ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40, 91.100.25                                                                                                                       Únor 2007

Komíny - Pálené/Keramické tvárnice
pro jednovrstvé komíny -
Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1806

73 4203

 

Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single-wall chimneys - Requirements and test methods

Conduits de fumée - Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduit de fumée simple paroi - Exigenceset metodes
d’essai

Abgasanlagen - Keramik-Formblöcke für einschalige, Abgasanlage - Anforderungen und Prüfmethoden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1806:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1806:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1806 (73 4203) ze září 2001.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77785


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Předmět normy byl rozšířen o způsoby provedení tvárnic (jednoprůduchové, víceprůduchové, kombinované). Termíny a definice byly doplněny o způsoby umístění tepelné izolace. Byl snížen požadavek na soudržnost tvárnice a tepelné izolace. Požadavky na vlastnosti byly doplněny o odolnost proti tepelnému rázu a následnou plynotěsnost. Dále byly doplněny a rozšířeny zkušební metody.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 312 zavedena v ČSN EN 312 (49 2614) Třískové desky - Požadavky

EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443:2004 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 13384-1 zavedena v ČSN EN 13384-1 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část: 1 - Samostatné komíny

EN 14297:2004 zavedena v ČSN EN 14297:2005 (73 4211) Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1:2001 (42 0322) Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly

ISO 2859-1 zavedena V ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 7.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: JELÍNEK Praha, IČ 15927458, Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 1806
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červenec 2006

ICS 91.060.40, 91.100.25                                                                                    Nahrazuje EN 1806:2000

Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny -
Požadavky a zkušební metody

Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single-wall chimneys - Requirements
and test methods

 

Conduits de fumée - Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduit de fumée simple paroi - Exigences et méthodes d’essai

Abgasanlagen - Keramik - Formblöcke
für einschalige Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfmethoden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-07-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1806:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy................................................................................................................................................................... 6

2       Citované normativní dokumenty...................................................................................................................................... 6

3       Termíny a definice.............................................................................................................................................................. 7

4       Typy komínových tvárnic.................................................................................................................................................. 10

5       Materiály............................................................................................................................................................................. 11

6       Tolerance a rozměry........................................................................................................................................................ 11

7       Zkušební zatížení.............................................................................................................................................................. 12

8       Plynotěsnost a odolnost proti tepelnému rázu........................................................................................................... 13

9       Odolnost proti kondenzátu............................................................................................................................................. 13

10     Odolnost proti korozi........................................................................................................................................................ 14

11     Absorpce vody a objemová hmotnost.......................................................................................................................... 14

12     Odolnost proti otěru......................................................................................................................................................... 14

13     Průtočný odpor.................................................................................................................................................................. 14

14     Tepelný odpor................................................................................................................................................................... 14

15     Požární odolnost.............................................................................................................................................................. 15

16     Mrazuvzdornost................................................................................................................................................................. 15

17     Hodnocení shody............................................................................................................................................................. 15

18     Zkušební metody.............................................................................................................................................................. 16

19     Označení............................................................................................................................................................................ 30

20     Označení, značení štítkem a obal................................................................................................................................. 31

Příloha A (normativní)............................................................................................................................................................... 32

Příloha B (normativní)............................................................................................................................................................... 34

Příloha C (normativní)............................................................................................................................................................... 39

Příloha ZA (informativní).......................................................................................................................................................... 42


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1806:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 166 „Komínyjejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do ledna 2007 a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 1806:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na pálené/keramické komínové tvárnice s plnými stěnami nebo stěnami s vertikálními dutinami včetně jejich tvarovek. Zahrnuje jak tvárnice bez napojovací části tak i tvárnice s napojovací částí, sloužící k provázání tvárnice s okolním nebo přilehlým zdivem. Platí i pro komínové tvárnice bez napojovací části, které mají izolaci ve vertikálních dutinách nebo připevněnou na vnější líc stěny. Tato norma stanoví funkční požadavky na průmyslově vyráběné komínové tvárnice.

Při montáži se vytváří součást vícevrstvého komína nebo kompletního (jednovrstvého) komína, kterým bude zajišťován odvod spalin z krbů nebo od spotřebičů paliv do venkovního prostoru.

Tato norma zahrnuje konstrukční díly užívané pro domácí a průmyslové komíny, které nejsou konstrukčně nezávislé (volně stojící). Zkoušení, označení a kontrolní požadavky jsou obsaženy v této normě.

POZNÁMKA 1 Komínové tvárnice podle této normy jsou vyráběné ve třech provedeních:

a)   jednoprůduchové;

b)   víceprůduchové;

c)   kombinace spalinového a větracího průduchu.

POZNÁMKA 2 Komínové tvárnice mohou mít průduchy ve tvaru kruhu, čtverce nebo obdélníku. Spojovací spáry mohou mít stabilizující funkci jako například spoj na polodrážku.-- Vynechaný text --