ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.40                                                                                                                                 Květen 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonových konstrukcí - Definice, požadavky,
kontrola kvality a hodnocení shody -
Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů

ČSN
EN 1504- 6

73 2101

 

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control
and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar

Produits et systémes pour la protection et la réparation de structures en béton - Définitions, exigences, maítrise
de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 6: Ancrage d‘armature

Produkte und systeme für den Schultz und die Instandsetzung von Betontragverken - Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 6: Verankerung von Bewehrungsstäben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1504- 6:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1504- 6:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78399


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1015-17 zavedena v ČSN EN 1015-17 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

EN 1504-1:2005 zavedena v ČSN EN 1504-1 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice

EN 1504-8:2004 zavedena v ČSN EN 1504-8 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody

ENV 1504-9:1997 zavedena v ČSN P ENV 1504-9 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů

prEN 1544 dosud nezavedena

EN 1767 zavedena v ČSN EN 1767 (73 2117) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Infračervená analýza

EN 1877-1 zavedena v ČSN EN 1877-1 (73 2123) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 1: Stanovení epoxidového ekvivalentu

EN 1877-2 zavedena v ČSN EN 1877-2 (73 2123) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 2: Stanovení aminového čísla pomocí stupně celkové zásaditosti

prEN 1881 dosud nezavedena

EN 12190 zavedena v ČSN EN 12190 (73 2113) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt

EN 12192-1 zavedena v ČSN EN 12192-1 (73 2122) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí

EN 12614 zavedena v ČSN EN 12614 (73 2149) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů

EN 13294 zavedena v ČSN EN 13294 (73 2130) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby tuhnutí

EN 13395-2 zavedena v ČSN EN 13395-2 (73 2133) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ISO 9514 zavedena v ČSN EN ISO 9514 (67 3033) Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení (ISO 9514:2005)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních výrobků (Costruction Products Directive - CPD 89/106/EEC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 5.1 a do přílohy A doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, IČ 216305,
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 1504- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Srpen 2006

ICS 91.080.40

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí -
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody -
Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -
Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar

 

Produits et systémes pour la protection
et la réparation de structures en béton -
Définitions, exigences, maítrise de la qualité
et évaluation de la conformité -
Partie 6: Ancrage d‘armature

Produkte und systeme für den Schultz
und die Instandsetzung von Betontragverken -
Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung
und Beurteilung der Konformität -
Teil 6: Verankerung von Bewehrungsstäben

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-07-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1504-6:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 7

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 8

4             Funkční vlastnosti pro určená použití........................................................................................................................... 8

5             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5.1          Identifikační požadavky.................................................................................................................................................... 9

5.2          Požadavky na funkční vlastnosti.................................................................................................................................... 9

5.3          Uvolňování nebezpečných látek.................................................................................................................................... 9

5.4          Reakce na oheň............................................................................................................................................................. 10

6             Vzorkování........................................................................................................................................................................ 10

7             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 10

7.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 10

7.2          Počáteční zkoušky typu.................................................................................................................................................. 10

7.3          Řízení výroby u výrobce.................................................................................................................................................. 10

7.4          Posuzování, dohled a certifikace řízení výroby u výrobce........................................................................................ 10

8             Označení a značení štítkem.......................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 11

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 12

Příloha ZA (informativní)............................................................................................................................................................... 13

ZA.1       Předmět a odpovídající vlastnosti............................................................................................................................... 13

ZA.2       Prokazování shody......................................................................................................................................................... 14

ZA.2.1    Systém (systémy) prokazování shody........................................................................................................................ 14

ZA.2.2    ES certifikát a prohlášení o shodě.............................................................................................................................. 16

ZA.3       Označení shody CE a značení štítkem....................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tato norma (EN 1504-6:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této části evropské normy je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Tato norma byla vypracována subkomisí 8 „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“ (sekretariát zajišťuje AFNOR).

Tato část EN 1504 nenahrazuje žádnou jinou evropskou normu.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS).

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy

Tato část EN 1504 obsahuje informativní přílohu A týkající se řízení výroby u výrobce a informativní přílohu B
týkající se uvolňování nebezpečných látek.

Tato část evropské normy je jednou z částí této normy o výrobcích a systémech pro ochranu a opravy betonových konstrukcí. Další části jsou uvedeny níže:

EN 1504-1 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 1: Definitions 
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice)

EN 1504-2 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete       
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu)

EN 1504-3 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair   
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce)

EN 1504-4 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding   
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování)

EN 1504-5 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 5: Concrete injection   
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu)

EN 1504-71 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection  
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi)

EN 1504-8 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 8: Quality control and evaluation of conformity  
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody)

ENV 1504-92 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 9: General principles for the use of products and systems
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů)

_______________

1     Tento dokument je připravován.

2     ENV 1504-9 bude muset být upravena v rámci schvalování jako EN tak, aby odpovídala konečné verzi této evropské normy.


Strana 6

EN 1504-10 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works     
(Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část souboru norem EN 1504 specifikuje požadavky na identifikaci, funkční vlastnosti (včetně trvanlivosti) a bezpečnost výrobků a systémů určených pro kotvení ocelové výztuže, která se používá pro konstrukční vyztužování, aby bylo zajištěno spolupůsobení vyztužených betonových konstrukcí.

Tato část souboru norem EN 1504 zahrnuje oblasti použití podle metody opravy 4.2 ENV 1504-9:1997.

POZNÁMKA Předpokládá se, že vhodný výběr konstrukčních prvků, které mají být opraveny, je prováděn kvalifikovanými techniky a že volba výrobků a systémů, které budou použity včetně projektu jsou založeny na tomto výběru.-- Vynechaný text --