ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                          Březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy -
Část 3: Asfaltocementový beton

ČSN 73 6127-3

 

Road Building - Grouted courses - Part 3: Open-graded asphalt concrete filled with a special cement grout

Construction des chaussées - Couches traités par percolation - Partie 3: Béton bitumineux poreux percolé par coulis
spécifique à base de ciment

Bau von Verkehrsbefestigungen - Durch Tränkung verkittete Schichten - Teil 3: Halbstarre Deckschichten

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN 73 6127-1 z března 2008, ČSN 73 6127-2 z března 2008 a ČSN 73 6127-4 z března 2008 nahrazuje ČSN 73 6127 z července 1994.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80630


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice; značky a označování........................................................................................................................ 4

4          Užití........................................................................................................................................................................................ 5

4.1       Návrh..................................................................................................................................................................................... 5

4.2       Užití ve vozovce a v konstrukci dopravních ploch........................................................................................................... 5

4.3       Tloušťky vrstev ACB............................................................................................................................................................ 5

4.4       Podklad pro ACB................................................................................................................................................................. 6

5          Stavební materiály............................................................................................................................................................... 6

5.1       Stavební materiály pro asfaltem obalenou kostru........................................................................................................ 6

5.2       Stavební materiály pro výplňovou směs......................................................................................................................... 8

6          Stavební směsi.................................................................................................................................................................... 8

6.1       Asfaltem obalená kostra.................................................................................................................................................... 8

6.2       Výplňová směs.................................................................................................................................................................... 8

6.3       Asfaltocementový beton..................................................................................................................................................... 9

7          Stavební práce..................................................................................................................................................................... 9

7.1       Úprava podkladu................................................................................................................................................................. 9

7.2       Klimatické podmínky pokládky......................................................................................................................................... 9

7.3       Spojovací postřik................................................................................................................................................................. 9

7.4       Výroba a pokládka stavebních směsí............................................................................................................................. 9

7.5       Uvedení vrstvy ACB do provozu....................................................................................................................................... 10

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 10

8.1       Počáteční zkoušky typu (ITT); průkazní zkoušky........................................................................................................... 10

8.2       Kontrolní zkoušky............................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní)  Charakteristiky ACB........................................................................................................................... 12


Strana 3

Předmluva

Struktura ČSN

Tato norma se společným názvem Stavba vozovek - Polévané vrstvy sestává ze samostatných částí:

Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

Část 2: Penetrační makadam

Část 3: Asfaltocementový beton

Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

Změny proti předchozím normám

Nahrazovaná ČSN 73 6127 z roku 1994 byla zpracována jako kmenová norma pro 6 technologií prolévaných vrstev. Technologický pokrok a přechod na evropské normy si vyžádal zásadní změnu pohledu na tento typ úpravy. Nová ČSN 73 6127-3 stanovuje požadavky na vrstvu z asfaltocementového betonu.

Souvisící ČSN

ČSN EN 196-3 (72 2100) Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

ČSN EN 450-1 (72 2064) Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou

ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

ČSN EN 12593 (65 7063) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

ČSN EN 13036-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

ČSN EN 13108-7 (73 6140) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní (AKD)

ČSN 72 1210 Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit

ČSN 72 1220 Mleté vápence a dolomity

ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek

Vypracování normy

Zpracovatel: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, IČ: 60460491, ve spolupráci s Ing. Františkem Svobodou,
EUROVIA Services, s.r.o.

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace, SK 2 Navrhování vozovek a zemních staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na výrobu, pokládku a kontrolu konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch prováděných technologií asfaltocementových betonů.-- Vynechaný text --