ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40                                                                                                   Listopad 2006

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 1-2: Obecná pravidla -
Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN
EN 1992-1-2

73 1201

 

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu

Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung
für den Brandfall

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1992-1-2:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1992-1-2:2004. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1992-1-2 (73 1201) z června 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                          76681
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Všeobecně

ČSN EN 1992-1-2 přejímá evropskou normu EN 1992-1-2:2004 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru, včetně jejích příloh A až E. Nahradí předběžnou normu ČSN P ENV 1992-1-2:1998 (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru, včetně jejího národního aplikačního dokumentu, která bude zrušena po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010.

Součástí ČSN EN 1992-1-2 je národní příloha, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1992-1-2

ČSN EN 1992-1-2 zahrnuje

         národní předmluvu,

         hlavní text s přílohami A až E,

         národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až E je identickým překladem evropské normy EN 1992-1-2.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1992-1-2, ve kterých to tato norma umožňuje.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Použití národně stanovených parametrů je umožněno v následujících článcích:

         2.1.3(2), 2.3(2)P,

         3.2.3(5), 3.2.4(2), 3.3.3(1),

         4.1(1)P, 4.5.1(2),

         5.2(3), 5.3.2(2), 5.6.1(1), 5.7.3(2),

         6.1(5), 6.2(2), 6.3(1), 6.4.2.1(3), 6.4.2.2(2).

Národní příloha také určuje uplatnění informativních příloh A až E a poskytuje doplňující informace pro používání ČSN EN 1992-1-1 v České republice.

ČSN EN 1992-1-2 stanovuje doplňující pravidla pro návrh konstrukcí na účinky požáru k návrhu podle ČSN EN 1992-1-1, která se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1997 a ČSN EN 1998.

ČSN EN 1992-1-2 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla (článek 1.4), která se používají v České republice jako normativní.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1992-1-2 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1992-1-2 z června 2005 převzala EN 1992-1-2 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991-1-2 zavedena v ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru


Strana 3

EN 1992-1-1 zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 10080 zavedena v ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

EN 10138-2 dosud nezavedena

EN 10138-3 dosud nezavedena

EN 10138-4 dosud nezavedena

Informace o citovaných předpisech

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel: LANGER Consulting s.r.o.; IČ 27082474; Ing. Jaroslav Langer, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 1992-1-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Prosinec 2004

ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40                                                           Nahrazuje ENV 1992-1-2:1995

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design

 

Eurocode 2: Calcul des structures en béton -
Partie 1-2: Règles générales - Calcul du
comportement au feu

Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spann-betontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 1992-1-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 9

Vývoj Eurokódů............................................................................................................................................................................. 9

Status a rozsah použití Eurokódů........................................................................................................................................... 10

Vztah mezi Eurokódy a harmonizovanými technickými specifikacemi (EN a ETA) pro výrobky.................................. 10

Doplňující informace specifické pro EN 1992-1-2.............................................................................................................. 11

1          Všeobecně..................................................................................................................................................................... 14

1.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 14

1.1.1    Rozsah platnosti Eurokódu 2..................................................................................................................................... 14

1.1.2    Rozsah platnosti Části 1-2 Eurokódu 2................................................................................................................... 14

1.2       Citované normativní dokumenty................................................................................................................................. 14

1.3       Předpoklady................................................................................................................................................................... 15

1.4       Rozlišení zásad a aplikačních pravidel.................................................................................................................... 15

1.5       Definice........................................................................................................................................................................... 15

1.6       Značky............................................................................................................................................................................. 16

1.6.1    Doplňující značky k EN 1992-1-1............................................................................................................................... 16

1.6.2    Doplňující indexy k EN 1992-1-1................................................................................................................................ 17

2          Zásady navrhování........................................................................................................................................................ 17

2.1       Požadavky....................................................................................................................................................................... 17

2.1.1    Všeobecně..................................................................................................................................................................... 17

2.1.2    Nominální požár............................................................................................................................................................ 17

2.1.3    Parametrický požár....................................................................................................................................................... 18

2.2       Zatížení............................................................................................................................................................................ 18

2.3       Návrhové hodnoty materiálových vlastností............................................................................................................. 18

2.4       Metody ověření............................................................................................................................................................... 19

2.4.1    Všeobecně..................................................................................................................................................................... 19

2.4.2    Analýza prvku................................................................................................................................................................. 19

2.4.3    Analýza části konstrukce............................................................................................................................................. 20

2.4.4    Globální analýza konstrukce....................................................................................................................................... 20

3          Materiálové vlastnosti................................................................................................................................................... 21

3.1       Všeobecně..................................................................................................................................................................... 21

3.2       Pevnostní a deformační vlastnosti při zvýšených teplotách.................................................................................. 21

3.2.1    Všeobecně..................................................................................................................................................................... 21

3.2.2    Beton............................................................................................................................................................................... 21

