ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30                                                                                                                                  Říjen 2008

Stálé svislé dopravní značení -
Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN
EN 12899-1

73 7030

 

Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs

Signaux fixes de signalisation routière verticale - Partie 1: Panneaux fixes

Ortsfeste, vertikale Straßenverkehrszeichen - Teil 1: Verkehrszeichen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12899-1:2007. Evropská norma EN 12899-1:2007 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12899-1:2007. The European Standard EN 12899-1:2007 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12899-1 (73 7030) z května 2008.

S účinností od 2009-09-01 se nahrazuje ČSN EN 12899-1 (73 7030) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81704


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12899-1:2007 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12899-1 (73 7030) z května 2008 převzala EN 12899-1:2007 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Touto normou se od srpna 2009 nahrazuje ČSN EN 12899-1 (73 7030) z března 2003, do té doby platí souběžná platnost.

Oproti předchozí ČSN EN 12899-1:2003 tato norma používá jiné členění a doplňuje požadavky na zkoušení svislých dopravních značek.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1011 zavedena v ČSN EN 1011 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů

EN 1991-1-4 zavedena v ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

EN 1993-1-1 zavedena v ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1995-1-1 zavedena v ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1999-1-1 zavedena v ČSN EN 1999-1-1 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

EN 10240 zavedena v ČSN EN 10240 (42 0255) Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

EN 12665 zavedena v ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

EN 12767 zavedena v ČSN EN 12767 (73 7085) Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody

EN 12899-4 zavedena v ČSN EN 12899-4 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby

EN 12899-5 zavedena v ČSN EN 12899-5 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu

EN 13032-1 zavedena v ČSN EN 13032-1 (36 0456) Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů

EN 13201-3 zavedena v ČSN EN 13201-3 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupeň ochrany krytem (krytí - IP kód) (IEC 60529:1989)

EN ISO 139 zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

EN ISO 877 zavedena v ČSN EN ISO 877 (64 0771) Plasty - Metody vystavení přímému působení povětrnosti, povětrnosti s použitím denního světla filtrovaného přes sklo a zesíleného denního světla s použitím Fresnelových zrcadel (ISO 877:1994)

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody (ISO 1461:1999)

EN ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 6272 zavedena v ČSN EN ISO 6272 (67 3018) Nátěrové hmoty - Zkouška padajícím závažím

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997 zavedena v ČSN ISO 4 (01 0321) Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů

CIE 15.2, Kolorimetrie dosud nezavedena

CIE 54.2, Retroreflexe - Definice a měření dosud nezavedena

CIE 74:1988, Svislé dopravní značení dosud nezavedena


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

ČSN 73 6100-3 Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 10327 (42 0909) Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky

Souvisící právní předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící technické podmínky a další dokumenty

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; CDV Brno 2002

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích; CDV Brno 2005

TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek; SV Brno 2004

TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích; CDV Brno 2005

VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky; CDV Brno 2002

Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP)

TKP 1 Všeobecně; Pragoprojekt, Praha 2007

TKP 14 Dopravní značky a dopravní značení; Pragoprojekt, Praha 2003

TKP 18 Beton pro konstrukce; Pragoprojekt, Praha 2005

TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce; Pragoprojekt, Praha 2003

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly ke kapitolám 5, 7 a příloze ZA (normativní) doplněny informativní národní poznámky.


Strana 4

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doplňující ustanovení platná pro Českou republiku.

Národní příloha se člení na tyto kapitoly:

Předmluva

NA.1 Úvod a rozsah použití

NA.2 Doplňky a vysvětlivky článků a kapitol

NA.3 Sada značek pro mechanické zkoušky

NA.4 Sada značek pro kontrolu činné plochy a provedení

NA.4 Sada fólií provedená sítotiskem pro počáteční zkoušku typu - vizuální vlastnosti

NA.5 Ověření shody rozměrů štítů značek a činných ploch

Vypracování normy

Zpracovatel: Silniční vývoj Brno - ZDZ spol. s r.o., IČ 64507181, Ing. Vlastimil Köchrt, Ing. Ivo Liškutín, Antonín Pokorný

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 12899-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                Listopad 2007

ICS 93.080.30                                                                                                       Nahrazuje EN 12899-1:2001

Stálé svislé dopravní značení -
Část 1: Stálé dopravní značky

Fixed, vertical road traffic signs -
Part 1: Fixed signs

 

Signaux fixes de signalisation routière verticale -
Partie 1: Panneaux fixes

Ortsfeste, vertikale Straßenverkehrszeichen -
Teil 1: Verkehrszeichen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 12899-1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice, značky a zkratky............................................................................................................................... 10

4          Retroreflexní materiál činné plochy................................................................................................................................ 11

