ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                             Listopad 2008

Nátěry - Specifikace

ČSN
EN 12271

73 6145

 

Surface dressing - Requirements

Enduits superficiels - Spécifications

Oberflächenbehandlung - Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12271:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12271:2006. It has been translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12271 (73 6145) z července 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82181


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje požadavky na jednotlivé nátěry spolu s rozdělením do skupin příbuzných výrobků a jejich zatříděním v návaznosti na související evropské normy pro používané materiály.

Dále norma obsahuje následující změny:

a)    zavedení zkušebního úseku pro schválení typu TAIT;

b)    zrušení anionaktivní emulze jako pojiva;

c)    podmínky pro zkoušení v souladu s novými metodami zkoušení a platnými evropskými normami.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12272-1 zavedena v ČSN EN 12272-1 (73 6162) Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru

EN 12272-2:2003 zavedena v ČSN EN 12272-2:2005 (73 6162) Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch

EN 12272-3 zavedena v ČSN EN 12272-3 (73 6162) Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit

EN 12591 zavedena v ČSN EN 12591 (65 7201) Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

EN 13036-1 zavedena v ČSN EN 13036-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

EN 13043 zavedena v ČSN EN 13043 (72 1501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

EN 13588 zavedena v ČSN EN 13588 (65 7108) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

EN 13808:2005 zavedena v ČSN EN 13808:2006 (65 7207) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

EN 14023 zavedena v ČSN EN 14023 (65 7220) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

prEN 15322:2005 dosud nezavedena

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Souvisící ČSN

ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřikové technologie

ČSN ISO 11819-1 (01 1679) Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

ČSN 73 6114:1995 Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení pro navrhování

Citované předpisy

Směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích, ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS (označování CE)

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje skupiny příbuzných výrobků, jejich zatřídění a stanovení požadovaných parametrů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, IČ: 60460491 ve spolupráci s RNDr. Jaromírem Dvořákem, MSc. a Ing. Václavem Valentinem

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 12271
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Prosinec 2006

ICS 93.080.20                                                                                                      Nahrazuje EN 12271-3:2002

Nátěry - Specifikace

Surface dressing - Requirements

 

Enduits superficiels - Spécifications

Oberflächenbehandlung - Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-10-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 12271:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Symboly a zkratky............................................................................................................................................................... 10

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5.1       Základní materiály............................................................................................................................................................. 10

5.2       Nátěr.................................................................................................................................................................................... 11

5.3       Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 13

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 13

Příloha A (normativní) Řízení výroby u výrobce......................................................................................................................... 14

Příloha B (normativní) Minimální četnosti kontrol a zkoušek pro systém řízení výroby u výrobce................................... 28

Příloha C (normativní) Zkušební úsek pro schválení typu (TAIT).......................................................................................... 22

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy týkající se ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích..............................................................................................................................................................................
24

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12271:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 12271-3:2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EHS.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EHS uvádí informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkční vlastnosti a zkušební metody pro provádění nátěrů jako výrobku pro povrchovou úpravu pozemních komunikací a jiných dopravních ploch.

Tato evropská norma se netýká nátěrů navržených objednatelem.

Tuto evropskou normu nelze použít pro nátěry prováděné v tunelech, u nichž platí protipožární směrnice.

Tuto evropskou normu nelze použít pro nátěry prováděné na vozovkách, jejichž plocha je menší než 500 m2, které nejsou souvislé (např. lokální vysprávky).

Tuto evropskou normu nelze použít pro vozovky na letištních plochách, kterých se týkají mezinárodní nařízení, např. ustanovení International Civil Aviation Organization (ICAO) (letiště).-- Vynechaný text --