ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.040; 91.010.30; 91.080.40                                                                                                        Květen 2007

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 2: Betonové mosty -
Navrhování a konstrukční zásady

ČSN
EN 1992-2

73 6208

 

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges -
Design and detailing rules

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2: Ponts en Bèton -
Calcul et dispositions constructives

Eurocode 2 - Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken -
Planungs-und Ausführungsregeln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1992-2:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1992-2:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1992-2 (73 1201) z června 2006.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77901


Strana 2

Národní předmluva

Všeobecně

ČSN EN 1992-2 (73 6208) přejímá evropskou normu EN 1992-2:2005 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady, včetně jejích příloh A až QQ. Nahrazuje předběžnou normu ČSN P ENV 1992-2:1998 (73 6208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty včetně národního aplikačního dokumentu, které budou zrušeny po zavedení příslušného souboru Eurokódu, nejpozději do března 2010.

Součástí ČSN EN 1992-2 je národní příloha NA k EN 1992-2, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1992-2

ČSN EN 1992-2 zahrnuje:

      národní předmluvu,

      hlavní text s přílohami A až QQ,

      národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až QQ je identickým překladem evropské normy EN 1992-2.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1992-2, ve kterých to tato norma umožňuje.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky
normativní charakter.

Použití národně stanovených parametrů je umožněno v následujících článcích:

3.1.2 (102)P, 3.1.6 (101)P, 3.1.6 (102)P, 3.2.4 (101)P;

4.2 (105), 4.2 (106), 4.4.1.2 (109);

5.1.3 (101)P, 5.2 (105), 5.3.2.2 (104), 5.5 (104), 5.7 (105);

6.1 (109), 6.1 (110), 6.2.2 (101), 6.2.3 (103), 6.2.3 (107), 6.2.3 (109), 6.8.1 (102), 6.8.7 (101);

7.2 (102), 7.3.1 (105), 7.3.3 (101), 7.3.4 (101);

8.9.1 (101), 8.10.4 (105), 8.10.4 (107);

9.1 (103), 9.2.2 (101), 9.5.3 (101), 9.7 (102), 9.8.1 (103);

11.9 (101), 113.2 (102), 113.3.2 (103).

Národní příloha také určuje uplatnění informativních příloh A až QQ a poskytuje doplňující informace pro používání ČSN EN 1992-2 v České republice.

ČSN EN 1992-2 se používá pro navrhování betonových mostů společně s ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1997 a ČSN EN 1998.

ČSN EN 1992-2 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla (článek 1.4), které se používají v České republice jako normativní.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1992-2 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1992-2 z dubna 2006 převzala EN 1992-2 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991-1-5 zavedena v ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou


Strana 3

EN 1991-1-6 zavedena v ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

EN 1992-1-1 zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1998-2 zavedena v ČSN EN 1998-2 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ISO 3898 zavedena v ČSN ISO 3898 (73 0030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování -
Základní značky

ENV 13670-1 zavedena v ČSN P ENV 13670-1 (73 2400): Provádění betonových konstrukcí - Část 1:
Společná ustanovení (EN 13670 dosud nezavedena) *).

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Ing. Roman Šafář

Technická normalizační komise: TNK 36

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl

_______________

*)    Přejímání jednotlivých částí Eurokódů EN 1991 až EN 1999 je průběžně oznamováno ve Věstníku ÚNMZ. Předpokládá se, že do konce roku 2008 budou převzaty všechny části Eurokódů EN 1991 až EN 1999.


