ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.080                                                                                                                       Květen 2007

Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost
stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821
ed. 2

 

Fire protection of buildings - Fire resistance of engineering structures

Sécurité des bâtiments contre l’incendie - Résistance au feu des constructions

Brandsicherheit der Bauten - Feuerwiderstandsdauer bei den Bauteils

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-03-01 se ruší ČSN 73 0821 z 1973-02-28, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78490


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva ....................................................................................................................................................................................... 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 4

4       Všeobecně............................................................................................................................................................................... 4

4.1    Základní ustanovení............................................................................................................................................................... 4

4.2    Aplikační pravidla.................................................................................................................................................................... 4

5       Tabulkové hodnoty................................................................................................................................................................. 5

Příloha A (informativní) Příklady detailů provedení stavebních prvků s požární odolností............................................... 13


Strana 3

Předmluva

Úvod

V návaznosti na nové poznatky z oblasti stanovení požární odolnosti a s ohledem na postupné vydávání harmonizovaných ČSN EN a Eurokódů ČSN EN 199x-1-2 bylo zpracováno znění ČSN 73 0821 ed. 2. Vzhledem ke snaze o zajištění kontinuity je stanoveno, že tato norma s účinností od 2010-03-01 ruší ČSN 73 0821 z 1973-02-28, která do 2010-03-01 platí souběžně s touto normou. V případě rozporu mezi hodnocením podle ČSN 73 0821:1973 a ČSN 730821 ed. 2 platí hodnoty ČSN 73 0821 ed. 2 z května 2007.

Předpokládá se, že v dalším období (tj. do 2010-03-01) bude tato norma aktualizována mj. s ohledem na požadavky odborné veřejnosti související s používáním Eurokódů ČSN EN 199x-1-2.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto změnám:

      hodnoty požární odolnosti jsou stanoveny v návaznosti na ČSN 73 0810:2005;

      u jednotlivých položek je uváděna přímo jejich požární klasifikace;

      je provedeno také zatřídění konstrukčních částí (dílců a prvků) - druhu DP1, DP2 nebo DP3;

      jsou určeny prováděcí podmínky (zejména ve vztahu ke geometrickým rozměrům) konstrukčních části (dílců a prvků).

Vypracování normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Radek Špaček, s využitím podkladů   
od Ing. Františka Pelce, IČ 12661724

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví hodnoty požární odolnosti některých stavebních konstrukcí, dále jejich klasifikační zatřídění a také hodnocení druhu konstrukčních částí (dílců a prvků).

Normou je stanovena požární odolnost těch stavebních konstrukcí, na něž nelze použít Eurokódy a pro něž nejsou zpracovávány harmonizované EN.

POZNÁMKA Norma se vztahuje zejména na konstrukce, které se zhotovují přímo na stavbě nebo se vyskytují u dokončených staveb.-- Vynechaný text --