorové listy železničního spodku – Nástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

TKPTechnické a kvalitativní podmínky staveb státních drah

POZNÁMKAOdvětvové technické normy železnic (TNŽ), stavební technické předpisy státních drah (SŽDC S) a TKP staveb státních drah (TKP) jsou dostupné na adrese: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Citované technické předpisy

Technické specifikace pro interoperabilitu PRM (2008/164/ES) schválené rozhodnutím komise evropských společenství K(2007) 6633 ze dne 21. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému.

Souvisící právní předpisy

Zákon ČR č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení MD ČR č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 10, IČ 63105675

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1Předmět normy

Tato norma platí pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků na celostátních a regionálních drahách a na vlečkách) normálního rozchodu pro rychlost na přilehlých kolejích do 200 km/h včetně. U kolejí s vyšší rychlostí nástupiště zřizovat nelze.

Norma platí i pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků při změně dokončené stavby (rekonstrukci) spojené s rozšířením, prodloužením, nebo se zvýšením nástupišť a prodloužením nástupištních přístřešků.

Normu lze přiměřeně uplatnit i pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků na tratích úzkorozchodných.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.