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1992-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Říjen 2005

ICS 93.040; 91.010.30; 91.080.40                                                                           Nahrazuje ENV 1992-2:1996

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 2: Betonové mosty -
Navrhování a konstrukční zásady

Eurocode 2: Design of concrete structures -
Part 2: Concrete bridges -
Design and detailing rules

 

Eurocode 2: Calcul des structures
en béton -
Partie 2: Ponts en Bèton -
Calcul et dispositions constructives

Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken -
Teil 2: Betonbrücken -
Planungs- und Ausführungsregeln

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-04-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 1992-2:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 10

Vývoj Eurokódů............................................................................................................................................................................... 10

Status a rozsah použití Eurokódů............................................................................................................................................... 10

Národní normy zavádějící Eurokódy........................................................................................................................................... 10

Vztah mezi Eurokódy a harmonizovanými technickými specifikacemi (EN a ETA) pro výrobky....................................... 10

Doplňující informace specifické pro EN 1992-2 a propojení s EN 1992-1-1..................................................................... 10

Národní příloha k EN 1992-2....................................................................................................................................................... 11

1             Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

1.1          Rozsah platnosti............................................................................................................................................................. 12

1.1.2       Rozsah platnosti Části 2 Eurokódu 2......................................................................................................................... 12

1.106     Značky............................................................................................................................................................................... 12

2             Zásady navrhování......................................................................................................................................................... 16

3             Materiály........................................................................................................................................................................... 17

3.1          Beton................................................................................................................................................................................. 17

3.1.2       Pevnost............................................................................................................................................................................. 17

3.1.6       Návrhové tlakové a tahové pevnosti............................................................................................................................ 18

3.2          Betonářská ocel.............................................................................................................................................................. 18

3.2.4       Duktilita............................................................................................................................................................................. 18

4             Trvanlivost a krycí vrstva výztuže................................................................................................................................... 18

4.2          Podmínky prostředí........................................................................................................................................................ 18

4.3          Požadavky na trvanlivost................................................................................................................................................ 19

4.4          Metody posuzování......................................................................................................................................................... 19

4.4.1       Krycí vrstva betonu.......................................................................................................................................................... 19

5             Analýza konstrukce......................................................................................................................................................... 19

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 20

5.1.1       Obecné požadavky......................................................................................................................................................... 20

5.1.3       Zatěžovací případy a kombinace................................................................................................................................. 21

5.2          Geometrické imperfekce............................................................................................................................................... 21

5.3          Idealizace konstrukce.................................................................................................................................................... 21

5.3.1       Modely konstrukce pro celkovou analýzu................................................................................................................... 21

5.3.2       Geometrické veličiny...................................................................................................................................................... 21

5.5          Lineárně pružná analýza s omezenou redistribucí.................................................................................................. 22

5.6          Plastická analýza............................................................................................................................................................ 22

5.6.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 22

5.6.2       Plastická analýza pro nosníky, rámy a desky............................................................................................................ 22

5.6.3       Rotační kapacita............................................................................................................................................................. 22

5.7          Nelineární analýza.......................................................................................................................................................... 22

5.8          Analýza účinků druhého řádu s normálovým zatížením.......................................................................................... 23

5.8.3       Zjednodušená kritéria pro účinky druhého řádu...................................................................................................... 23

5.8.4       Dotvarování...................................................................................................................................................................... 23


Strana 7

Strana

5.10        Předpjaté prvky a konstrukce....................................................................................................................................... 24

5.10.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 24

5.10.8    Účinky předpětí v mezních stavech únosnosti.......................................................................................................... 24

6             Mezní stavy únosnosti (MSÚ)....................................................................................................................................... 24

6.1          Ohybový moment s normálovou silou nebo bez normálové síly........................................................................... 24

6.2          Smyk................................................................................................................................................................................. 26

6.2.2       Prvky nevyžadující návrh smykové výztuže.................................................................................................................. 26

6.2.3       Prvky vyžadující návrh smykové výztuže....................................................................................................................... 27

6.2.4       Smyk mezi stěnou a přilehlými deskami průřezu tvaru T....................................................................................... 29

6.2.5       Smyk ve styčné ploše mezi betony různého stáří..................................................................................................... 30

6.2.106  Smyk a příčný ohyb......................................................................................................................................................... 30

6.3          Kroucení........................................................................................................................................................................... 30

6.3.2       Postup návrhu................................................................................................................................................................. 30

6.7          Místně zatížené plochy................................................................................................................................................... 32

6.8          Únava................................................................................................................................................................................ 32

6.8.1       Podmínky ověření........................................................................................................................................................... 32

