ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.160.10                                                                                                                               Červen 2007

Denní osvětlení budov -
Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-1

 

Daylighting in buildings - Part 1: Basic Requierements

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0580-1 z října 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78618


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 4

4          Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Základní požadavky na denní osvětlení.......................................................................................................................... 8

4.3       Hodnoty činitele denní osvětlenosti............................................................................................................................... 10

4.4       Rovnoměrnost denního osvětlení.................................................................................................................................. 10

4.5       Rozložení světla a zábrana oslnění............................................................................................................................... 11

4.6       Odraznost světla a kolorita povrchů............................................................................................................................... 11

4.7       Návrh a užívání budov z hlediska denního osvětlení.................................................................................................. 12

4.8       Osvětlovací otvory.............................................................................................................................................................. 12

4.9       Regulace denního osvětlení........................................................................................................................................... 13

4.10     Údržba a kontrola.............................................................................................................................................................. 13

Příloha A (normativní) Výpočet denního osvětlení................................................................................................................... 14

Příloha B (normativní) Kritérium přístupu denního světla k objektu..................................................................................... 22


Strana 3

Předmluva

ČSN 73 0580 „Denní osvětlení budov“ se člení na:

      Část 1: Základní požadavky

      Část 2: Denní osvětlení obytných budov

      Část 3: Denní osvětlení škol

      Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Souvisící ČSN

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Obdobné mezinárodní normy

prEN 15193 Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting 
(Energetické hodnocení budov - Energetické požadavky na osvětlení - Stanovení potřeby energie pro osvětlení)

Změny proti předchozí normě

Při revizi byly aktualizovány údaje o normativních odkazech a doplněny definice a značky podle ČSN IEC 50(845). Nejpodstatnější věcnou změnou je zavedení kritéria přístupu denního světla k průčelí objektu v normativní příloze B.

Vypracování normy

Zpracovatel: IČO 13158686, doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů budov a pro posuzování návrhu stavebních objektů z hlediska jejich vlivu na denní osvětlení vnitřních prostorů okolních budov.-- Vynechaný text --