ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.01; 91.120.20                                                                                                           Březen 2008

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí -
Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN
EN 1997-2

73 1000

 

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 2: Reconnaissance des terrains et essais

Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2 Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1997-2:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1997-2:2007. It has been translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1997-2 (73 1000) z června 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80611


Strana 2

Národní předmluva

Obecně

Norma ČSN EN 1997-2 přejímá evropskou normu EN 1997-2: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Nahradí předběžné normy ČSN P ENV 1997-2:2000 (73 1000) a ČSN P ENV 1997-3:2000 (73 1000) včetně jejich národních aplikačních dokumentů, které budou zrušeny po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1997-2

Norma ČSN EN 1997-2 obsahuje

      národní předmluvu,

      hlavní text s přílohami A až X.

Hlavní text s přílohami A až X je identickým překladem evropské normy EN 1997-2.

ČSN EN 1997-2 se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990
až ČSN EN 1999.

Norma EN 1997-2 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla (článek 1.4(1)), která se používají v České republice jako normativní.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1997-2 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1997-2 z června 2007 převzala EN 1997-2 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normativní dokumenty

EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1997-1 zavedena v ČSN EN 1997-1 (73 0000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

EN ISO 14688-1 zavedena v ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

EN ISO 14688-2 zavedena v ČSN EN ISO 14688-2 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

EN ISO 14689-1 zavedena v ČSN EN ISO 14689-1 (72 1005) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis

EN ISO 22475-1 zavedena v ČSN EN ISO 22475-1 (72 1011) Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění

EN ISO 22476-1 dosud nezavedena

EN ISO 22476-2 zavedena v ČSN EN ISO 22476-2 (72 1004) Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní
zkoušky - Část 2: Dynamická penetrace

EN ISO 22476-3 zavedena v ČSN EN ISO 22476-3 (72 1004) Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní
zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

EN ISO 22476-4 dosud nezavedena

EN ISO 22476-5 dosud nezavedena

EN ISO 22476-6 dosud nezavedena

EN ISO 22476-8 dosud nezavedena

EN ISO 22476-9 dosud nezavedena

EN ISO 22476-12 dosud nezavedena

EN ISO 22476-13 dosud nezavedena


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby-- Vynechaný text --