ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30, 91.080.40                                                                                                                 Listopad 2007

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN
EN 1992-3

73 1201

 

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3: Silos et réservoirs

Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton und Spannbetontragwerken - Teil 3: Stütz
und Behälterbauwerke aus Beton

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1992-3:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1992-3:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1992-3 (73 1201) z prosince 2006.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79273


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1992-3:2006 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1992-3 (73 1201) z prosince 2006 převzala EN 1992-3:2006 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ČSN EN 1991-4:2006 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
(idt EN 1992-4:2006)

ČSN EN 1992-1-1:2006 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (idt EN 1992-1-1:2004)

ČSN EN 1992-2:2006 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty -
Navrhování a podrobná pravidla (idt EN 1992-2:2005)

ČSN EN 12390-8:2001 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
(idt EN 12390-8:2001)

ČSN EN 1998-4:2007 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4:
Nádrže, zásobníky a potrubí (idt EN 1998-4:2006)

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Národní příloha NA (informativní) obsahuje články:

NA.1                 Rozsah přílohy

NA.2.1 až 4       Národně stanovené parametry

NA.3                 Uplatnění příloh

NA.4.1 a 4.2      Národní vysvětlivky

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ, IČ 26475081, Ing. Richard Schejbal

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1992-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Listopad 2006

ICS 91.010.30, 91.080.40                                                                              Nahrazuje ENV 1992-4:1998

Eurokód 2: - Navrhování betonových konstrukcí -
Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

Eurocode 2 - Design of concrete structures -
Part 3: Liquid retaining and containment structures

 

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton -
Partie 3: Silos et réservoirs

Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton und Spannbetontragwerken -
Teil 3: Stütz und Behälterbauwerke aus Beton

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-11-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1992-3:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

2          Zásady navrhování.............................................................................................................................................................. 8

3          Vlastnosti materiálu............................................................................................................................................................ 9

4          Trvanlivost a krycí vrstva výztuže...................................................................................................................................... 10

5          Analýza konstrukce............................................................................................................................................................ 10

6          Mezní stavy únosnosti....................................................................................................................................................... 10

7          Mezní stavy použitelnosti.................................................................................................................................................. 11

8          Konstrukční uspořádání betonářské a předpínací výztuže........................................................................................ 14

9          Konstrukční uspořádání prvků a podrobná pravidla................................................................................................... 15

Příloha K (informativní)................................................................................................................................................................. 16

Příloha L (informativní).................................................................................................................................................................. 18

Příloha M (informativní)................................................................................................................................................................. 20

Příloha N (informativní)................................................................................................................................................................. 22

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 23


Strana 5

Předmluva

Tato norma (EN 1992-3:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Stavební Eurokódy“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2010.

Tato norma nahrazuje ENV 1992-4.

CEN/TC 250

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --