ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.10                                                                                                                              Listopad 2006

Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy
pro víceúčelové použití - Specifikace

ČSN
EN 14904

73 5926

 

Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use - Specification

Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs - Spécification

Sportböden - Mehrzweck-Sporthallenböden - Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14904:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14904:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                          76984
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu -  Část 1:
Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2 zavedena v ČSN EN 717-2 (49 0163) Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu -  Část 2:
Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

EN 1516 zavedena v ČSN EN 1516 (73 5920) Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti stlače

EN 1517 zavedena v ČSN EN 1517 (73 5921) Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu

EN 1569 zavedena v ČSN EN 1569 (73 5923) Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení

EN 12235 zavedena v ČSN EN 12235 (73 5973) Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče

EN 12673 zavedena v ČSN EN 12673 (75 7544) Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie

EN 13036-4 zavedena v ČSN EN 13036-4 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

EN 13036-7 zavedena v ČSN EN 13036-7 (73 6175) Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vrstev vozovky - Zkouška latí

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13745 zavedena v ČSN EN 13745 (73 5924) Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti

EN 14808 zavedena v ČSN EN 14808 (73 5959) Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce nárazu

EN 14809 zavedena v ČSN EN 14809 (73 5925) Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace

EN ISO 2813 dosud nezavedena, zavedena v ČSN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85° (ISO 2813:1994, včetně technické textové opravy 1:1997)

EN ISO 5470-1 zavedena v ČSN EN ISO 5470-1 (80 0852) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru

ISO 1957 zavedena v ČSN ISO 1957 (72 7041) Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

ISO 11379 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Novotech s.r.o., IČ 14799367, Ing. Karel Novotný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 14904
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Duben 2006

ICS 97. 220.10

Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití -
Specifikace

Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use - Specification

 

Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs -
Spécification

Sportböden - Mehrzweck-Sporthallenböden -
Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-03-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14904:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky na bezpečnost při používání.......................................................................................................................... 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Tření....................................................................................................................................................................................... 9

4.3       Absorpce nárazu................................................................................................................................................................. 9

4.4       Vertikální deformace........................................................................................................................................................... 9

5          Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 9

5.1       Výška odrazu míče.............................................................................................................................................................. 9

5.2       Odolnost proti valivému zatížení....................................................................................................................................... 9

5.3       Odolnost proti opotřebení.................................................................................................................................................. 9

5.4       Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 10

5.5       Emise formaldehydu........................................................................................................................................................ 11

5.6       Obsah pentachlorfenolu (PCP)...................................................................................................................................... 12

5.7       Světelná odrazivost........................................................................................................................................................... 12

5.8       Zrcadlový lesk..................................................................................................................................................................... 12

5.9       Odolnost proti stlačení..................................................................................................................................................... 12

5.10     Odolnost proti nárazu....................................................................................................................................................... 12

5.11     Míra rovinatosti................................................................................................................................................................... 12

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 12

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Zkouška typu...................................................................................................................................................................... 12

6.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 13

7          Označování a značka........................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Odolnost syntetických sportovních podlah proti opakovanému nárazu.................................... 14

Příloha B (informativní) Absorpce nárazu a vertikální deformace pružných sportovních podlah.................................... 15

Příloha C (normativní) Analýza pentachlorphenolu u povrchů pro sportoviště................................................................... 16

C.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

C.2       Činidla................................................................................................................................................................................. 16

C.3       Zařízení................................................................................................................................................................................ 16

C.4       Odběr a příprava vzorku.................................................................................................................................................... 16

C.5       Vyjmutí vzorku a analýza................................................................................................................................................... 16

C.6       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 16

Příloha D (normativní) Řízení výroby u výrobce......................................................................................................................... 17

D.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

D.2       Kontrola materiálu před zpracováním........................................................................................................................... 17

D.3       Kontrola pracovního postupu.......................................................................................................................................... 17

D.4       Kontrola přesného měření.............................................................................................................................................. 17

D.5       Zkoušení konečných výrobků.......................................................................................................................................... 17


Strana 5

Strana

D.6       Kontrola a stav zkoušení výrobků................................................................................................................................... 18

D.7       Sledovatelnost................................................................................................................................................................... 18

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích ..................................................................................................................................................... 19


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14904:2006) byla vypracovaná technickou komisí CEN/TC 217 „Povrchy pro sportoviště“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do října 2006.

Tato evropská norma byla vypracována v souladu s mandátem, uděleným CEN od Evropské komise a Evropské asociace pro volný obchod a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na povrchy pro víceúčelové sportovní haly. Zahrnuje také podlahové systémy tvořené konstrukcí podkladu a vrchními vrstvami, které jsou prefabrikované, vyrobené na místě nebo se jedná o kombinaci těchto typů. Je také určena pro posuzování shody výrobků podle požadavků této evropské normy. Tato evropská norma není platná pro tenisové haly.

POZNÁMKA Víceúčelové využití se definuje podle příslušných národních předpisů.-- Vynechaný text --