6.8.4       Postup ověření pro betonářskou a předpínací výztuž.............................................................................................. 33

6.8.7       Ověření betonu namáhaného tlakem nebo smykem.............................................................................................. 33

6.109     Membránové prvky.......................................................................................................................................................... 34

7             Mezní stavy použitelnosti (MSP)................................................................................................................................... 35

7.2          Omezení napětí............................................................................................................................................................... 35

7.3          Omezení trhlin................................................................................................................................................................. 35

7.3.1       Obecné předpoklady...................................................................................................................................................... 35

7.3.2       Minimální průřezové plochy výztuže............................................................................................................................. 35

7.3.3       Omezení šířky trhlin bez přímého výpočtu.................................................................................................................. 38

7.3.4       Výpočet šířky trhlin.......................................................................................................................................................... 38

7.4          Omezení průhybu........................................................................................................................................................... 38

7.4.1       Obecné předpoklady...................................................................................................................................................... 38

7.4.2       Případy, kdy lze od výpočtů upustit.............................................................................................................................. 38

8             Konstrukční uspořádání betonářské a předpínací výztuže - Všeobecně............................................................. 39

8.9          Svazky prutů..................................................................................................................................................................... 39

8.9.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 39

8.10        Předpínací výztuž............................................................................................................................................................. 40

8.10.3    Kotevní oblasti dodatečně předpjatých prvků............................................................................................................ 40

8.10.4    Kotvy a spojky předpínací výztuže................................................................................................................................ 40

9             Konstrukční uspořádání prvků a podrobná pravidla................................................................................................ 41

9.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 42

9.2          Nosníky............................................................................................................................................................................. 42

9.2.2       Smyková výztuž................................................................................................................................................................ 42

9.5          Sloupy............................................................................................................................................................................... 43

9.5.3       Příčná výztuž..................................................................................................................................................................... 43

9.7          Vysoké nosníky............................................................................................................................................................... 43


Strana 8

Strana

9.8          Základy............................................................................................................................................................................. 43

9.8.1       Roznášecí hlavice pilot.................................................................................................................................................. 43

9.10        Ztužující systémy............................................................................................................................................................. 43

10           Doplňující pravidla pro prefabrikované betonové dílce a montované konstrukce.............................................. 43

10.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 44

10.9        Zvláštní pravidla pro navrhování a konstrukční uspořádání................................................................................... 44

10.9.7    Ztužující systémy............................................................................................................................................................. 44

11           Konstrukce z betonu s pórovitým kamenivem (LWAC)........................................................................................... 44

11.9        Konstrukční uspořádání prvků a podrobná pravidla................................................................................................ 44

12           Konstrukce z prostého a slabě vyztuženého betonu................................................................................................ 44

113         Navrhování s ohledem na stádia provádění............................................................................................................. 44

113.1     Všeobecně....................................................................................................................................................................... 44

113.2     Zatížení během provádění............................................................................................................................................ 45

113.3     Kritéria pro posouzení................................................................................................................................................... 45

113.3.1  Mezní stavy únosnosti.................................................................................................................................................... 45

113.3.2  Mezní stavy použitelnosti............................................................................................................................................... 45

Příloha A (informativní) Úprava dílčích součinitelů pro materiály......................................................................................... 46

Příloha B (informativní) Poměrné přetvoření od dotvarovaní a smršťování........................................................................ 47

B.100     Všeobecně....................................................................................................................................................................... 47

B.103     Vysokopevnostní beton................................................................................................................................................. 47

B.103.1  Autogenní smršťování................................................................................................................................................... 48

B.103.2  Smršťování od vysychání.............................................................................................................................................. 48

B.103.3  Dotvarování...................................................................................................................................................................... 49

B.103.4  Základní dotvarování...................................................................................................................................................... 49

B.103.5  Dotvarování při vysychání.............................................................................................................................................. 49

B.104     Postup založený na zkouškách.................................................................................................................................... 49

B.104.1  Autogenní smršťování................................................................................................................................................... 50

B.104.2  Smršťování od vysychání.............................................................................................................................................. 50

