ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.10                                                                                                                           Březen 2008

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy -
Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6121

 

Road building - Asphalt Pavement Courses - Construction and conformity assessment

Construction des chaussées - Compacts asphalt couches - Construction et évaluation de conformité

Oberbau der Fahrbahnen - Die verdichteten Asphaltschichten - Ausführung und Konformitätsbewertung

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 13108-1 z března 2008 (73 6140), ČSN EN 13108-2 z března 2008 (73 6140), ČSN EN 13108-5 z března 2008 (73 6140), ČSN EN 13108-6 z března 2008 (73 6140), ČSN EN 13108-7 z března 2008 (73 6140), ČSN EN 13108-8 z března 2008 (73 6140), ČSN EN 13108-20 z března 2008 (73 6140), ČSN EN 13108-21 z března 2008 (73 6140), ČSN 73 6122 z března 2008 (73 6122) nahrazuje ČSN 73 6121 z července 1994 a ČSN 73 6122 z července 1994.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80748


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice; značky a označování........................................................................................................................ 6

4          Užití ve vozovce.................................................................................................................................................................... 6

5          Stavební práce..................................................................................................................................................................... 7

5.1       Požadavky na podkladní vrstvy.......................................................................................................................................... 7

5.2       Podmínky pokládky............................................................................................................................................................. 8

5.3       Výroba.................................................................................................................................................................................... 9

5.4       Doprava................................................................................................................................................................................. 9

5.5       Pokládka............................................................................................................................................................................... 9

5.6       Hutnění................................................................................................................................................................................ 10

5.7       Zdrsnění a úprava povrchu.............................................................................................................................................. 11

6          Prokazování shody............................................................................................................................................................ 11

6.1       Druhy zkoušek.................................................................................................................................................................... 11

6.2       Prokazování shody stavebních materiálů..................................................................................................................... 11

6.3       Prokazování shody asfaltové směsi.............................................................................................................................. 12

6.4       Prokazování shody hotové vrstvy..................................................................................................................................... 13

Příloha A (normativní) Prokazování shody................................................................................................................................ 17

Příloha B (normativní) Stavební směsi pro asfaltové koberce otevřené............................................................................. 19

Příloha C (informativní) Národní aplikační dokument k normě ČSN EN 13108-20 Zkoušky typu pro hutněné
asfaltové směsi
................................................................................................................................................................. 23

Příloha D (informativní) Národní aplikační dokument k normě ČSN EN 13108-21 Řízení výroby u výrobce
pro hutněné asfaltové směsi
.......................................................................................................................................... 30


Strana 3

Předmluva

Norma stanovuje požadavky na přípravu, provádění a kontrolu shody asfaltových hutněných vrstev. Navazuje na platné evropské normy pro asfaltové směsi, materiály a výrobky, související s výstavbou asfaltových hutněných vrstev.

Změny proti předchozím normám

Tato norma doplňuje ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton, ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy, ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový a ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní stanovením požadavků na přípravu, provádění a kontrolu shody asfaltových hutněných vrstev.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12593 (65 7063) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

ČSN EN 12697-12 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

ČSN EN 12697-18 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva

ČSN EN 12697-22 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem

ČSN EN 12697-29 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

ČSN EN 13036-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

ČSN EN 13036-4 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

ČSN EN 13108-8 (73 6140) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 14188-1 (73 6151) Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

ČSN EN 14188-4 (73 6151) Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry

ČSN EN 14188-5 (73 6151) Zálivky a vložky do spár - Část 5: Specifikace pro profily k přetěsnění spár před jejich zaléváním

ČSN EN 14188-6 (73 6151) Zálivky a vložky do spár - Část 6: Specifikace pro těsnicí pásky do spár

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení

ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřiky a nátěry

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE

Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb.

Souvisící technické podmínky

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD 2004

POZNÁMKA Dostupné na adrese: VUT Brno, fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno a ROADCONSULT, Trávníčkova 11, 155 00 Praha 5.

TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti, MD 2001

POZNÁMKA Dostupné na adrese: Stavby silnic a železnic a.s., Úsek technického ředitele,
Národní třída 10, 113 19 Praha 1.


Strana 4

Vypracování normy

Zpracovatel: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, IČ 60460491, ve spolupráci, s Ing. Pavlem Ševčíkem - HBH Projekt spol. s r.o., Ing. Lubomírem Žalmanem - SKANSKA DS a.s. (zpracovatel přílohy B), Ing. Petrem Mondscheinem - ČVUT Praha (zpracovatel přílohy C) a Ing. Milanem Slavíčkem - Silmos-Q s.r.o. (zpracovatel přílohy D)

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace, SK 2 Navrhování vozovek a zemních staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí pro provádění hutněných asfaltových vrstev pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch; obecně všech asfaltových hutněných ploch zatěžovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery.



-- Vynechaný text --