3.2.3    Betonářská ocel............................................................................................................................................................ 23

3.2.4    Předpínací výztuž........................................................................................................................................................... 26

3.3       Teplotní a fyzikální vlastnosti betonu s křemičitým a vápencovým kamenivem................................................ 27

3.3.1    Teplotní prodloužení..................................................................................................................................................... 27

3.3.2    Měrné teplo.................................................................................................................................................................... 27

3.3.3    Tepelná vodivost........................................................................................................................................................... 29

3.4       Teplotní prodloužení betonářské a přepínací oceli................................................................................................ 29

4          Postupy navrhování...................................................................................................................................................... 30

4.1       Všeobecně..................................................................................................................................................................... 30


Strana 7

Strana

4.2       Jednoduchá výpočetní metoda....................................................................................................................................... 31

4.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 31

4.2.2    Teplotní profily.................................................................................................................................................................... 31

4.2.3    Redukovaný průřez............................................................................................................................................................ 31

4.2.4    Redukce pevnosti.............................................................................................................................................................. 32

4.3       Zpřesněné výpočetní metody.......................................................................................................................................... 34

4.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 34

4.3.2    Teplotní odezva.................................................................................................................................................................. 35

4.3.3    Mechanická odezva........................................................................................................................................................... 35

4.3.4    Platnost zpřesněných výpočetních metod..................................................................................................................... 36

4.4       Smyk, kroucení a kotvení.................................................................................................................................................. 36

4.5       Odštěpování....................................................................................................................................................................... 36

4.5.1    Explosivní odštěpování..................................................................................................................................................... 36

4.5.2    Odpadávání betonu........................................................................................................................................................... 36

4.6       Styky..................................................................................................................................................................................... 37

4.7       Ochranné vrstvy.................................................................................................................................................................. 37

5          Tabulkové údaje................................................................................................................................................................ 37

5.1       Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 37

5.2       Obecná návrhová pravidla............................................................................................................................................... 37

5.3       Sloupy.................................................................................................................................................................................. 41

5.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 41

5.3.2    Metoda A.............................................................................................................................................................................. 41

5.3.3    Metoda B............................................................................................................................................................................. 43

5.4       Stěny.................................................................................................................................................................................... 44

5.4.1    Nenosné stěny (příčky)..................................................................................................................................................... 44

5.4.2    Nosné plné stěny.............................................................................................................................................................. 45

5.4.3    Požární stěny...................................................................................................................................................................... 45

5.5       Tažené prvky....................................................................................................................................................................... 46

5.6       Nosníky................................................................................................................................................................................ 46

5.6.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 46

5.6.2    Prostě podepřené nosníky.............................................................................................................................................. 47

5.6.3    Spojité nosníky................................................................................................................................................................... 47

5.6.4    Nosníky vystavené požáru ze všech stran..................................................................................................................... 50

5.7       Desky................................................................................................................................................................................... 50

5.7.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 50

5.7.2    Prostě podepřené plné desky......................................................................................................................................... 50

5.7.3    Spojité plné desky............................................................................................................................................................. 51

5.7.4    Desky lokálně podepřené................................................................................................................................................ 52

5.7.5    Žebrové desky.................................................................................................................................................................... 53

6          Vysokohodnotný beton (HSC)......................................................................................................................................... 54

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 54

6.2       Odštěpování....................................................................................................................................................................... 55


Strana 8

Strana

6.3       Tepelné vlastnosti............................................................................................................................................................. 55

6.4       Návrh konstrukce.............................................................................................................................................................. 56

6.4.1    Výpočet únosnosti............................................................................................................................................................. 56

6.4.2    Jednoduché výpočetní metody........................................................................................................................................ 56

6.4.3    Tabulkové hodnoty............................................................................................................................................................ 57

Příloha A (informativní) Teplotní profily...................................................................................................................................... 58

Příloha B (informativní) Jednoduché výpočetní metody.......................................................................................................... 67

B.1       Metoda izotermy 500 °C................................................................................................................................................... 67

B.1.1   Zásady a oblast použití..................................................................................................................................................... 67

B.1.2   Postup návrhu železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem a osovou silou..................... 67

B.2       Zónová metoda.................................................................................................................................................................. 71

B.3       Posouzení železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem a osovou silou
metodou založenou na odhadu křivosti........................................................................................................................ 73

B.3.1   Vzpěr sloupů při požární situaci...................................................................................................................................... 73

B.3.2   Postup posouzení požární odolnosti průřezů sloupu................................................................................................. 74

Příloha C (informativní) Vzpěr sloupů při požární situaci........................................................................................................ 76

Příloha D (informativní) Výpočetní metody pro smyk, kroucení a kotvení výztuže............................................................... 85

D.1       Obecná pravidla................................................................................................................................................................. 85

D.2       Smyková výztuž a výztuž na kroucení.............................................................................................................................. 85

D.3       Postup pro posouzení únosnosti železobetonového průřezu ve smyku................................................................. 86

D.4       Postup pro posouzení únosnosti železobetonového průřezu v kroucení............................................................... 86

Příloha E (informativní) Jednoduchá výpočetní metoda pro nosníky a desky.................................................................... 88

E.1       Obecně................................................................................................................................................................................ 88

E.2       Prostě podepřené nosníky a desky............................................................................................................................... 88

E.3       Spojité nosníky a desky.................................................................................................................................................... 88

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 90


Strana 9

Předmluva

Tato norma EN 1992-1-2:2004 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději do března 2010.