4.1       Materiál s balotinou........................................................................................................................................................... 11

4.2       Mikroprizmatický materiál................................................................................................................................................. 14

5          Konstrukční funkční požadavky....................................................................................................................................... 14

5.1       Obecně................................................................................................................................................................................ 14

5.2       Dílčí součinitele spolehlivosti......................................................................................................................................... 15

5.3       Zatížení................................................................................................................................................................................ 15

5.4       Deformace.......................................................................................................................................................................... 17

6          Sloupky................................................................................................................................................................................ 20

6.1       Horní konce sloupků......................................................................................................................................................... 20

6.2       Základové komory............................................................................................................................................................. 20

6.3       Funkční charakteristiky při nárazu vozidla..................................................................................................................... 20

6.4       Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 20

6.5       Základové desky................................................................................................................................................................ 20

7          Štíty značek, činné plochy, prosvětlované značky, osvětlované značky a sloupky................................................. 20

7.1       Návrh.................................................................................................................................................................................... 20

7.2       Činná plocha...................................................................................................................................................................... 22

7.3       Prosvětlované dopravní značky....................................................................................................................................... 23

7.4       Osvětlované dopravní značky.......................................................................................................................................... 26

8          Sestavy dopravních značek.............................................................................................................................................. 27

9          Označení, připevnění štítku a informace o výrobku..................................................................................................... 27

9.1       Obecně................................................................................................................................................................................ 27

9.2       Označení a připevnění štítku........................................................................................................................................... 27

9.3       Informace o výrobku.......................................................................................................................................................... 28

9.4       Svítidla................................................................................................................................................................................. 28

10        Posuzování shody............................................................................................................................................................. 28

11        Nebezpečné látky.............................................................................................................................................................. 28

Příloha A (normativní) Měřicí body pro vodorovné a svislé zatížení...................................................................................... 29

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích (CPD)................................................................................................................................................................. 39


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12899-1:2007) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2009.

Tato evropská norma nahrazuje EN 12899-1:2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma sestává z těchto částí uváděných pod společným názvem:

Stálé svislé dopravní značení -

Část 1: Stálé dopravní značky

Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky (TTB)

Část 3: Směrové sloupky a odrazky

Část 4: Systém řízení výroby

Část 5: Počáteční zkouška typu

Vychází z funkčních požadavků a zkušebních metod zveřejněných v dokumentech CEN, CENELEC, CIE (International Commission on Illumination (Mezinárodní komise pro osvětlení)) a ISO a v normách členských organizací CEN.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Tato evropská norma byla navržena k používání silničními úřady. Mohou ji používat i soukromí stavitelé, pokud chtějí na svých pozemcích používat stejné svislé dopravní značení jako na veřejných komunikacích.

Tato evropská norma:

      může být užívána při schvalování typu a certifikačních zkouškách;

      vychází z funkčních požadavků a zkušebních metod zveřejněných v dokumentech CEN, CENELEC, CIE a ISO a v normách členských organizací CEN;

      nevyžaduje výměnu stávajících dopravních značek;

      se vztahuje na funkční charakteristiky a zkušební metody;

      definuje funkční limity a rozsahy funkčních tříd. Specifikuje kolorimetrické a retroreflexní charakteristiky a také jas a osvětlení.

V této normě jsou specifikovány retroreflexní požadavky a zkoušky týkající se materiálů obsahujících balotinu. Funkční charakteristiky retroreflexních materiálů využívajících mikroprizmatickou technologii jsou stanoveny v příslušném dokumentu ETA, který umožňuje udělit těmto materiálům označení CE.

Zatížení větrem lze stanovit pomocí hodnot uvedených v této normě nebo metodami uvedenými v EN 1991-1-4.

Konstrukční požadavky na dopravní značky s podpěrnými sloupky zahrnují i požadované vlastnosti při statickém a dynamickém namáhání. Jsou uvedena opatření pro bezpečnost při jejich užívání, včetně nárazu vozidla.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato EN 12899-1 stanovuje požadavky týkající se kompletních dopravních značek (včetně podpěrných sloupků), dopravních značek (štítů značek včetně činné plochy), štítů (bez činné plochy) a jiných hlavních částí (retroreflexních fólií, sloupků a vnějších svítidel).

Hlavním účelem stálých dopravních značek je informování a vedení uživatelů veřejných i neveřejných pozemních komunikací.

Tato norma se nezabývá následujícími výrobky a požadavky:

a)    nosnými portály a poloportály;

b)    značkami s nespojitým povrchem, např. ze svítících bodů z LED diod nebo optických vláken;

c)    proměnnými dopravními značkami;

d)    přenosnými dopravními značkami;

e)    základy dopravních značek;

f)      zkouškami při extrémně nízkých teplotách.-- Vynechaný text --