ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.93; 93.080.01                                                                                                                    Říjen 2008

Názvosloví pozemních komunikací -
Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-1

 

Terminology of roads - Part 1: General terminology

La terminologie du transport et des routes - Partie 1: La terminologie générale

Straßenterminologie - Teil 1: Grundterminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6100 z 1983-07-06.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81267


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Předpisy a normy, které jsou zdrojem terminologie................................................................................................................. 5

1             Druhy pozemních komunikací...................................................................................................................................... 11

1.1          Druhy pozemních komunikací...................................................................................................................................... 11

1.2          Síť pozemních komunikací........................................................................................................................................... 13

2             Územní plánování........................................................................................................................................................... 14

2.1          Plánování a plánovací dokumentace.......................................................................................................................... 14

2.2          Členění území................................................................................................................................................................. 14

3             Dopravní inženýrství....................................................................................................................................................... 15

3.1          Dopravní inženýrství....................................................................................................................................................... 15

3.2          Dopravní inženýrství - důležité ukazatele a údaje..................................................................................................... 16

3.3          Dopravní inženýrství - hlavní činnosti.......................................................................................................................... 16

4             Projektování pozemních komunikací - společné prvky............................................................................................ 17

4.1          Návrhové prvky pozemních komunikací..................................................................................................................... 17

4.2          Směrové návrhové prvky................................................................................................................................................ 18

4.3          Výškové návrhové prvky................................................................................................................................................. 19

4.4          Prvky šířkového uspořádání......................................................................................................................................... 19

4.5          Požadavky na bezpečnost provozu; bezpečnostní prvky......................................................................................... 20

5             Projektování silnic a dálnic, místních a účelových komunikací............................................................................. 21

5.1          Silnice a dálnice............................................................................................................................................................. 21

5.2          Místní komunikace......................................................................................................................................................... 21

5.3          Účelové komunikace..................................................................................................................................................... 22

6             Projektování křižovatek na pozemních komunikacích............................................................................................. 22

7             Zemní těleso................................................................................................................................................................... 24

7.1          Zemní těleso................................................................................................................................................................... 24

7.2          Zemní konstrukce........................................................................................................................................................... 26

7.3          Zemní práce.................................................................................................................................................................... 27

7.4          Geotechnický průzkum.................................................................................................................................................. 27

7.5          Konstrukční prvky............................................................................................................................................................ 28

8             Stavební materiály pro zemní těleso........................................................................................................................... 29

8.1          Klasifikace zemin........................................................................................................................................................... 29

8.2          Úprava zemin.................................................................................................................................................................. 30

8.3          Vlastnosti zeminy............................................................................................................................................................ 31

9             Vozovka............................................................................................................................................................................. 33

9.1          Druhy vozovky.................................................................................................................................................................. 33

9.2          Skladba vozovky.............................................................................................................................................................. 34

9.3          Navrhování vozovky......................................................................................................................................................... 34

9.4          Vlastnosti vozovky........................................................................................................................................................... 35

9.5          Poruchy vozovky.............................................................................................................................................................. 35

10           Konstrukční vrstvy vozovek a materiály....................................................................................................................... 36

10.1        Konstrukční vrstvy vozovky............................................................................................................................................. 36

10.2        Materiály........................................................................................................................................................................... 38

11           Mostní objekty.................................................................................................................................................................. 39

11.1        Obecná terminologie..................................................................................................................................................... 39


Strana 3

Strana

11.2        Vrchní stavba mostu...................................................................................................................................................... 42

11.3        Spodní stavba mostu..................................................................................................................................................... 43

11.4        Mostní příslušenství....................................................................................................................................................... 43

11.5        Zatížení............................................................................................................................................................................. 44

12           Tunely............................................................................................................................................................................... 44

13           Odvodňovací zařízení..................................................................................................................................................... 46

13.1        Povrchové odvodnění..................................................................................................................................................... 46

13.2        Kryté odvodnění.............................................................................................................................................................. 47

13.3        Kanalizace....................................................................................................................................................................... 47

14           Vybavení pozemních komunikací - dopravní značení.............................................................................................. 48

14.1        Dopravní značka............................................................................................................................................................. 48

14.2        Svislá dopravní značka.................................................................................................................................................. 48

14.3        Vodorovná dopravní značka.......................................................................................................................................... 49

15           Vybavení pozemních komunikací - dopravní zařízení............................................................................................... 50

15.1        Světelné signalizační zařízení, akustické signály a výstražná světla.................................................................... 50

15.2        Záchytné bezpečnostní zařízení................................................................................................................................... 51

15.3        Vodicí bezpečnostní zařízení........................................................................................................................................ 52

15.4        Dopravní zařízení - uzávěrové zařízení........................................................................................................................ 52

15.5        Zařízení pro osvětlení PK.............................................................................................................................................. 53

15.6        Zařízení ke snížení hluku............................................................................................................................................... 53

15.7        Zařízení proti oslnění na PK......................................................................................................................................... 53

15.8        Parkovací zařízení........................................................................................................................................................... 53

15.9        Zařízení zabraňující vniknutí zvěře na PK................................................................................................................... 54

15.10     Ostatní provozní dopravní zařízení............................................................................................................................... 54

16           Dopravní telematika....................................................................................................................................................... 55

16.1        Všeobecná terminologie............................................................................................................................................... 55

16.2        Zařízení dopravní telematiky......................................................................................................................................... 55

16.3        Komunikační spojení zařízení...................................................................................................................................... 56

16.4        Entity inteligentních dopravních systémů................................................................................................................... 57

16.5        Elektronické vybírání poplatků...................................................................................................................................... 57

16.6        Management nákladní dopravy.................................................................................................................................... 58

16.7        Dopravní a cestovní informace (TTI)........................................................................................................................... 59

16.8        Geografické datové soubory (GDF)............................................................................................................................. 60

16.9        Veřejná doprava osob................................................................................................................................................... 60

16.10     Silniční databanka.......................................................................................................................................................... 60

16.11     Rozhraní člověk-stroj (HMI)........................................................................................................................................... 60

16.12     Automatická identifikace vozidel, nákladů a zařízení............................................................................................... 61

16.13     Data a jejich bezpečnost............................................................................................................................................... 61

16.14     Pokrádežový systém pro navracení odcizených vozidel.......................................................................................... 62

17           Údržba pozemních komunikací................................................................................................................................... 63

17.1        Monitorování stavu pozemní komunikace.................................................................................................................. 63

17.2        Údržba.............................................................................................................................................................................. 64

17.3        Opravy a rekonstrukce................................................................................................................................................... 66

17.4        Omezení provozu (dočasné)........................................................................................................................................ 66

Abecední rejstřík............................................................................................................................................................................. 67


Strana 4

Předmluva

Tato norma byla vypracována na základě výsledků rozborového úkolu RU/0801/05 Názvosloví silničních komunikací (rozborový úkol k revizi ČSN 73 6100 z července 1983). Po shromáždění téměř 10 000 termínů z oblasti dopravy, které jsou definovány v českých technických normách a v právních, správních a technických předpisech Ministerstva dopravy ČR, byly termíny spolu s jejich definicemi vytříděny a zařazeny do pěti tematických celků. Tyto tematické celky budou postupně zpracovávány jako samostatné části jednotného souboru norem pro názvosloví pozemních komunikací.-- Vynechaný text --