ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30                                                                                                                                 Duben 2007

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí -
Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN
EN 1991-1- 4

73 0035

 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

Eurocode 1: Actions sur les structures - Partie 1-4: Actions générales - Actions du vent

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1991-1-4:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1994-1-1:2005 It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) z července 2005.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77516


Strana 2

Národní předmluva

Obecně

ČSN EN 1991-1-4 přejímá evropskou normu EN 1991-1-4:2005 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem včetně jejích příloh A až F. Nahradí předběžnou normu ČSN P ENV 1991-2-4: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem, včetně jejího národního aplikačního dokumentu, která bude zrušena po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010.

Součástí ČSN EN 1991-1-4 je národní příloha NA, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání ČSN EN 1991-1-4

ČSN EN 1991-1-4 zahrnuje

      národní předmluvu;

      hlavní text s přílohami A až F;

      národní přílohu.

Národní předmluva obsahuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až F je identickým překladem evropské normy EN 1991-1-4.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1991-1-4, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

1.1(11) POZNÁMKA 1, 1.5(2);

4.1(1), 4.2 (1)P POZNÁMKA 2, 4.2(2)P POZNÁMKY 1, 2, 3 a 5, 4.3.1(1) POZNÁMKY 1 a 2, 4.3.2(1), 4.3.2(2), 4.3.3(1), 4.3.4(1), 4.3.5(1), 4.4(1) POZNÁMKA 2, 4.5(1) POZNÁMKY 1 a 2;

5.3(5);

6.1(1), 6.3.1(1) POZNÁMKA 3, 6.3.2(1);

7.1.2(2), 7.1.3(1), 7.2.1(1) POZNÁMKA 2, 7.2.2(1), 7.2.2(2) POZNÁMKA 1, 7.2.8(1), 7.2.9(2), 7.2.10(3) POZNÁMKY 1 a 2, 7.4.1(1), 7.4.3(2), 7.6(1) POZNÁMKA 1, 7.7(1) POZNÁMKA 1, 7.8(1), 7.10(1) POZNÁMKA 1, 7.11(1) POZNÁMKA 2, 7.13(1), 7.13(2);

8.1(1) POZNÁMKY 1 a 2, 8.1(4), 8.1(5), 8.2(1) POZNÁMKA 1, 8.3(1), 8.3.1(2), 8.3.2(1), 8.3.3(1) POZNÁMKA 1, 8.3.4(1), 8.4.2(1) POZNÁMKY 1 a 2;

Příloha A.2(1);

Příloha E.1.3.3(1), E.1.5.1(1) POZNÁMKY 1 a 2, E.1.5.1(3), E.1.5.2.6(1) POZNÁMKA 1, E.1.5.3(2) POZNÁMKA 1, E.1.5.3(4), E.1.5.3(6), E.3(2);

Národní příloha také určuje uplatnění informativních příloh A, B, C, D, E, F a poskytuje doplňující informace pro používání ČSN EN 1991-4 v České republice.

ČSN EN 1991-1-4 se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999.

Tuto ČSN EN 1991-1-4 včetně národní přílohy lze použít také jako podklad pro navrhování staveb, které se vymykají z rozsahu platnosti EN 1990 až EN 1999.

ČSN EN 1991-1-4 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla (článek 1.4), které se používají v České republice jako normativní.


Strana 3

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1991-1-4 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1991-1-4 z července 2005 převzala EN 1991-1-4 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód - Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991-1-3 zavedena v ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

EN 1991-1-6 zavedena v ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

EN 1991-2 zavedena v ČSN EN 1990 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

EN 1993-3-1 nezavedena*)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, IČ 68407700, Ing. Jaromír Král, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Aldabaghová

_______________

*)    Přejímání jednotlivých částí Eurokódů EN 1991 až EN 1999 překladem bude průběžně oznamováno ve Věstníku ÚNMZ. Předpokládá se, že do konce roku 2008 budou převzaty všechny části Eurokódů EN 1991 až EN 1999 překladem.


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 1991-1-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Duben 2005

ICS 91.010.30                                                                                             Nahrazuje ENV 1991-2-4:1995

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -
Zatížení větrem

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

 

Eurocode1: Actions sur les structures - Partie 1-4:
Actions générales - Actions du vent

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 1991-1-4:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1          Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

1.1       Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 13

1.2       Citované normativní dokumenty..................................................................................................................................... 13

1.3       Předpoklady........................................................................................................................................................................ 14

1.4       Rozlišení zásad a aplikačních pravidel......................................................................................................................... 14

1.5       Navrhování pomocí zkoušek a měření.......................................................................................................................... 14

1.6       Definice............................................................................................................................................................................... 14

1.7       Značky.................................................................................................................................................................................. 15

2          Návrhové situace............................................................................................................................................................... 19

3          Modelování zatížení větrem.............................................................................................................................................. 19

3.1       Charakteristika................................................................................................................................................................... 19

3.2       Popis zatížení větrem........................................................................................................................................................ 19

3.3       Klasifikace zatížení větrem............................................................................................................................................... 19

3.4       Charakteristické hodnoty................................................................................................................................................. 19

3.5       Modely.................................................................................................................................................................................. 20

4          Rychlost větru a dynamický tlak...................................................................................................................................... 20

4.1       Zásady výpočtu................................................................................................................................................................... 20

4.2       Základní hodnoty............................................................................................................................................................... 20

