ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50                                                                                                                                Duben 2007

Zálivky a vložky do spár -
Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár

ČSN
EN 14188-3

73 6151

 

Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals

Produits de scellement de joints - Partie 3: Spécifications pour les joints d'étanchéité moulés

Fugeneinlagen und Fugenmassen - Teil 3: Anforderungen an elastomere Fugenprofile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14188-3:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14188-3:2006. It has been translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14188-3 (73 6151) z června 2006.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77977


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14188-3:2006 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14188-3 (73 6151) z června 2006 převzala EN 14188-3:2006 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 14840 zavedena v ČSN EN 14840 (73 6151) Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků -
Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 3302-1 zavedena v ČSN ISO 3302-1 (63 0100) Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106 EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, Mgr. David Bárta, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Dostálem a Ing. Jaroslavem Hvízdalem, OAT s.r.o.

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14188-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                        
Leden 2006

ICS 91.100.50

Zálivky a vložky do spár -
Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár

Joint fillers and sealants -
Part 3: Specifications for preformed joint seals

 

Produits de scellement de joints -
Partie 3: Spécifications pour les joints d'étanchéité moulés

Fugeneinlagen und Fugenmassen -
Teil 3: Anforderungen an elastomere Fugenprofile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14188-3:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2       Rozměrové tolerance......................................................................................................................................................... 7

5.3       Nedostatky a poruchy......................................................................................................................................................... 7

5.4       Tvrdost................................................................................................................................................................................... 7

5.5       Pevnost v tahu a protažení při přetržení.......................................................................................................................... 7

5.6       Trvalá deformace v tlaku na vzduchu............................................................................................................................... 7

5.7       Zrychlené stárnutí na vzduchu.......................................................................................................................................... 8

5.8       Uvolnění napětí při stlačení............................................................................................................................................... 8

5.9       Regenerace za nízkých a vysokých teplot (-25 °C, +70 °C)......................................................................................... 8

5.10     Odolnost proti ozonu.......................................................................................................................................................... 8

5.11     Ochrana proti protažení...................................................................................................................................................... 8

5.12     Funkční zkoušení pro oblasti s chladným klimatem.................................................................................................... 8

5.13     Nebezpečné látky................................................................................................................................................................ 8

6          Posuzování shody............................................................................................................................................................... 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Zkoušky typu....................................................................................................................................................................... 10

6.3       Řízení výroby (u výrobce) (FPC)....................................................................................................................................... 10

7          Označování, značení štítkem a balení........................................................................................................................... 11

Příloha A (normativní) Počáteční zkoušky typu a četnosti zkoušek pro řízení výroby (u výrobce).................................... 12

Příloha B (informativní) Příklad výrobního listu výrobku.......................................................................................................... 13

Příloha C (informativní) Provádění.............................................................................................................................................. 14

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nebo jiných nařízení
směrnice EU o stavebních výrobcích............................................................................................................................. 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2007.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma je jednou ze souboru následujících norem:

EN 14188-1 Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

EN 14188-2 Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

EN 14188-3 Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky pro těsnící profily do spár zhotovené z vulkanizované pryže pro cementobetonové kryty pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Jsou uvedeny rovněž požadavky pro hotové těsnící profily. Tato norma platí pro těsnící profily do spár používané při stavbě a údržbě cementobetonových krytů.-- Vynechaný text --