ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                           Duben 2008

Komíny - Systémové komíny
s pálenými/keramickými vložkami -
Část 3:
Požadavky a zkušební metody
pro systémové komíny se vzduchovými prů
duchy

ČSN
EN 13063-3

73 4213

 

Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 3: Requirements and test methods for air flue sytem
chimneys

Conduits de fumée - Conduits systèmes avec conduit intérieur en terre cuite/céramique - Partie 3: Exigences
et méthodes d’essai pour conduits systémes à brassage d’air.

Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kermamik-Inennrohren - Teil 3: Anforderungen und Prüfungen für Luft-
Abgasleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13063-3:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13063-3:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80551


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

EN 1457:1999 zavedena v ČSN 1457 (73 4202) Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky. Požadavky a zkušební metody

EN 12446 zavedena v ČSN EN 12446 (73 4207) Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

EN 13063-1:2005 zavedena v ČSN EN 13063-1:2006 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými komínovými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody odolnosti při vyhoření sazí

EN 13063-2:2005 zavedena v ČSN EN 13063-2:2006 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými komínovými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

EN 13069 zavedena v ČSN EN 13069:2006 (73 4212) Komíny - Pálené/Keramické pláště pro systémové komíny -
Požadavky a zkušební metody

EN 13162 zavedena v ČSN EN 13162 (72 7201) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

EN 13216-1:2004 zavedena v ČSN EN 13216-1 (73 4210) Komíny - Metody zkoušení systémových komínů -
Část 1: Všeobecné zkušební metody

EN 13384-1 zavedena v ČSN EN 13384-1:2003 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické metody -
Část 1: Samostatné komíny

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány
(AQL) pro kontrolu každé šarže v sérii

Souvisící ČSN

ČSN 13502 (73 4205) Komíny - Požadavky a zkušební metody pro pálené/keramické komínové nástavce
(idt EN 13502:2002)

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: JELÍNEK Praha, IČ: 15927458, Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 13063-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Červen 2007

ICS 91.060.40

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami -
Část 2: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny
se
vzduchovými průduchy

Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners -
Part 3: Requirements and test methods for air flue sytem chimneys

 

Conduits de fumée - Conduits systèmes avec conduit
intérieur en terre cuite/céramique -
Partie 3: Exigences et méthodes d’essai pour conduits
systémes à brassage d’air.

Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kermamik-
Inennrohren -
Teil 3: Anforderungen und Prüfungen für Luft-
Abgasleitungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-06-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 13063-3:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Tvary, rozměry a tolerance............................................................................................................................................... 10

4.1       Systémový komín se vzduchovým průduchem............................................................................................................ 10

4.2       Nástavce............................................................................................................................................................................. 10

4.3       Otvory pro vyrovnávání tlaku............................................................................................................................................. 10

4.4       Rozměry vzduchového potrubí........................................................................................................................................ 10

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Materiálové požadavky pro systémové komíny se vzduchovým průduchem a nástavce..................................... 10

5.3       Minimální pevnost v tlaku pro díl s otvorem na vyrovnávání tlaku............................................................................. 10

5.4       Prvky komínového pláště................................................................................................................................................. 10

5.5       Bezpečnost při používání................................................................................................................................................. 10

5.5.1    Tepelný odpor.................................................................................................................................................................... 10

5.5.2    Tepelný odpor stěny komínového průduchu (koncentrického)................................................................................. 10

5.5.3    Tepelný odpor stěny komínového průduchu (vedle sebe)........................................................................................ 11

5.5.4    Tepelný odpor vzduchového průduchu.......................................................................................................................... 11

5.6       Odolnost proti ohni z vnějšku ven................................................................................................................................... 11

5.7       Aerodynamické požadavky............................................................................................................................................... 11

5.7.1    Tlaková ztráta vzduchových průduchů............................................................................................................................ 11

5.7.2    Aerodynamické vlastnosti nástavců............................................................................................................................... 11

5.7.3    Díl s otvorem na vyrovnávání tlaku................................................................................................................................. 12

6          Výměna jednotlivých dílů systémového komína se vzduchovým průduchem........................................................ 12

7          Označování......................................................................................................................................................................... 12

8          informace o výrobku.......................................................................................................................................................... 13

9          Značení a štítky.................................................................................................................................................................. 13

10        Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 13

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

10.2     Počáteční zkouška typu.................................................................................................................................................... 14

10.3     Hodnocení shody pro výměnu prvků.............................................................................................................................. 14

10.4     Systém řízení výroby.......................................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní)  Zkušební metody.................................................................................................................................. 15

A.1       Pevnost v tlaku sekcí s otvorem na vyrovnávání tlaku................................................................................................. 15

A.1.1   Zkušební vzorek................................................................................................................................................................. 15

A.1.2   Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 15

A.1.3   Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 15

A.2       Aerodynamické chování nástavců za větrných podmínek.......................................................................................... 15

A.2.1   Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 15

A.2.2   Zkušební vzorek................................................................................................................................................................. 15

A.2.3   Měřicí parametry................................................................................................................................................................ 15


Strana 5

Strana

A.2.4   Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 15

A.2.5   Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 15

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 16

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 16

ZA.2    Postup(y) prokazování shody systémového komínu s pálenými keramickými komínovými vložkami.............. 19

ZA.2.1 Systém(y) prokazování shody.......................................................................................................................................... 19

ZA.2.2 EC certifikát a Prohlášení o shodě................................................................................................................................ 20

ZA.3    Označení shody CE a označení štítkem........................................................................................................................ 21


Strana 6

Předmluva

Tato norma (EN 13063-3:2007) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do leden 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2009.

Tato norma je část 3 z řady norem pro systémové komíny s pálenými/keramickými komínovými vložkami. Část 1 platí pro systémové komíny s odolností při vyhoření sazí, Část 2 platí pro systémové komíny určené pro mokrý provoz.

Tento dokument byl zpracován na základě pověření CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a odpovídá zásadním požadavkům Směrnice EU 89/106.

Vztah k jiným směrnicím EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma výrobku specifikuje požadavky a zkušební metody pro suché (označované D) a/nebo mokré (označované W) systémové komíny se vzduchovým průduchem, včetně nástavců kterými jsou spaliny vedeny do atmosféry pálenými/keramickými komínovými vložkami a spalovací vzduch je veden do vhodných uzavřených spotřebičů vzduchovým potrubím nebo vzduchovým průduchem.

Také specifikuje požadavky pro značení, pokyny výrobce, informace o výrobku a hodnocení shody.

Tomto evropská norma se nevztahuje na konstrukčně nezávislé (volně stojící nebo samonosné) systémové komíny.

Systémový komín se vzduchovým průduchem se může skládat z následujících vhodných konstrukčních dílů:

      pálených/keramických komínových vložek;

      izolační vrstvy;

      pláště;

      malty pro spojování komínových vložek;

      kyselinovzdorné malty pro spojování komínových vložek nebo elastického tmelu;

      malty pro spojování pláště;

      komínového nástavce;

      paty komína;

      otvoru na vyrovnávání tlaku;

      komínového průduchu;

      vzduchového průduchu;

      obkladu;

      dílu se vstupním otvorem;

      vymetacích a kontrolních dvířek;

      distančního kusu;

      výztuže.

Systémový komín se vzduchovým průduchem zahrnuje kombinaci kompatibilních komínových komponentů, pocházejících z jednoho výrobního zdroje nebo specifikovaných jedním výrobním zdrojem, se zárukou za výrobek na celý komín.-- Vynechaný text --