ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.10; 03.220.01                                                                                                                   Květen 2007

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky,
přestupní uzly a stanoviště -
Část 1: Navrhování zastávek

ČSN 73 6425-1

 

Bus, trolleybus and tramway lines halts

Autobus, trolleybus et tramway stations

Autobus, Trolleybus und Strassenbahnhaltestellen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6425 z prosince 1995.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77564


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice; zkratky................................................................................................................................................. 5

4          Členění zastávek................................................................................................................................................................. 7

5          Společná ustanovení.......................................................................................................................................................... 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2       Návrhové období................................................................................................................................................................. 7

5.3       Navrhování zastávky............................................................................................................................................................ 8

5.4       Umísťování zastávek.......................................................................................................................................................... 8

5.5       Odstavné plochy.................................................................................................................................................................. 9

5.6       Vybavení zastávek............................................................................................................................................................... 9

6          Autobusové a trolejbusové zastávky.............................................................................................................................. 12

6.1       Umístění autobusové nebo trolejbusové zastávky...................................................................................................... 13

6.2       Řešení dopravních ploch autobusových a trolejbusových zastávek........................................................................ 20

7          Tamvajové zastávky........................................................................................................................................................... 25

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

7.2       Umístění.............................................................................................................................................................................. 26

7.3       Nástupiště a nástupní ostrůvky...................................................................................................................................... 27

7.4       Označení nástupních ostrůvků........................................................................................................................................ 29

Příloha A (informativní)  Zastávkový pruh fyzicky oddělený..................................................................................................... 30

Příloha B (informativní)  Zastávkový pruh bez fyzického oddělení......................................................................................... 32

Příloha C (informativní)  Uspořádání nástupišť....................................................................................................................... 34

Příloha D (informativní)  Bezbariérové užívání zastávek.......................................................................................................... 35

Příloha E (informativní)  Dopravní značky IJ 4 umístěné na označníku................................................................................ 45

Příloha F (informativní)  Příklady dopravního značení zastávek............................................................................................. 46

Příloha G (informativní)  Příklady řešení.................................................................................................................................... 47


Strana 3

Předmluva

Tato norma ČSN 73 6425 se společným názvem Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, sestává ze samostatných částí:

Část 1: Navrhování zastávek

Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě ČSN 73 6425 z roku 1995 tato norma mění její uspořádání. Nejprve jsou zařazeny kapitoly, ve kterých jsou ustanovení společná pro všechny druhy zastávek. Další kapitoly pak obsahují ustanovení pro zastávky roztříděné podle druhu dopravy (BUS a TBUS, TRAM). Oproti předchozí normě se rozšiřuje platnost normy i na zastávky a stanice silniční a drážní dopravy, kterou se zajišťuje přeprava osob a základní zásady pro uspořádání přestupních uzlů a stanovišť, které jsou podrobně zpracovány v části 2 této normy. Upřesňuje se používaná terminologie.

Část 1 této normy oproti předchozí normě upravuje: umísťování zálivů zastávek v závislosti na intenzitě provozu a četnosti zastavení provozovaných spojů, geometrii výjezdových klínů, směrové vedení a výšku nástupní hrany zastávky, nejmenší vzdálenosti stojanů čerpacích stanic (ČS) od nejbližší hrany nástupního prostoru, vedení cyklistické dopravy v okolí zastávek a uspořádání nástupiště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V části 2 této normy bude zohledněna ČSN 73 6075.

Obdobné mezinárodní normy

ÖNORM B 4970 Verkehrsbauwerke fűr den Personennahverkehr. Planung von Haltestellen
(auch Normengruppe V).           
(Dopravní stavby pro hromadnou dopravu. Plánování zastávek (též normy skupiny V))

SNV R 640 630 a Bus-Haltestellen; Anordnung und Ausfürung.   
(Autobusové zastávky. Umístění a vyhotovení)

RAS-Ö Richtlinien für die Anlagen von Strassen. Teil: Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs. Abschnitt 2: Omnibus und Obus.  
(Směrnice pro navrhování silnic. Díl: Navrhování veřejné osobní dopravy. Oddíl 2: autobus a trolejbus)

Souvisící ČSN

ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě

ČSN EN 13201-3 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

ČSN EN 13201-4 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

ČSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy

ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže - Základní ustanovení

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných hmot - Základní ustanovení

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů


Strana 4

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva místního rozvoje č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící technické podmínky a další dokumenty

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

POZNÁMKA Technické podmínky (TP) jsou k dispozici u příslušných zpracovatelů, jejichž evidenci zajišťuje MD ČR.

Zásady pro úpravu a umísťování informačních štítků ve slepeckém písmu na označníky - SONS1)
(www.sons.cz/docs/bariery)

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 45272387, Ing. Miloslav Műller

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

_______________

1)    Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví všeobecné zásady navrhování autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek. Norma dále platí pro rekonstrukce, změny staveb a přiměřeně pro opravy a údržbu. Norma platí přiměřeně i pro dočasné a náhradní zastávky.-- Vynechaný text --