4.3       Střední rychlost větru......................................................................................................................................................... 21

4.3.1    Změna v závislosti na výšce............................................................................................................................................ 21

4.3.2    Drsnost terénu................................................................................................................................................................... 21

4.3.3    Orografie............................................................................................................................................................................. 23

4.3.4    Rozsáhlé a značně vyšší sousedící konstrukce.......................................................................................................... 23

4.3.5    Hustě rozmístěné pozemní stavby a překážky............................................................................................................. 23

4.4       Turbulence větru................................................................................................................................................................ 23

4.5       Maximální dynamický tlak................................................................................................................................................. 24

5          Zatížení větrem................................................................................................................................................................... 25

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

5.2       Tlak větru na povrchy......................................................................................................................................................... 25

5.3       Síly od větru......................................................................................................................................................................... 26

6          Součinitel konstrukce cscd................................................................................................................................................ 27

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 27

6.2       Stanovení cscd..................................................................................................................................................................... 27

6.3       Podrobný postup............................................................................................................................................................... 28

6.3.1    Součinitel konstrukce cscd................................................................................................................................................ 28

6.3.2    Posouzení mezního stavu použitelnosti........................................................................................................................ 28

6.3.3    Kmitání v úplavu větru....................................................................................................................................................... 29

7          Součinitele tlaků a sil........................................................................................................................................................ 29

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 29

7.1.1    Výběr aerodynamického součinitele.............................................................................................................................. 29


Strana 7

Strana

7.1.2    Asymetrické a opačně působící tlaky a síly.................................................................................................................. 30

7.1.3    Účinky námrazy a sněhu.................................................................................................................................................. 30

7.2       Součinitele tlaku pro pozemní stavby............................................................................................................................ 31

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 31

7.2.2    Svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem........................................................................................ 32

7.2.3    Ploché střechy.................................................................................................................................................................... 34

7.2.4    Pultové střechy................................................................................................................................................................... 37

7.2.5    Sedlové střechy.................................................................................................................................................................. 39

7.2.6    Valbové střechy.................................................................................................................................................................. 41

7.2.7    Vícelodní střechy................................................................................................................................................................ 42

7.2.8    Klenbové střechy a kopule............................................................................................................................................... 44

7.2.9    Vnitřní tlak............................................................................................................................................................................ 45

7.2.10 Tlak na víceplášťové vnější stěny nebo střechy.......................................................................................................... 47

7.3       Přístřešky............................................................................................................................................................................ 48

7.4       Volně stojící stěny, zděná zábradlí, ploty a informační tabule................................................................................... 52

7.4.1    Volně stojící stěny a zděná zábradlí............................................................................................................................... 52

7.4.2    Součinitele zastínění pro stěny a ploty.......................................................................................................................... 54

7.4.3    Informační tabule............................................................................................................................................................... 54

7.5       Součinitele tření................................................................................................................................................................. 55

7.6       Nosné prvky s obdélníkovými průřezy............................................................................................................................ 56

7.7       Nosné prvky s otevřenými průřezy.................................................................................................................................. 57

7.8       Nosné prvky s průřezem ve tvaru pravidelného mnohoúhelníku............................................................................. 58

7.9       Kruhové válce..................................................................................................................................................................... 59

7.9.1    Součinitele vnějších tlaků................................................................................................................................................ 59

7.9.2    Součinitele síly................................................................................................................................................................... 60

7.9.3    Součinitele síly pro svislé válce v řadě.......................................................................................................................... 62

7.10     Koule.................................................................................................................................................................................... 62

7.11     Příhradové konstrukce a lešení...................................................................................................................................... 63

7.12     Vlajky.................................................................................................................................................................................... 66

7.13     Efektivní štíhlost l a součinitel koncového efektu yl.................................................................................................. 66

8          Zatížení mostů větrem...................................................................................................................................................... 68

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 68

8.2       Výběr postupu výpočtu odezvy......................................................................................................................................... 70

8.3       Součinitele sil..................................................................................................................................................................... 70

8.3.1    Součinitele sil ve směru x (obecná metoda)............................................................................................................... 71

8.3.2    Síly ve směru x - zjednodušená metoda....................................................................................................................... 73

8.3.3    Síly od větru na nosnou konstrukci mostu ve směru z.............................................................................................. 74

8.3.4    Síly od větru na hlavní nosnou konstrukci mostu ve směru y................................................................................... 75

8.4       Pilíře mostu........................................................................................................................................................................ 75

8.4.1    Směry větru a návrhové situace...................................................................................................................................... 75

8.4.2    Účinky větru na pilíře......................................................................................................................................................... 75


Strana 8

Strana

Příloha A (informativní) Vliv terénu.............................................................................................................................................. 76

Příloha B (informativní) Postup 1 pro stanovení součinitele konstrukce cscd..................................................................... 83

Příloha C (informativní) Postup 2 pro stanovení součinitele konstrukce cscd..................................................................... 88

Příloha D (informativní) Hodnoty cscd pro různé typy konstrukcí............................................................................................ 90

Příloha E (informativní) Odtrhávání vírů a aeroelastické nestability..................................................................................... 93

Příloha F (informativní) Dynamické charakteristiky konstrukcí............................................................................................ 110

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................. 119


Strana 9

Předmluva

Tato norma EN 1991-1-4:2005 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 2010.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tento dokument nahrazuje ENV 1991-2-4:1995.

CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.-- Vynechaný text --