B.104.3  Základní dotvarování...................................................................................................................................................... 50

B.104.4  Dotvarování při vysychání.............................................................................................................................................. 50

B.105     Odhad dlouhodobého vývoje zpožděného poměrného přetvoření....................................................................... 51

Příloha C (normativní) Vlastnosti betonářské výztuže vyhovující tomuto Eurokódu........................................................... 52

Příloha D (informativní) Podrobná metoda výpočtu ztrát relaxací předpínací oceli............................................................ 53

Příloha E (informativní) Indikativní pevnostní třídy betonu vzhledem k trvanlivosti............................................................. 54

Příloha F (informativní) Vztahy pro tahovou výztuž při rovinné napjatosti............................................................................. 55

F.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 55

Příloha G (informativní) Interakce konstrukce s podložím...................................................................................................... 56

Příloha H (informativní) Celkové účinky druhého řádu v konstrukcích................................................................................. 57

Příloha I (informativní) Analýza desek lokálně podepřených a smykových stěn................................................................ 58

I.1.2        Analýza metodou náhradních rámů............................................................................................................................ 58

I.1.3        Nepravidelné uspořádání sloupů............................................................................................................................... 58

I.2           Smykové stěny................................................................................................................................................................ 58


Strana 9

Strana

Příloha J (informativní) Pravidla pro konstrukční uspořádání výztuže ve zvláštních případech....................................... 59

J.104     Částečně zatížené plochy............................................................................................................................................. 59

J.104.1  Oblasti uložení mostů.................................................................................................................................................... 59

J.104.2  Kotevní oblasti dodatečně předpjatých prvků............................................................................................................ 59

Příloha KK (informativní) Vlivy časově závislého chování betonu na konstrukce............................................................... 61

KK.1       Úvod.................................................................................................................................................................................. 61

KK.2       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 61

KK.3       Obecná metoda.............................................................................................................................................................. 62

KK.4       Přírůstková metoda........................................................................................................................................................ 62

KK.5       Použití metod lineární viscoelasticity.......................................................................................................................... 62

KK.6       Metoda součinitele stárnutí.......................................................................................................................................... 63

KK.7       Zjednodušený vzorec..................................................................................................................................................... 63

Příloha LL (informativní) Betonové skořepinové prvky............................................................................................................ 65

Příloha MM (informativní) Smyk a příčný ohyb.......................................................................................................................... 70

Příloha NN (informativní) Poškozující ekvivalentní napětí pro posouzení únavy................................................................ 72

NN.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 72

NN.2       Mosty pozemních komunikací...................................................................................................................................... 72

NN.2.1    Betonářská a předpínací výztuž.................................................................................................................................... 72

NN.3       Železniční mosty............................................................................................................................................................. 74

NN.3.1    Betonářská a předpínací výztuž.................................................................................................................................... 74

NN.3.2    Tlačený beton.................................................................................................................................................................. 77

Příloha OO (informativní) Typické oblasti diskontinuit mostů............................................................................................... 79

OO.1      Ztužidla (diafragma) s přímým podepřením stěn komorového průřezu ložisky................................................. 79

OO.2      Ztužidla při nepřímém podepření stěn nosné konstrukce na ložiska.................................................................. 79

OO.3      Ztužidla při monolitickém spojení nosné konstrukce a pilíře................................................................................ 82

OO.4      Ztužidla nosných konstrukcí s dvojitým T průřezem a s ložisky pod stojinami................................................... 82

Příloha PP (informativní) Vyjádření bezpečnosti při nelineární analýze.............................................................................. 84

PP.1       Praktické aplikace.......................................................................................................................................................... 84

Příloha QQ (informativní) Posouzení stěny na smykové trhliny............................................................................................. 87

Národní příloha NA (Informativní) Národně stanovené parametry a doplňující informace.............................................. 88


Strana 10

Předmluva

Tato evropská norma (EN 1992-2:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Této evropské normě je nutno dát nejpozději do dubna 2006 status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 2010.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tento dokument nahrazuje ENV 1992-2.-- Vynechaný text --