Tato evropská norma nahrazuje ENV 1992-1-2:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Vývoj Eurokódů

Komise evropského společenství v roce 1975 rozhodla o akčním programu v oblasti stavebnictví založeném na článku 95 Smlouvy NP). Cílem tohoto programu bylo odstranění technických překážek obchodu a harmonizace technických specifikací.

V rámci tohoto akčního programu převzala Komise iniciativu k vytvoření souboru harmonizovaných technických pravidel pro navrhování stavebních konstrukcí, které by měly zpočátku sloužit jako alternativa k národním pravidlům platným v členských státech a nakonec je nahradit.

Po dobu patnácti let řídila Komise s pomocí řídicího výboru složeného ze zástupců členských států vývoj programu Eurokódů, což vedlo ke zveřejnění první generace evropských norem v 80. letech.

V roce 1989 Komise a členské státy EU a EFTA rozhodly na základě dohody1) mezi Komisí a CEN předat tvorbu a vydávání Eurokódů prostřednictvím řady mandátů organizaci CEN, tak aby Eurokódy mohly mít v budoucnu status evropských norem (EN). Eurokódy jsou tímto tedy spojeny s ustanoveními všech směrnic Rady a/nebo s rozhodnutími Komise týkajícími se evropských norem (např. směrnice Rady 89/106/EEC pro stavební výrobky - CPD - a směrnice Rady 93/37/EEC, 92/50/EEC a 89/440/EEC pro veřejné zakázky a služby, a odpovídající směrnice EFTA usilující o vytvoření vnitřního trhu).

Program Eurokódů tvoří následující normy, které se obvykle sestávají z několika částí:

EN 1990 Eurokód:         Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991 Eurokód 1:      Zatížení konstrukcí

EN 1992 Eurokód 2:      Navrhování betonových konstrukcí

EN 1993 Eurokód 3:      Navrhování ocelových konstrukcí

EN 1994 Eurokód 4:      Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

EN 1995 Eurokód 5:      Navrhování dřevěných konstrukcí

EN 1996 Eurokód 6:      Navrhování zděných konstrukcí

EN 1997 Eurokód 7:      Navrhování geotechnických konstrukcí

EN 1998 Eurokód 8:      Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

EN 1999 Eurokód 9:      Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

Normy Eurokódy uznávají zodpovědnost řídících orgánů v jednotlivých členských státech a ponechávají jejich právo stanovit hodnoty týkající se otázek bezpečnosti v předpisech na národní úrovni, takže se tyto úrovně v jednotlivých státech nadále odlišují.

_______________

NP)     NÁRODNÍ POZNÁMKA Jedná se o Smlouvu o založení Evropského společenství.

1)       Dohoda mezi Komisí evropského společenství a Evropským výborem pro normalizaci (CEN) týkající se prací na
EUROKÓDECH pro navrhování pozemních a inženýrských staveb (BC/CEN/03/89).


Strana 10

Status a rozsah použití Eurokódů

Členské státy EU a EFTA považují Eurokódy za základní dokumenty pro následující účely:

         jako prostředek k prokázání shody pozemních a inženýrských staveb se základními požadavky směrnice
Rady 89/106/EEC, zvláště pak se základním požadavkem č. 1 - Mechanická odolnost a stabilita -
a se základním požadavkem č. 2 - Požární bezpečnost;

         jako podklad pro specifikaci smluv, jejichž předmětem jsou stavby a příslušné technické služby;

         jako základ pro tvorbu harmonizovaných technických specifikací pro stavební výrobky (EN a ETA).

Eurokódy, tak jak se týkají staveb, mají podle článku 12 CPD přímou vazbu na interpretační dokumenty2), i když se svou podstatou liší od harmonizovaných norem výrobků3). Technické aspekty vyplývající z Eurokódů musí být proto náležitě zváženy technickými komisemi CEN a/nebo pracovními skupinami EOTA zpracovávajícími normy výrobků, tak aby se dosáhlo plné kompatibility těchto technických specifikací s Eurokódy.

Eurokódy poskytují obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí i jednotlivých prvků, a to jak obvyklého, tak i inovačního charakteru. Neobvyklé tvary konstrukce nebo návrhové podmínky nejsou specificky zahrnuty, v takových případech se bude vyžadovat doplňující odborné posouzení.-- Vynechaný text --