ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.160.10                                                                                                                                Červen 2007

Denní osvětlení budov -
Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-2

 

Daylighting in buildings - Part 2: Daylighting in Residential Buildings

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0580-2 z října 1992.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78633


Strana 2

Předmluva

ČSN 73 0580 „Denní osvětlení budov“ se člení na:

      Část 1: Základní požadavky

      Část 2: Denní osvětlení obytných budov

      Část 3: Denní osvětlení škol

      Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Obdobné mezinárodní normy

prEN 15193 Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting    
(Energetické hodnocení budov - Energetické požadavky na osvětlení - Stanovení potřeby energie pro osvětlení)

Změny proti předchozí normě

Při revizi byly aktualizovány údaje o normativních odkazech. Nejzávažnější věcnou změnou je úprava limitních hodnot v kontrolních bodech a odkaz na metodiku z přílohy B ČSN 730580-1.

Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 13158686, doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení obytných budov. Norma navazuje na ČSN 73 0580-1 a doplňuje její ustanovení.-- Vynechaný text --