ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.10                                                                                                                      Únor 2008

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 1-5: Boulení stěn

ČSN
EN 1993-1-5

73 1401

 

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-5: Plaques planes

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenbeulen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1993-1-5:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1993-1-5:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) z dubna 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80064


Strana 2

Národní předmluva

Všeobecně

ČSN EN 1993-1-5 přejímá evropskou normu EN 1993-1-5:2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 1-5
: Boulení stěn, včetně jejích příloh A, B, C, D, E. Nahradí předběžnou normu ČSN P ENV 1993-1-5:1998 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro deskostěnové konstrukce bez příčného zatížení, včetně jejího národního aplikačního dokumentu, která bude zrušena po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010.

Součástí ČSN EN 1993-1-5 je národní příloha NA k EN 1993-1-5, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1993-1-5

ČSN EN 1993-1-5 zahrnuje

      národní předmluvu;

      hlavní text s přílohami A, B, C, D, E;

      národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A, B, C, D, E je identickým překladem evropské normy EN 1993-1-5.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1993-1-5,
v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

      2.2(5);

      3.3(1);

      4.3(6);

      5.1(2);

      6.4(2);

      8(2);

      9.1(1), 9.2.1(9);

      10(1), 10(5);

      C.2(1), C.5(2), C.8(1), C.9(3);

      D.2.2(2).

Národní příloha také určuje uplatnění informativních příloh A, B, C, D a poskytuje doplňující informace pro používání ČSN EN 1993-1-5 v České republice.

ČSN EN 1993-1-5 se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990,
ČSN EN 1991, ČSN EN 1993 a ČSN EN 1994.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1993-1-5 do soustavy norem
ČSN. Zatímco ČSN EN 1993-1-5 z dubna 2007 převzala EN 1993-1-5 schválením k přímému používání
jako ČSN
, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1993-1-1 zavedena v ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby


Strana 3

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. 12. 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, IČ 68407700, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Aldabaghová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1993-1-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Říjen 2006

ICS 91.010.30; 91.080.10                                                                            Nahrazuje ENV 1993-1-5:1997

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 1-5: Boulení stěn

Eurocode 3: Design of steel structures -
Part 1-5: Plated structural elements

 

Eurocode 3: Calcul des structures en acier -
Partie 1-5:
Plaques planes

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenbeulen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2006-01-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 1993-1-5:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

1          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

1.1       Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

1.2       Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 9

1.3       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

1.4       Značky.................................................................................................................................................................................. 10

2          Zásady navrhování a modelování................................................................................................................................... 11

2.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

2.2       Modely pro globální analýzu uvažující účinné šířky..................................................................................................... 11

2.3       Účinky boulení stěn na prvky pravidelného tvaru......................................................................................................... 11

2.4       Metoda redukovaných napětí........................................................................................................................................... 12

2.5       Nepravidelné prvky............................................................................................................................................................ 12

2.6       Prvky s tvarovanými stojinami......................................................................................................................................... 12

3          Smykové ochabnutí při návrhu nosníku........................................................................................................................ 12

3.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

3.2       Účinná šířka pro pružné smykové ochabnutí............................................................................................................... 12

3.3       Smykové ochabnutí v mezním stavu únosnosti........................................................................................................... 15

4          Účinky boulení stěn vlivem normálových napětí v mezním stavu únosnosti.......................................................... 16

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

4.2       Únosnost pro normálová napětí..................................................................................................................................... 16

4.3       Účinný průřez...................................................................................................................................................................... 17

4.4       Části stěn bez podélných výztuh..................................................................................................................................... 18

4.5       Vyztužené části stěn s podélnými výztuhami................................................................................................................ 21

4.6       Posouzení........................................................................................................................................................................... 23

5          Únosnost ve smyku.......................................................................................................................................................... 24

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

5.2       Návrhová únosnost........................................................................................................................................................... 24

5.3       Příspěvek stojiny................................................................................................................................................................ 24

5.4       Příspěvek pásnic............................................................................................................................................................... 27

5.5       Posouzení........................................................................................................................................................................... 27

6          Únosnost na příčné síly................................................................................................................................................... 27

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 27

6.2       Návrhová únosnost........................................................................................................................................................... 28

6.3       Roznášecí délka................................................................................................................................................................ 28

6.4       Součinitel lokálního boulení cF pro účinnou délku pro únosnost............................................................................ 29

6.5       Účinná zatížená délka....................................................................................................................................................... 29

6.6       Posouzení........................................................................................................................................................................... 30

7          Interakce.............................................................................................................................................................................. 30

7.1       Interakce mezi smykovou silou, ohybovým momentem a osovou silou................................................................. 30

7.2       Interakce mezi příčnou silou, ohybovým momentem a osovou silou..................................................................... 30

8          Boulení od ohybu pásnic................................................................................................................................................. 31

9          Výztuhy a podrobnosti....................................................................................................................................................... 31


Strana 7

Strana

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 31

9.2       Normálová napětí.............................................................................................................................................................. 32

9.3       Smyk.................................................................................................................................................................................... 35

9.4       Příčná zatížení.................................................................................................................................................................... 36

10        Metoda redukovaných napětí........................................................................................................................................... 36

Příloha A (informativní)  Výpočet kritických napětí pro vyztužené stěny................................................................................ 39

Příloha B (informativní)  Nepravidelné prvky............................................................................................................................. 44

Příloha C (informativní)  Analýzy metodou konečných prvků (MKP)...................................................................................... 45

Příloha D (informativní)  Svařované nosníky s tvarovanými stojinami.................................................................................. 50

Příloha E (normativní)  Alternativní metody ke stanovení účinného průřezu....................................................................... 53

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 54


Strana 8

Předmluva

Tato norma EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 2010.

Tento dokument nahrazuje ENV 1993-1-5.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --